IBPP1/4512-866/15/ES | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wybudowane są garaże oraz opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego tego gruntu
IBPP1/4512-866/15/ESinterpretacja indywidualna
 1. grunt zabudowany
 2. nieruchomości
 3. przekształcenie własnościowe
 4. własność lokalu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 27 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wybudowane są garaże oraz w zakresie opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego tego gruntu:

 • odnośnie stwierdzenia, że przeniesienie spółdzielczych własnościowych praw do garaży oraz ekspektaktyw odrębnej własności garaży w odrębną własność stanowiło będzie czynność zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT i że zbycie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów przypadającego na garaże przenoszone w odrębną własność powinno przyjąć taką samą stawkę podatku VAT jak i samo przeniesienie tzn. zwolnienie na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT - jest nieprawidłowe,
 • odnośnie stwierdzenia, że Spółdzielnia nie powinna mieć prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów, związanej z przygotowaniem położonych na tych gruntach garaży do przeniesienia w odrębna własność - jest prawidłowe,
 • odnośnie stwierdzenia, że Spółdzielnia powinna mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczanego od opłat rocznych z tytułu praw wieczystego użytkowania gruntów działek pod garażami które jeszcze nie zostały wyodrębnione i nadal pozostają na stanie środków trwałych Spółdzielni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wybudowane są garaże oraz w zakresie opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego tego gruntu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 27 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 14 stycznia 2016 r. znak: IBPP1/4512-866/15/ES.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, składa deklaracje VAT-7 i odprowadza należny podatek VAT. Spółdzielnia, na podstawie pozwoleń z lokalizacją stałą, wybudowała ze środków własnych członków Spółdzielni garaże, trwale związane z gruntem, które zostały przyjęte na stan środków trwałych Spółdzielni oraz oddane do użytkowania na rzecz członków Spółdzielni, po wpłaceniu przez nich kosztów budowy tych garaży w następujący sposób:

 1. w październiku 1995 r. - na podstawie spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz
 2. w październiku 2001 r. i październiku 2002 r. - na podstawie spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz ekspektatyw odrębnej własności garaży.

Z tytułu budowy tych garaży Spółdzielni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, Spółdzielnia nie ponosiła też wydatków na ulepszenie tych garaży wyższych niż 30% ich wartości początkowej. W późniejszych latach (już po oddaniu garaży do użytkowania i rozliczeniu kosztów ich budowy), w wyniku podjętych przez Spółdzielnię czynności mających na celu umożliwienie przeniesienia spółdzielczych własnościowych praw oraz ekspektatyw odrębnej własności garaży w odrębną własność, okazało się, że Spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego do gruntów na których wybudowane są te garaże. Dlatego, w miesiącu wrześniu 2015 r., na podstawie aktu notarialnego, Spółdzielnia nabyła odpłatnie w użytkowanie wieczyste cały grunt (kilka działek), na którym znajdują się omawiane garaże, przy czym część opłaty za prawo wieczystego użytkowania gruntu nie podlegało VAT a do drugiej części (zarówno do opłaty pierwszej jak i opłat rocznych) zastosowano 23% VAT. Tym samym aktem notarialnym Spółdzielnia przejęła nieodpłatnie ww. garaże znajdujące się na tych działkach (te garaże, które wcześniej były przyjęte przez Spółdzielnię na stan środków trwałych w latach 1995, 2001 i 2002).

W przyszłości, na wniosek właścicieli spółdzielczych własnościowych praw do tych garaży oraz ekspektatyw odrębnej własności garaży, Spółdzielnia zamierza dokonać przeniesienia omawianych garaży w odrębną własność łącznie ze zbyciem przypisanej do danego garażu części prawa wieczystego użytkowania gruntów. Warunkiem dokonania tej operacji będzie wpłacenie przez osobę ubiegającą się o dokonanie przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa lub ekspektatywy odrębnej własności garażu w odrębną własność, przypadającej na jego garaż kwoty będącej zapłatą za zbycie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów, na którym znajduje się ten garaż (kwota ta skalkulowana będzie jako zwrot zapłaconej przez Spółdzielnię, wynoszącej 25% wartości gruntów, pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów pod tymi garażami) a samo zbycie tego prawa wieczystego użytkowania gruntów nastąpi na podstawie aktu notarialnego łącznie z przeniesieniem garażu w odrębną własność. Spółdzielnia nie będzie żądała dopłaty z tytułu uzupełnienia wkładów z tytułu budowy garaży, gdyż w całości zostały one wniesione do listopada 2002 roku.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

