Własność lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to własność lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dostawy prawa własności do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Spadkodawczyni nabyła ww. lokal mieszkalny od osoby fizycznej na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali i umowy sprzedaży z dnia 30 grudnia 1986, zawartej w formie aktu notarialnego. Wydatki na ulepszenie przedmiotowego lokalu poniesione przez Spadkodawczynię nie przekroczyły 30 % wartości początkowej lokalu. W związku z nabyciem prawa własności do lokalu na podstawie postanowienia spadkowego, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od momentu objęcia lokalu w posiadanie, tj. od daty 12 kwietnia 2016 r. (data prawomocności orzeczenia sądowego), Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie lokalu mieszkalnego, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. ... w .... Podstawą przeniesienia własności lokalu mieszkalnego będzie umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego oraz faktura. Odnosząc się do kwestii objętej sformułowanym we wniosku pytaniem dotyczącym zwolnienia od podatku VAT dostawy prawa własności do lokalu mieszkalnego należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem tego lokalu nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

2016
13
mar

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wybudowane są garaże oraz opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego tego gruntu

Fragment:

Powyższe prowadzi do wniosku, że wyodrębnienie własności lokalu stanowi dla członka spółdzielni posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu podstawę do żądania przeniesienia własności lokalu. Natomiast czynność przeniesienia na rzecz członka spółdzielni własności lokalu wymieniona jest w powołanym przepisie art. 7 ustawy o VAT, wobec czego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Również ustanowienie odrębnej własności lokali na podstawie ekspektatywy odrębnej własności garaży spełnia definicję dostawy towarów określoną w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem wniosku tj. czy Spółdzielnia powinna naliczyć podatek VAT od zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów dokonanego jednocześnie z przeniesieniem omawianych garaży w odrębną własność czy też zastosować zwolnienie z podatku VAT, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Aby przeniesienie omawianych garaży w odrębną własność mogło korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą garaży nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

2013
26
lut

Istota:

Czy kwota zwrotu wydatków poniesionych na wymianę okien stanowi dla Wnioskodawczyni, członka spółdzielni posiadającego prawo do odrębnej własności, przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 9 w powiazaniu z art. 20 ust. 1)?

Fragment:

Z treści art. 27 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika jednoznacznie, iż w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Natomiast zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26 (art. 27 ust. 2 zdanie pierwsze powołanej ustawy). Z treści powołanych przepisów wynika zatem jednoznacznie, iż w zakresie nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się do prawa odrębnej własności lokalu odpowiednie przepisy ustawy o własności lokali, bez względu na to, czy właściciele lokali podejmą uchwałę o stosowaniu ustawy o własności lokali w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną. W przypadku braku takiej uchwały nie stosuje się przepisów ustawy o własności lokali za wyjątkiem ściśle określonych w art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem jego lokalu (lub lokali) oraz utrzymania swojego lokalu w należytym stanie, natomiast w myśl art. 12 ust. 1 tej ustawy, każdy właściciel lokalu jest zobowiązany do ponoszenia części wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach ze wspólnej nieruchomości.

2012
30
cze

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależnym udziałem w gruncie.

Fragment:

Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu od której upływa pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Zgodnie z art. 17 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym także umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego „ Własność i inne prawa rzeczowe ”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości wspólnej. W świetle wyżej przedstawionych przepisów ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie prawa własności w istocie stanowi tylko przekształcenie formy prawnej władania rzeczą, a nie nowe nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Zatem sprzedaż lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1992 r. nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), ponieważ jego odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.

2012
24
lut

Istota:

Otrzymanie od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej dla osób, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały odrębną własność lokalu – stanowi dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku na Spółdzielni ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C, w myśl art. 42a ww. ustawy. Natomiast w przypadku otrzymania od Spółdzielni częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez osoby, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu. W związku z tym, na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla tychże osób.

