ITPB2/4514-4/15/TJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
ITPB2/4514-4/15/TJinterpretacja indywidualna
 1. decyzja
 2. nieruchomości
 3. przekształcanie
 4. użytkowanie wieczyste
 5. własność
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 marca oraz w dniu 23 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 marca oraz w dniu 23 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

We wniosku tym i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest właścicielem lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym położonym w G. Lokal ten stanowi przedmiot odrębnej własności Wnioskodawczyni. Grunt, na którym znajduje się budynek wielomieszkaniowy jest przedmiotem użytkowania wieczystego. Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto G. Na podstawie aktu notarialnego z sierpnia 2013 r. Wnioskodawczyni nabyła wskazany lokal mieszkalny jako odrębną nieruchomość wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. W budynku wielomieszkaniowym, poza lokalami mieszkalnymi, znajduje się również lokal niemieszkalny – wielostanowiskowa hala garażowa z miejscami postojowymi oraz komórkami lokatorskimi, w której Wnioskodawczyni posiada udział. Udział w hali garażowej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu został nabyty przez Wnioskodawczynię na podstawie aktu notarialnego z kwietnia 2014 r. Dla budynku wielomieszkaniowego oraz hali garażowej prowadzone są odrębne księgi wieczyste. We wrześniu 2014 r. właściciele lokali mieszkaniowych oraz osoby posiadające udziały w hali garażowej złożyły do Urzędu Miejskiego w G. wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpowiednich uchwał Rady Miasta G. Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Wnioskodawczynię od Urzędu Miejskiego w G. o wykonaniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego ustalającego wartość przedmiotowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności oraz jako wartości prawa użytkowania wieczystego, stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty za przekształcenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej, na rzecz Gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty: 588 zł 60 gr w związku z lokalem mieszkalnym oraz 7963 zł 99 gr w związku z udziałem w hali garażowej. Wnioskodawczyni wskazuje, że opłata związana z lokalem mieszkalnym została ustalona po udzieleniu przez Gminę 95% bonifikaty na podstawie Uchwały Rady Miasta G. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała ta jest aktem prawnym skierowanym do wszystkich mieszkańców Gminy. Zgodnie z obowiązującą treścią tej uchwały Rada Miasta wyraża zgodę na udzielanie przez Prezydenta Miasta bonifikat w wysokości 95% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy w prawo własności na warunkach wskazanych w uchwale, a Prezydent ma prawo udzielać tych bonifikat na rzecz osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Kwota do zapłaty bez bonifikaty wynosiłaby 11771 zł 99 gr. Opłata związana z udziałem w hali garażowej nie jest objęta bonifikatą. Z uwagi na tryb przekształcenia użytkowania wieczystego na podstawie ww. ustawy, przekształcenie to nastąpi na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Gminę Miasto G. Do dnia złożenia niniejszego wniosku Wnioskodawczyni nie otrzymała decyzji Gminy Miasto G. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. W związku z tym, Wnioskodawczyni nie dokonała jeszcze jakichkolwiek wpłat na rzecz Gminy tytułem opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wydaniem przez Gminę Miasto G. decyzji w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uprawomocnieniem się wskazanej decyzji w wyniku czego Wnioskodawczyni nabędzie prawo własności gruntu, oraz udzieleniem przez Gminę Miasto G. 95% bonifikaty w kwocie opłaty i dokonaniem przez Wnioskodawczynię zapłaty dwóch opłat z tytułu wskazanego przekształcenia, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, ponieważ ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) wskazuje, że podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne jakimi są umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. W opisanym stanie faktycznym nabycie prawa własności gruntu nastąpi na podstawie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na podstawie odpowiedniej ustawy. Decyzja administracyjna nie jest czynnością cywilnoprawną, nie jest zatem objęta zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona),
  4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowy dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  7. (uchylona),
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki;
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Zawarty w zacytowanym przepisie katalog czynności podlegających opodatkowaniu jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko czynności enumeratywnie w nim wskazane mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Pamiętać przy tym należy, że o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielem lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym. Lokal ten stanowi przedmiot odrębnej własności Wnioskodawczyni. Grunt, na którym znajduje się budynek wielomieszkaniowy jest przedmiotem użytkowania wieczystego. W budynku wielomieszkaniowym, poza lokalami mieszkalnymi, znajduje się również lokal niemieszkalny – wielostanowiskowa hala garażowa z miejscami postojowymi oraz komórkami lokatorskimi, w której Wnioskodawczyni posiada udział. We wrześniu 2014 r. właściciele lokali mieszkaniowych oraz osoby posiadające udziały w hali garażowej – w tym Wnioskodawczyni – złożyły do Urzędu Miejskiego wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpowiednich uchwał Rady Miasta.

W związku z tak przedstawionym opisem dla oceny skutków prawnych przedstawionego zdarzenia konieczne jest wyjaśnienie pojęcia czynności cywilnoprawnej, do której nawiązuje już sama nazwa ustawy, a dokonanie której stanowi przedmiot opodatkowania. W literaturze prawa cywilnego przyjmuje się (wobec licznych poglądów związanych z definiowaniem tej instytucji), że czynnością cywilnoprawną jest regulacja stosunków cywilnoprawnych dokonywana przez podmioty cywilnoprawne w sposób i przy spełnieniu przesłanek prawem przewidzianych. Niewątpliwie chodzi więc o takie czynności, z którymi mamy do czynienia jedynie w obrębie stosunków cywilnoprawnych (a więc cechujących się równością podmiotów – stron).

W treści wniosku wskazano natomiast, że Wnioskodawczyni złożyła wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012, poz. 83 z późn. zm.). Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:

 1. starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;
 2. wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Z zacytowanego przepisu wynika, że do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dochodzi na podstawie decyzji administracyjnej. Tą z kolei definiuje się jako jednostronną czynność (oświadczenie woli) z zakresu prawa administracyjnego, posiadającą odpowiednią formę prawną i określającą konsekwencje stosowanej normy prawnej w sprawie indywidualnej w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata, który nie jest w tej sprawie podporządkowany organizacyjnie ani służbowo temu organowi. Przy czym, w odróżnieniu od oświadczeń woli składanych przez organ administracji publicznej w sferze prawa cywilnego (podczas których wykonuje on swoje kompetencje właścicielskie, jako podmiot stosunków cywilnoprawnych), decyzja administracyjna stanowi oświadczenie woli organu wydawane w sferze prawa administracyjnego, jako podmiotu prawa publicznego, gdzie na pierwszy plan wysuwają się władcze, publicznoprawne aspekty działania organu.

Z powyższego wynika, że decyzji administracyjnej nie można traktować tożsamo z czynnościami cywilnoprawnymi, nawet jeżeli wywołują one tożsame (zbliżone) skutki, jak czynności cywilnoprawne wprost wskazane w ustawie.

W rezultacie stwierdzić należy, że uzyskanie przez Wnioskodawczynię prawa własności nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej organu administracji publicznej (Prezydenta Miasta) stosownie do przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdarzenie takie nie zostało bowiem wymienione w art. 1 ustawy, stanowiącym – jak wskazano wyżej – zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.