 1. Zaistniały stan faktyczny:Odpłatne nabycie (na podstawie aktu notarialnego) przez Spółdzielnię w użytkowanie wieczyste kilku działek gruntu, na których wybudowane są omawiane garaże, przy czym część opłaty za prawo wieczystego użytkowania gruntu nie podlegało VAT a do drugiej części (zarówno do pierwszej opłaty jak i opłat rocznych) zastosowano 23% VAT. Tym samym aktem notarialnym Spółdzielnia przejęła nieodpłatnie ww. garaże znajdujące się na tych działkach.Zdarzenia przyszłe:
  1. Na wniosek właścicieli spółdzielczych własnościowych praw oraz ekspektatyw odrębnej własności garaży, Spółdzielnia zamierza dokonać przeniesienia omawianych garaży w odrębną własność łącznie z odpłatnym zbyciem przypisanej do danego garażu części prawa wieczystego użytkowania gruntów.Warunkiem dokonania tej operacji będzie wpłacenie przez osobę ubiegającą się o dokonanie przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa lub ekspektatywy odrębnej własności garażu w odrębną własność, przypadającej na jego garaż kwoty będącej zapłatą za zbycie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów, na którym znajduje się ten garaż a samo zbycie tego prawa wieczystego użytkowania gruntów nastąpi na podstawie aktu notarialnego łącznie z przeniesieniem garażu w odrębną własność. Spółdzielnia nie będzie żądała dopłaty z tytułu uzupełnienia wkładów z tytułu budowy garaży gdyż w całości zostały one wniesione do listopada 2002 roku.
  2. Drugim zdarzeniem przyszłym była kwestia możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od pierwszej opłaty jak też od opłat rocznych, dotyczących kilku z ww. przejętych przez Spółdzielnię działek na których położone są omawiane garaże.
 2. Spółdzielnia wybudowała garaże na podstawie pozwoleń na budowę z lokalizacją stałą.Na podstawie decyzji administracyjnych Prezydenta Miasta Spółdzielnia była we faktycznym władaniu gruntami, na których wybudowała garaże, uiszczała podatek od nieruchomości jak też opłatę za wieczyste użytkowanie tych gruntów.
 3. Omawiane garaże wybudowane są w dziesięciu budynkach zespołów garażowych. Przy czym budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego jak też według PKOB wprowadzonej Rozporz. Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 1999 r. jest jeden budynek zespołu garaży, w którym znajduje się kilka wydzielonych ścianami oraz posiadających własne wejście garaży. Jeden budynek, w którym znajduje się kilka garaży posiada symbol PKOB 1242.Na pytanie nr 4 i 5 wezwania tj.:
 4. „Czy, a jeśli tak to kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie garaży, dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), tj. kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi garażu lub jego części, po jego:
  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej,
  oraz jaka konkretnie czynność stanowiła to pierwsze zasiedlenie...
 5. Na czym to pierwsze zasiedlenie polegało, kto, komu, kiedy i na podstawie jakiej umowy wydał ww. garaże...”,Wnioskodawca odpowiedział: „Spółdzielnia przydzielała garaże swoim członkom na podstawie spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz ekspektatyw odrębnej własności w latach 1994, 1995, 2001 i 2002 r. Do chwili obecnej kilka z tych praw zmieniło właściciela w drodze nabycia od innej osoby fizycznej, dziedziczenia bądź też darowizny.Zdaniem Wnioskodawcy, do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie doszło, gdyż garaże te nie były przedmiotem dzierżawy, najmu, czy też sprzedaży, a wpłacany wymagany wkład budowlany w okresach kiedy był wpłacany, również nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.