Fragment:

Reasumując, otrzymanie od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej dla osób, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały odrębną własność lokalu – stanowi dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku na Spółdzielni ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C, w myśl art. 42a ww. ustawy. Natomiast w przypadku otrzymania od Spółdzielni częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez osoby, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu. W związku z tym, na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla tychże osób. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego wystawia informację PIT-8C lokatorom, którzy na dzień wypłaty gotówki z tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej - a nie na dzień poniesienia wydatków - posiadają prawo odrębnej własności lokalu oraz w myśl którego o fakcie wystawienia PIT-8C decyduje status prawny mieszkania na dzień zwrotu gotówki lokatorowi - a nie na dzień poniesienia wydatków (wymiany okien) - należało uznać za nieprawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie tzw. „ulgi meldunkowej”.

Fragment:

Z analizy stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że dniu 08.05.2008 r. na rzecz Wnioskodawcy i Jego małżonki przeniesiono wyodrębnioną własność lokalu mieszkalnego, który został sprzedany w dniu 21.01.2010 r. W przedmiotowym lokalu na pobyt stały zameldowana była wyłącznie małżonka Wnioskodawcy. Wnioskodawca w tym lokalu mieszkalnym zamieszkiwał od 1989 r. Reasumując mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. „ ulgi meldunkowej ”, ponieważ nie spełnił On wyżej wymaganych ustawą warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 31.12.2008 r., tj. okresu zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia przedmiotowej nieruchomości. Powyższe oznacza, że opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym będzie podlegał u Wnioskodawcy dochód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego współwłasność obojga małżonków, odpowiadający wysokości udziału Wnioskodawcy w wartości tego lokalu mieszkalnego, ustalony na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie wyodrębnienia własności lokali

Fragment:

W myśl art. 10 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy. Przewidziany w art. 10 ustawy o własności lokali sposób ustanowienia odrębnej własności lokali powoduje, iż dotychczasowy właściciel całej nieruchomości, po jednostronnym ustanowieniu dla siebie odrębnej własności lokali w posiadanym przez siebie budynku, staje się właścicielem kilku nieruchomości lokalowych, z których każda posiada odrębną księgę wieczystą. Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca ustanowi odrębną własność lokali we własnym budynku, nie dojdzie do dostawy towarów ani do świadczenia usług. Czynność ta nie wypełni przesłanek zawartych w art. 5 ust. 1, oraz art. 7 i 8 ustawy. Zatem przedmiotowa czynność ustanowienia odrębnej własności lokali dla siebie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
sie

Istota:

Czy przyznany decyzją WAM lokal mieszkalny spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)?

Fragment:

W myśl art. 28 ust. 3 ww. ustawy , jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. – podatek płatny jest najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi: od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży – w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c): w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży: na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej (...)

2011
1
sie

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat.

Fragment:

(...) własności lokalu. Wskazuje Pan, iż mamy tu bowiem do czynienia ze zmianą formy prawnej przysługującego Panu zbywalnego prawa do lokalu. W Pana przekonaniu nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, następuje w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym stoi Pan na stanowisku, iż sprzedaż przez Pana i Pańską żonę odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku kalendarzowego, w którym zostało ustanowione prawo odrębnej własności lokalu. Pana zdaniem oznacza to, iż uzyskany ze sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji, w przedstawionym stanie faktycznym nie wystąpi przychód, do którego miałyby zastosowanie ulgi dotyczące zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie czynności ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Fragment:

(...) własności lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 7 stycznia 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) oraz pismem z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 26 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania czynności ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Z dniem 31 grudnia 2007 r. przestaje obowiązywać stawka 0% dla przekształceń lokatorskiego prawa do lokalu we własnościowe prawo do lokalu oraz przeniesienia na rzecz członka Spółdzielni własności lokalu mieszkalnego. Od 31 lipca 2007 r. Spółdzielnia zawiera umowy przeniesienia prawa własności lokali. Umowy zawierane są z osobami posiadającymi lokatorskie i własnościowe prawa do lokali . Prawa typu lokatorskiego i własnościowego były nabywane przed dniem 1 maja 2004 r. jak i po tej dacie. Wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach Spółdzielni zostały zasiedlone po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r. na zasadach spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu.