ILPB2/4511-1-592/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131.
ILPB2/4511-1-592/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. współwłasność
 2. własność
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawczyni była właścicielem lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 59,10 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą (dalej w treści wniosku zwanego Lokalem). Lokal położony był nieopodal ruchliwej ulicy.

Z odrębną własnością Lokalu związany był udział wynoszący 95/1000 części w prawie użytkowania wieczystego do dnia 19 marca 2097 roku działki gruntu będącej własnością miasta, o łącznym obszarze 0,0210 ha oraz we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą (dalej łącznie zwanych we wniosku Udziałami).

Lokal oraz Udziały zostały nabyte przez Wnioskodawczynię:

 • w części dnia 28 sierpnia 2013 r. na podstawie dziedziczenia ustawowego po zmarłej wstępnej (matce) Wnioskodawczyni, które to dziedziczenie zostało stwierdzone poświadczeniem dziedziczenia sporządzonym aktem notarialnym dnia 7 lutego 2014 roku; oraz
 • w części na podstawie umowy o dział spadku, sporządzonej dnia 28 lutego 2014 r. w formie aktu notarialnego.

Dnia 2 marca 2015 roku Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży Lokalu oraz Udziałów na podstawie umowy sprzedaży spisanej aktem notarialnym.

Wnioskodawczyni posiada prawa emerytalne, jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi ubezpieczeniowe (przedmiot działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie obejmował i nie obejmuje obrotu nieruchomościami, jak również wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami).

Lokal oraz Udziały nie stanowiły składników majątkowych będących środkami trwałymi prowadzonej działalności gospodarczej oraz nie stanowiły przedmiotu wynajmu.

Wnioskodawczyni jest także właścicielką nieruchomości, zabudowanej budynkiem domu jednorodzinnego, w którym obecnie zamieszkuje. Dodatkowo Wnioskodawczyni posiada nieruchomość gruntową o statusie rolnym, a także uprawnienie (tytuł prawny) do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Obecnie (tj. przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Lokalu oraz Udziałów) Wnioskodawczyni rozważa nabycie własności (lub udziału we własności) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (względnie własności budynku mieszkalnego lub jego części) odpowiednio wraz z nabyciem gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu bądź nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawczyni rozważa również możliwość nabycia takiego lokalu mieszkalnego (budynku mieszkalnego) w charakterze współwłasności wraz z dorosłym, pełnoletnim dzieckiem.

Zamiar nabycia wynika przede wszystkim z woli zamieszkania Wnioskodawczyni w miejscu, w którym istnieje odpowiednia infrastruktura komunikacyjna oraz handlowo-usługowa (w tym głównie w zakresie ochrony zdrowia z uwagi na obecny wiek Wnioskodawczyni, istnieje dostęp do usług użyteczności publicznej oraz zapewniane są świadczenia w zakresie potrzeb kulturalno-funkcjonalnych), a także gwarantowany jest dostęp do zorganizowanych terenów zielonych. Wnioskodawczyni również zainteresowana jest zmianą obecnego miejsca zamieszkania z uwagi na bliskość miejsc pobytu pełnoletnich dzieci i zapewnienia tym samym Wnioskodawczyni ewentualnej niezbędnej opieki.

Planowane nabycie nieruchomości nie będzie związane z wolą jej udostępnienia w ramach wynajmu, lecz z zamiarem wykorzystania jej na własne cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku gdy Wnioskodawczyni - jako właścicielka domu jednorodzinnego - nabędzie, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Lokalu oraz Udziałów, własność lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu (względnie własność budynku mieszkalnego, jego część lub udział w budynku) odpowiednio wraz z nabyciem udziału w gruncie (własności gruntu) albo w prawie wieczystego użytkowania gruntu (prawa wieczystego użytkowania) bądź nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub udział w takim prawie) uzyskana kwota dochodu ze zbycia Lokalu oraz Udziałów podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym (w proporcji określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: uPdof)...
 2. Czy zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu uzyskanego ze zbycia Lokalu oraz Udziałów (w proporcji określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof) będzie miało zastosowanie także w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni - jako właścicielka domu jednorodzinnego - nabędzie na zasadzie współwłasności z pełnoletnim dzieckiem, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Lokalu oraz Udziałów, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu (względnie własność budynku mieszkalnego, jego część lub udział w budynku) odpowiednio wraz z nabyciem udziału w gruncie (własności gruntu) albo w prawie wieczystego użytkowania gruntu (prawa wieczystego użytkowania) bądź nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub udział w takim prawie)...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1.

W przypadku gdy jako właścicielka domu jednorodzinnego Wnioskodawczyni nabędzie, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Lokalu oraz Udziałów, własność lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu (względnie własność budynku mieszkalnego, jego część lub udział w budynku) odpowiednio wraz z nabyciem udziału w gruncie (własności gruntu) albo w prawie wieczystego użytkowania gruntu (prawa wieczystego użytkowania) bądź nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub udział w takim prawie) uzyskana kwota dochodu ze zbycia Lokalu oraz Udziałów podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym (w proporcji określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof), bowiem Wnioskodawczyni realizować będzie w ten sposób własny cel mieszkaniowy. Okoliczność posiadania przez Wnioskodawczynię jednocześnie własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym pozostanie bez wpływu na przyczynę nabycia oraz zamiar zamieszkania w lokalu (budynku) mieszkalnym, którego nabycie Wnioskodawczyni planuje, a zatem zostaną spełnione przesłanki zwolnienia z opodatkowania określone art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawczyni zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu uzyskanego ze zbycia Lokalu oraz Udziałów (w proporcji określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof) będzie miało także zastosowanie w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni - jako właścicielka domu jednorodzinnego - nabędzie na zasadzie współwłasności z pełnoletnim dzieckiem, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Lokalu oraz Udziałów, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu (względnie własność budynku mieszkalnego, jego część lub udział w budynku) odpowiednio wraz z nabyciem udziału w gruncie (własności gruntu) albo w prawie wieczystego użytkowania gruntu (prawa wieczystego użytkowania) bądź nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub udział w takim prawie). Charakter nabycia na zasadzie współwłasności oraz posiadanie przez Wnioskodawczynię jednocześnie własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym także i w tej sytuacji pozostanie - zdaniem Wnioskodawczyni - bez wpływu na przyczynę nabycia oraz zamiar zamieszkania w lokalu (względnie budynku) mieszkalnym, którego nabycie Wnioskodawczyni planuje, a zatem zostaną spełnione przesłanki zwolnienia z opodatkowania określone art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyni.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) uPdof źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem ust. 2):

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło uprzednie nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

W myśl art. 30e ust. 1 uPdof od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) uPdof podatek dochodowy wynosi l9% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e ust. 2 uPdof podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw (określonym zgodnie z art. 19 uPdof, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i ust. 6d uPdof, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 uPdof, jest co do zasady wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia – sprzedaży, w doktrynie i orzecznictwie definiuje się jako wszelkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku, a zatem czynione z zachowaniem związku przyczynowo-skutkowego ze sprzedażą. W sytuacji nieodpłatnego nabycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 uPdof, przychód można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu ustalone zgodnie z art. 22 ust. 6d uPdof.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (o których mowa w art. 30e uPdof), w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 uPdof za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof, uważa się między innymi wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 26 uPdof, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie (o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e uPdof), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Biorąc pod uwagę powyżej opisane regulacje prawne uPdof oraz istniejący stan faktyczny w sprawie, Wnioskodawczyni zauważa, że dochód ze zbycia Lokalu oraz Udziałów stanowić będzie źródło opodatkowania podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 uPdof, ponieważ Lokal oraz Udział nabyte zostały odpowiednio w 2013 i 2014 roku jako majątek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich zbycie miało miejsce przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Wnioskodawczyni zauważa jednak, że w sprawie znajdą zastosowanie przesłanki zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu ze zbycia Lokalu oraz Udziałów (o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof i w odpowiedniej kwocie), w sytuacji gdy przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Lokalu oraz Udziałów Wnioskodawczyni nabędzie lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu (względnie własność budynku mieszkalnego, jego część lub udział w budynku) odpowiednio wraz z nabyciem udziału w gruncie (własności gruntu) albo w prawie wieczystego użytkowania gruntu (prawa wieczystego użytkowania) bądź nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub udział w takim prawie) na zasadzie własności, względnie współwłasności z pełnoletnim dzieckiem.

Powyższe wynika z tego, że zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym, dochodu uzyskanego ze zbycia Lokalu oraz Udziału warunkowane jest przede wszystkim wydatkowaniem przez Wnioskodawczynię stosownej kwoty i w odpowiednim czasie na tzw. własne cele mieszkaniowe podatnika (określone ustawowo w uPdof).

W orzecznictwie zaaprobowany został pogląd, że cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, rozumianych jako potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym. Co istotne przy tym, ustawowy warunek do skorzystania z ulgi powinien być spełniony w chwili nabycia nieruchomości umożliwiającej skorzystanie z ulgi i nie jest limitowany ilością posiadanych równolegle praw własności do nieruchomości. A zatem obiektywna potrzeba, czy też wola wykorzystania lokalu, względnie budynku mieszkalnego (którego nabycie jest planowane) na własne cele mieszkaniowe winna istnieć w chwili czynienia wydatków.

Biorąc pod uwagę okoliczność, że Wnioskodawczyni planuje nabycie stosownej nieruchomości mieszkalnej (względnie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), w której zamierza zamieszkać, warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania (określone art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 1 lit. a i lit. b uPdof) zostaną - w opinii Wnioskodawczyni - dochowane.

Bez wpływu na zastosowanie powyższego zwolnienia pozostanie fakt posiadania przez Wnioskodawczynię własności nieruchomości, zabudowanej budynkiem domu jednorodzinnego, w którym obecnie zamieszkuje oraz nieruchomości gruntowej o statusie rolnym, a także posiadanie uprawnienia do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Także bez wpływu na zastosowanie zwolnienia pozostanie ewentualne nabycie stosownej nieruchomości bądź prawa (udziału w prawie - określonych w art. 21 ust. 25 uPdof) na zasadzie współwłasności z pełnoletnim dzieckiem, ponieważ charakter własności nie spowoduje braku możliwości wykorzystania nieruchomości dla własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, a także pozostanie bez wpływu na zamiar i cel jej nabycia.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawczyni w przypadku gdy - jako właścicielka domu jednorodzinnego - nabędzie, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Lokalu oraz Udziałów, własność lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu (względnie własność budynku mieszkalnego, jego część lub udział w budynku) odpowiednio wraz z nabyciem udziału w gruncie (własności gruntu) albo w prawie wieczystego użytkowania gruntu (prawa wieczystego użytkowania) bądź nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub udział w takim prawie) uzyskana kwota dochodu ze zbycia Lokalu oraz Udziałów podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym (w proporcji określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof), bowiem Wnioskodawczyni realizować będzie w ten sposób własny cel mieszkaniowy. Okoliczność posiadania przez Wnioskodawczynię jednocześnie własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym pozostanie bez wpływu na przyczynę nabycia oraz zamiar zamieszkania w lokalu, względnie domu mieszkalnym, którego nabycie Wnioskodawczyni planuje, a zatem zostaną spełnione przesłanki zwolnienia z opodatkowania określone art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof.

Dodatkowo zdaniem Wnioskodawczyni zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu uzyskanego ze zbycia Lokalu oraz Udziałów (w proporcji określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof) będzie miało także zastosowanie w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni - jako właścicielka domu jednorodzinnego - nabędzie na zasadzie współwłasności z pełnoletnim dzieckiem, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Lokalu oraz Udziałów, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu (względnie własność budynku mieszkalnego, jego część lub udział w budynku) odpowiednio wraz z nabyciem udziału w gruncie (własności gruntu) albo w prawie wieczystego użytkowania gruntu (prawa wieczystego użytkowania) bądź nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub udział w takim prawie). Charakter nabycia na zasadzie współwłasności oraz posiadanie przez Wnioskodawczynię jednocześnie własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym także i w tej sytuacji pozostanie - zdaniem Wnioskodawczyni - bez wpływu na przyczynę nabycia oraz zamiar zamieszkania w lokalu, względnie budynku mieszkalnym, którego nabycie Wnioskodawczyni planuje, a zatem zostaną spełnione przesłanki zwolnienia z opodatkowania określone art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.