 6. Garaże zostały wydane na podstawie ustanawianych spółdzielczych własnościowych praw do lokali i ekspektatyw odrębnej własności, a ustanawianie tych praw związane było z wpłatą wymaganego wkładu budowlanego przez członka Spółdzielni, przeznaczonego na pokrycie kosztów budowy tego garażu. Czynności te nie podlegały opodatkowaniu VAT.
 7. . Przeniesienie własności garaży nastąpi w trybie art. 1714 ust. 1 ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.).
 8. Grunty przypadające na garaże, które nie zostaną wydzielone w odrębną własność, będą służyły zaspokojeniu potrzeb właścicieli spółdzielczych praw do garaży tam położonych. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania tych gruntów wkalkulowane zostaną w stawkę opłaty eksploatacyjnej za te garaże i od całości naliczony zostanie podatek VAT. Grunt ten będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej.
 9. Część opłaty za prawo wieczystego użytkowania gruntu nie podlegało podatkowi VAT, gdyż Spółdzielnia była w faktycznym władaniu tym gruntem (na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta) już od momentu jego przejęcia od swojej poprzedniczki (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, z której się wydzieliła na początku lat 90. Dokładne wyjaśnienie tej kwestii znajduje się w Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP1/4512-372/15/AW z dnia 31 lipca 2015 r., która dotyczy tej sprawy.
 10. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki nr: 639/1, 640/2, 640/3 posiadają symbol 4KS co oznacza: tereny parkingów i garaży. Niewielkie części dz. nr 640/2 i nr 640/3 położone są na terenie oznaczonym symbolem 4Un co oznacza: tereny usług różnych -nowe.Działka nr 1907/1, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 4KS co oznacza: tereny parkingów i garaży. Natomiast teren działki nr 1887 zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 01 KDZ1/2 co oznacza: Tereny ulic zbiorczych-istniejących, jednak na działce tej znajduje się część wybudowanych budynków zespołu garaży i została ona oddana w użytkowanie wieczyste Spółdzielni na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości przyległej z postanowieniem, że celem na który grunt tej działki jak i wszystkich pozostałych ww. działek zostaje oddany w użytkowanie wieczyste jest korzystanie z niego na parkingi i garaże (co zaznaczono w akcie notarialnym).
 11. W dokumentach Spółdzielni Wnioskodawca nie odnalazł decyzji o warunkach zabudowy, jednak uważa, że jeżeli wydane zostały pozwolenia na budowę, to nie były wówczas potrzebne decyzje o warunkach zabudowy.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku VAT od pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów działek na których wybudowane są omawiane garaże...
 2. Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczania podatku VAT od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dotyczących garaży, które nie zostaną przeniesione w odrębną własność...
 3. Czy Spółdzielnia powinna naliczyć podatek VAT od zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów dokonanego jednocześnie z przeniesieniem omawianych garaży w odrębną własność czy też zastosować zwolnienie z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 5 i 7 przenoszenie własności lokali jak również zbycie praw wieczystego użytkowania gruntów stanowi dostawę towarów.

