ILPB2/415-604/12-4/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy faktury (przed uzyskaniem aktu własności działki) za materiały, które są użyte na własne cele mieszkaniowe i były zakupione ze środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w okresie wyznaczonym przez US, czyli 2 lata mogą być kwestionowane?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2012 r. (data wpływu 25 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2012 r. (data wpływu 19 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wydatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wydatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 10 września 2012 r., nr ILPB2/415-604/12-2/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 10 września 2012 r., skutecznie doręczono w dniu 14 września 2012 r., natomiast w dniu 19 września 2012 r. (data nadania 18 września 2012 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2006 r. Wnioskodawca nabył mieszkanie o pow. 42 m2, które w 2010 r. sprzedał z myślą o kupnie większego z powodu powiększenia Jego rodziny. Po tym zdarzeniu Zainteresowany złożył wniosek w urzędzie skarbowym, że w ciągu 2 lat wydatkuje środki pieniężne na własne cele mieszkaniowe.

Wnioskodawca wspólnie z żoną zdecydowali o budowie domu na działce, którą przepiszą im rodzice małżonki. Sprawa przeniesienia własności działki trwała jakiś czas.

Zainteresowany nadmienił, iż otrzymał informację z infolinii US, że może zbierać faktury bądź rachunki dokumentujące zakup materiałów budowlanych na budowę domu jeszcze przed uzyskaniem prawa własności nieruchomości gruntowej. Wskazał On, że przed uzyskaniem prawa własności tej nieruchomości wydatkował kwotę w wysokości 50 000 zł (projektant, materiały budowlane, więźba dachowa).

Aktualnie małżonkowie posiadają stan surowy zamknięty ich budowy.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że materiały zakupione przed i po otrzymaniu aktu własności nieruchomości są wykorzystane na własne cele mieszkaniowe. Za sprzedane, w 2006 r. mieszkanie małżonkowie otrzymali 145 000 zł. Spłata kredytu zaciągniętego na to mieszkanie wyniosła ok. 62 000 zł. Natomiast zebrane faktury z 2 lat dotyczą kwoty 85 000 zł, w tym kwota 50 000 zł odnosi się do faktur datowanych przed datą uzyskania aktu własności nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktury (przed uzyskaniem aktu własności działki) za materiały, które są użyte na własne cele mieszkaniowe i były zakupione ze środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w okresie wyznaczonym przez US, czyli 2 lata mogą być kwestionowane...

Zdaniem Wnioskodawcy, materiały które kupił, w okresie 2 lat były wydatkowane ze środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania. Zainteresowany wskazał, że nie miał żadnych wątpliwości po rozmowie telefonicznej z pracownikiem infolinii US co do możliwości zakupu tych materiałów jeszcze przed uzyskaniem prawa własności nieruchomości gruntowej, na której budował dom. Wnioskodawca uważa, że materiały, z których wykonany jest Jego dom należy zakwalifikować jako własne cele mieszkaniowe. W ocenie Zainteresowanego – spełnił wszystkie warunki ujęte w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

   - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma prawna ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe mieszkanie, z którego sprzedaży przychód wydatkowany został m.in. na zakup materiałów budowlanych na budowę domu Wnioskodawca nabył w 2006 r.

W związku z powyższym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia ww. lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588), do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w tej ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Stosownie do przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Zgodnie z art. 28 ust. 2 tej ustawy, podatek od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Przepis art. 28 ust. 2a wymienionej ustawy stanowi, iż zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z przytoczonego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) wynika, iż okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego jest wydatkowanie m.in. na budowę własnego budynku mieszkalnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w świetle art. 21 ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez własny budynek mieszkalny, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie.

Należy podkreślić, iż kluczową kwestią niniejszej sprawy jest rozstrzygnięcie, czy zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę domu, przed uzyskaniem prawa własności działki budowlanej może być uznany za wydatek mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy.

Przy rozstrzygnięciu tego zagadnienia istotne znaczenie ma wyżej cytowany art. 21 ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje on wprost, iż przez własny budynek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), rozumie się budynek, stanowiący własność lub współwłasność podatnika.

Zatem, aby wydatki mogły być uznane za spełniające warunki zwolnienia, to w momencie ich ponoszenia, a więc już w momencie wydatkowania środków ze sprzedaży ma być spełniony warunek budowy / rozbudowy / przebudowy / remontu / modernizacji własnego budynku mieszkalnego. Warunek ten spełniony może być dopiero od momentu nabycia własności działki. Przed nabyciem tej działki podatnik nie ponosi wydatków na budowę własnego budynku, bo własność tego budynku mu nie przysługuje dopóty, dopóki nie będzie mu przysługiwała własność gruntu.

Należy więc podkreślić, iż - jak to miało miejsce w rozpatrywanej sprawie - nabycie materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę domu na gruncie, który w czasie zakupu tych materiałów nie był własnością Zainteresowanego, nie mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe wskazane w ww. ustawie.

Reasumując, stwierdzić należy, iż uzyskany przez Zainteresowanego przychód z tytułu sprzedaży mieszkania, wydatkowany na zakup materiałów budowlanych na budowę domu, przed uzyskaniem prawa własności działki budowlanej nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w momencie zakupu materiałów budowlanych Wnioskodawca nie posiadał prawa własności nieruchomości gruntowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.