Jeżeli przedmiotem dostawy towarów są budynki lub części budynków trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. Nabycie przez Spółdzielnię prawa wieczystego użytkowania gruntów związane jest z przygotowaniem położonych na tych gruntach garaży do przeniesienia ich w odrębną własność.

Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie spółdzielczych własnościowych praw do garaży oraz ekspektaktyw odrębnej własności garaży w odrębną własność stanowiło będzie czynność zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT.

Zbycie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów przypadającego na garaże przenoszone w odrębną własność powinno przyjąć taką samą stawkę podatku VAT jak i samo przeniesienie tzn. zwolnienie na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT.

W związku z powyższym, Spółdzielnia nie powinna też mieć prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów, gdyż samo jego nabycie związane jest z przygotowaniem położonych na tych gruntach garaży do przeniesienia w odrębną własność, co w przypadku Spółdzielni stanowiło będzie czynność zwolnioną z podatku VAT.

Jeżeli chodzi o podatek VAT od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dotyczących garaży, które jeszcze nie zostaną przeniesione w odrębną własność, to wartość tej opłaty będzie elementem składowym opłaty administracyjnej (eksploatacyjnej) pobieranej przez Spółdzielnię od właścicieli spółdzielczych własnościowych praw do garaży lub właścicieli ekspektatyw odrębnej własności garaży, która to opłata podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak więc Spółdzielnia powinna mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczanego od opłat rocznych z tytułu praw wieczystego użytkowania gruntów działek pod garażami które jeszcze nie zostały wyodrębnione i nadal pozostają na stanie środków trwałych Spółdzielni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • nieprawidłowe – odnośnie stwierdzenia, że przeniesienie spółdzielczych własnościowych praw do garaży oraz ekspektaktyw odrębnej własności garaży w odrębną własność stanowiło będzie czynność zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT i że zbycie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów przypadającego na garaże przenoszone w odrębną własność powinno przyjąć taką samą stawkę podatku VAT jak i samo przeniesienie tzn. zwolnienie na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT,
 • prawidłowe - odnośnie stwierdzenia, że Spółdzielnia nie powinna mieć prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów, związanej z przygotowaniem położonych na tych gruntach garaży do przeniesienia w odrębna własność,
 • prawidłowe - odnośnie stwierdzenia, że Spółdzielnia powinna mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczanego od opłat rocznych z tytułu praw wieczystego użytkowania gruntów działek pod garażami które jeszcze nie zostały wyodrębnione i nadal pozostają na stanie środków trwałych Spółdzielni.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące opisanego: stanu faktycznego i zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast jak wynika z art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 cyt. ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy o VAT. I tak, stosownie do ww. przepisu podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie należy zastosować wyrażoną w art. 29a ust. 1 cyt. ustawy zasadę ogólną ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o wszystko, co stanowi zapłatę. Przy czym zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie zawiera podatku VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Natomiast art. 153 ust. 1 powołanej wyżej ustawy stanowi, iż do podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29 ust. 6 i 7, nie wlicza się wartości wkładów i opłat, o których mowa w tym przepisie, oraz części tych wkładów i opłat, wniesionych przed dniem 1 maja 2004 r.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Treść art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazuje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jak już wcześniej wskazano, kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892), w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 2 tej ustawy, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Z przedstawionego w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Spółdzielnia, na podstawie pozwoleń z lokalizacją stałą, wybudowała ze środków własnych członków Spółdzielni garaże, trwale związane z gruntem, które zostały przyjęte na stan środków trwałych Spółdzielni oraz oddane do użytkowania na rzecz członków Spółdzielni, po wpłaceniu przez nich kosztów budowy tych garaży w następujący sposób:

 • w październiku 1995 r. - na podstawie spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz
 • w październiku 2001 r. i październiku 2002 r. - na podstawie spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz ekspektatyw odrębnej własności garaży.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT i w wyniku podjętych czynności mających na celu umożliwienie przeniesienia spółdzielczych własnościowych praw oraz ekspektatyw odrębnej własności garaży w odrębną własność, w miesiącu wrześniu 2015 r., na podstawie aktu notarialnego, Spółdzielnia nabyła odpłatnie w użytkowanie wieczyste cały grunt (kilka działek), na którym znajdują się omawiane garaże oraz przejęła nieodpłatnie ww. garaże.

W przyszłości, na wniosek właścicieli spółdzielczych własnościowych praw do tych garaży oraz ekspektatyw odrębnej własności garaży, Spółdzielnia zamierza dokonać przeniesienia omawianych garaży w odrębną własność łącznie ze zbyciem przypisanej do danego garażu części prawa wieczystego użytkowania gruntów. Warunkiem dokonania tej operacji będzie wpłacenie przez osobę ubiegającą się o dokonanie przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa lub ekspektatywy odrębnej własności garażu w odrębną własność, przypadającej na jego garaż kwoty będącej zapłatą za zbycie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów, na którym znajduje się ten garaż, a samo zbycie tego prawa wieczystego użytkowania gruntów nastąpi na podstawie aktu notarialnego łącznie z przeniesieniem garażu w odrębną własność. Spółdzielnia nie będzie żądała dopłaty z tytułu uzupełnienia wkładów z tytułu budowy garaży, gdyż w całości zostały one wniesione do listopada 2002 r.

Omawiane garaże wybudowane są w dziesięciu budynkach zespołów garażowych. Jeden budynek zespołu garaży, w którym znajduje się kilka wydzielonych ścianami oraz posiadających własne wejście garaży posiada symbol PKOB 1242.

Do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie doszło, gdyż garaże te nie były przedmiotem dzierżawy, najmu, czy też sprzedaży, a wpłacany wymagany wkład budowlany w okresach kiedy był wpłacany, również nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Garaże zostały wydane na podstawie ustanawianych spółdzielczych własnościowych praw do lokali i ekspektatyw odrębnej własności, a ustanawianie tych praw związane było z wpłatą wymaganego wkładu budowlanego przez członka Spółdzielni, przeznaczonego na pokrycie kosztów budowy tego garażu. Czynności te nie podlegały opodatkowaniu VAT.

Przeniesienie własności garaży nastąpi w trybie art. 1714 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Przywołany przepis art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w istocie nie wymienia jako czynności uznawanej za dostawę towarów przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. W myśl art. 1714 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Ponadto w myśl art. 1714 ust. 11 cyt. ustawy, spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

Powyższe prowadzi do wniosku, że wyodrębnienie własności lokalu stanowi dla członka spółdzielni posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu podstawę do żądania przeniesienia własności lokalu. Natomiast czynność przeniesienia na rzecz członka spółdzielni własności lokalu wymieniona jest w powołanym przepisie art. 7 ustawy o VAT, wobec czego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Również ustanowienie odrębnej własności lokali na podstawie ekspektatywy odrębnej własności garaży spełnia definicję dostawy towarów określoną w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem wniosku tj. czy Spółdzielnia powinna naliczyć podatek VAT od zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów dokonanego jednocześnie z przeniesieniem omawianych garaży w odrębną własność czy też zastosować zwolnienie z podatku VAT, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby przeniesienie omawianych garaży w odrębną własność mogło korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą garaży nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie garaży w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż garaże te nie były przedmiotem dzierżawy, najmu, czy też sprzedaży, a wpłacany wymagany wkład budowlany w okresach kiedy był wpłacany, również nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. Garaże zostały wydane na podstawie ustanawianych spółdzielczych własnościowych praw do lokali i ekspektatyw odrębnej własności, a ustanawianie tych praw związane było z wpłatą wymaganego wkładu budowlanego przez członka Spółdzielni, przeznaczonego na pokrycie kosztów budowy tego garażu. Czynności te nie podlegały opodatkowaniu VAT.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że do czynności przeniesienia omawianych garaży w odrębną własność nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta dokonana zostanie w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że z tytułu budowy tych garaży Spółdzielni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, Spółdzielnia nie ponosiła też wydatków na ulepszenie tych garaży wyższych niż 30% ich wartości początkowej.

Mając powyższe na uwadze, przeniesienie przez Wnioskodawcę omawianych garaży w odrębną własność będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca spełni łącznie przesłanki wymienione w lit. a i b tego przepisu.

Zatem, skoro dla przeniesienia przez Wnioskodawcę omawianych garaży w odrębną własność znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są te garaże będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż przeniesienie spółdzielczych własnościowych praw do garaży oraz ekspektaktyw odrębnej własności garaży w odrębną własność stanowiło będzie czynność zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT i że zbycie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów przypadającego na garaże przenoszone w odrębną własność powinno przyjąć taką samą stawkę podatku VAT jak i samo przeniesienie tzn. zwolnienie na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a Ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe. W przedmiotowej sprawie zwolnienie dla czynności ustanowienia odrębnej własności garaży korzysta ze zwolnienia od podatku VAT wyłącznie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego korzysta ze zwolnienia od podatku wyłącznie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy i nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku VAT od pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów działek na których wybudowane są omawiane garaże, związanej z przygotowaniem położonych na tych gruntach garaży do przeniesienia w odrębną własność.

Należy zauważyć, że prawo wieczystego użytkowania jest prawem rzeczowym, którego treść i granice określone zostały zasadniczo w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

Z zawartych tam regulacji wynika, iż użytkowanie wieczyste stanowi wprawdzie prawo do rzeczy cudzej, ale daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienie do dysponowania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela.

W świetle art. 233 Kodeksu cywilnego, użytkownik wieczysty (osoba fizyczna lub prawna) może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

W myśl natomiast art. 238 Kodeksu cywilnego, wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną.

Stosownie natomiast do art. 71 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste (art. 71 ust. 2 ww. ustawy).

Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust. 2-4 (art. 71 ust. 3 ww. ustawy).

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego (art. 71 ust. 4 ww. ustawy).

Pierwszej opłaty nie pobiera się w przypadku zamiany, o której mowa w art. 14 ust. 4 i art. 15 ust. 2 (art. 71 ust. 5 ww. ustawy).

W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku (art. 71 ust. 6 ww. ustawy).

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i w miesiącu wrześniu 2015 r., na podstawie aktu notarialnego, nabył odpłatnie w użytkowanie wieczyste cały grunt (kilka działek), na którym znajdują się omawiane garaże w celu umożliwienia przeniesienia spółdzielczych własnościowych praw oraz ekspektatyw odrębnej własności garaży w odrębną własność oraz w celu zbycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntów przypadającego na ww. garaże. Ponadto z rozstrzygnięcia zawartego w niniejszej interpretacji wynika, że do przeniesienia przez Wnioskodawcę omawianych garaży w odrębną własność znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, a dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są te garaże będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług od pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów - działek na których wybudowane są omawiane garaże, ponieważ pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów (działek na których wybudowane są omawiane garaże) jak wskazał Wnioskodawca związana jest z przygotowaniem położonych na tych gruntach garaży do przeniesienia w odrębną własność, a więc związana będzie wyłącznie z wykonaniem przez Wnioskodawcę czynności zwolnionych od podatku VAT.

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów – działek, na których wybudowane są garaże, o których mowa we wniosku, związanej z przygotowaniem położonych na tych gruntach garaży do przeniesienia w odrębna własność.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy, że Spółdzielnia nie powinna mieć prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii czy Spółdzielnia ma prawo do odliczania podatku VAT od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dotyczących garaży, które nie zostaną przeniesione w odrębną własność.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że grunty przypadające na garaże, które nie zostaną wydzielone w odrębną własność, będą służyły zaspokojeniu potrzeb właścicieli spółdzielczych praw do garaży tam położonych. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania tych gruntów wkalkulowane zostaną w stawkę opłaty eksploatacyjnej za te garaże i od całości naliczony zostanie podatek VAT. Grunt ten będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sytuacji zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dotyczących garaży, które nie zostaną przeniesione w odrębną własność – Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dotyczących garaży, które nie zostaną przeniesione w odrębną własność związane będą z wykonaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych (grunt ten będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatkiem VAT). Wnioskodawcy przysługiwać będzie zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dotyczących garaży, które nie zostaną przeniesione w odrębną własność.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy, że Spółdzielnia powinna mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczanego od opłat rocznych z tytułu praw wieczystego użytkowania gruntów działek pod garażami, które jeszcze nie zostały wyodrębnione i nadal pozostają na stanie środków trwałych Spółdzielni, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia niepodlegania opodatkowaniu części opłaty za nabycie przez Spółdzielnię w użytkowanie wieczyste działek gruntu ani kwestia opodatkowania 23% stawką podatku VAT części opłat (zarówno pierwszej opłaty jak i opłat rocznych) za nabycie przez Spółdzielnię w użytkowanie wieczyste działek gruntu, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania i nie przedstawił własnego stanowiska. Kwestie te zostały przyjęte przez tut. Organ jako element przedstawionego stanu faktycznego i nie podlegały ocenie tut. Organu.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.