Własność | Interpretacje podatkowe

Własność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to własność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie:
przychodu z tytułu nabycia z dniem 1 stycznia 1985 r. prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółdzielni, jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych, jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi księgi rachunkowe.  W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wartość nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia przez Wnioskodawcę stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w przypadku uznania, że wartość nabycia prawa własności w drodze zasiedzenia stanowi przychód, zobowiązanie podatkowe z tytułu osiągnięcia przychodu uległo przedawnieniu na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 201)? Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia nabyła prawo własności nieruchomości z dniem 1 stycznia 1985 r. w drodze zasiedzenia. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.; dalej: „ k.c. ”), posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Oznacza to, że postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia ma charakter deklaratoryjny, a zatem nie jest warunkiem nabycia prawa własności. Jak wynika z utrwalonego stanowiska organów podatkowych wyrażonego m.in. w: interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 czerwca 2013 r.
2017
18
lut

Istota:
Braku opodatkowania czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustanowionego po dniu 1 maja 2004 r.
Fragment:
Należy zaznaczyć, że przepis art. 7 ust. 1 ww. ustawy definiujący pojęcie „ dostawa towarów ” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego. W celu właściwego zinterpretowania pojęcia „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” należy zaznaczyć, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nią jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „ prawo do rozporządzania jak właściciel ” nie można interpretować jako „ prawo własności ”. Czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, gdyż „ dostawa towarów ” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „ dostawa towarów ” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem.
2017
28
sty

Istota:
Brak opodatkowania czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustanowionego do dnia 30 kwietnia 2004 r. i od dnia 1 maja 2004 r.
Brak opodatkowania opłaty należnej Gminie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustanowionego do dnia 30 kwietnia 2004 r. i od dnia 1 maja 2004 r.
Fragment:
Zaznaczenia wymaga, że ww. przepis art. 7 ust. 1 ustawy, definiujący pojęcie „ dostawa towarów ” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego. W celu właściwego zinterpretowania pojęcia „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” należy mieć na uwadze, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem wyrażenia „ prawo do rozporządzania jak właściciel ” nie można interpretować jako „ prawo własności ”. Należy ponadto wskazać, że czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „ dostawa towarów ” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „ dostawa towarów ” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem.
2016
30
gru

Istota:
Skutki podatkowe przysądzenia własności nieruchomości w ramach licytacji komorniczej.
Fragment:
Biorąc więc pod uwagę powyższe przepisy, przede wszystkim zaś wynikający z nich status komornika sądowego, jako płatnika podatku od towarów i usług obowiązanego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji towarów będących własnością dłużnika - stwierdzić należy, że to komornik powinien rozliczyć VAT należny z tytułu przeniesienia własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, tj. dokonania opodatkowanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ustawy o VAT. Warto podkreślić, iż szczególny charakter sprzedaży dokonywanej w powyższym trybie znajduje wyraz także w treści faktury. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT, w omawianym przypadku faktura, poza standardowymi elementami określonymi w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT zawiera imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres. Podsumowując komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku jest zobowiązany dłużnik, tzn. dłużnik - właściciel towarów - występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, wówczas komornik jest płatnikiem VAT z tytułu dostawy tego towaru. Komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o VAT i do uwzględniania, w trakcie sprzedaży egzekucyjnej towarów, okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
28
lis

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości jeżeli Wnioskodawca nie posiada aktu własności ziemi na 2 z 13 działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Fragment:
Nie wystarczy zatem, że Wnioskodawca posiada akt własności ziemi – dotyczy on bowiem wyłącznie 11 z 13 działek – oraz umowę przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego, jeżeli nie dysponuje tytułem własności do 2 działek, na których znajduje się budynek, na kontynuację budowy i remont którego Wnioskodawca chce przeznaczyć środki z odpłatnego zbycia udziału w mieszkaniu odziedziczonym po ojcu. Zauważyć bowiem należy, że na podstawie umowy z 1982 r. przeniesione zostało na Wnioskodawcę prawo własności 11 działek, natomiast w odniesieniu do 2 pozostałych działek przeniesione zostało na Wnioskodawcę jedynie prawo posiadania tych działek, gdyż jak wynika z okoliczności sprawy stryj posiadał AWZ wyłącznie na 11 działek. Potwierdzeniem powyższych ustaleń jest również sama nazwa umowy z 1982 r. – „ umowa przekazania własności i posiadania gospodarstwa ”, jak również okoliczność, że w odniesieniu ww. 2 działek toczy się obecnie przed sądem postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia. Tym samym będą celem mieszkaniowym wskazanym w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy wydatki poniesione na budowę i remont domu na działce (działkach) nie stanowiącej w momencie wydatkowania środków ze sprzedaży własności Wnioskodawcy jeżeli w okresie jaki został przewidziany przez ustawodawcę na wydatkowanie środków ze sprzedaży działka (działki) ta stanie się jego własnością.
2016
10
cze

Istota:
Czy 5-letni okres będzie zaczynał się od momentu nabycia nieruchomości w 2007 roku w użytkowaniu wieczystym, czy w 2011 r., tj. w roku przekształcenia nieruchomości w prawo własności?
Fragment:
Zatem budynek trwale z gruntem związany, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Dlatego też, sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego. W świetle powołanych przepisów w przypadku odpłatnego zbycia gruntu stanowiącego własność zbywcy, zabudowanego budynkiem, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy się od daty nabycia gruntu, niezależnie od tego, kiedy na gruncie tym wzniesiono budynek. Moment przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi tylko zmianę formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości. Nabycie prawa do nieruchomości następuje w dniu zawarcia umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania. Podkreślić należy, że użytkowanie wieczyste to specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Jest formą pośrednią pomiędzy własnością, a prawami rzeczowymi ograniczonymi, z tym że bardziej zbliżone jest do własności. Użytkownik ma prawa zbliżone do właściciela. Korzysta z gruntu z wyłączeniem innych osób.
2016
11
maj

Istota:
Opodatkowanie przekazania Nieruchomości w ramach datio in solutum.
Fragment:
Nakłady te pozostaną własnością SPÓŁKI X i nie będą przedmiotem transakcji w ramach datio in solutum. Na działce nr 2/26 posadowione są: częściowo Budynek Warsztatu wybudowany przez SPÓŁKĘ X. Nakłady na Budynek Warsztatu zostały w 100% poniesione przez SPÓŁKĘ X. Nakłady te pozostaną własnością SPÓŁKI X i nie będą przedmiotem transakcji w ramach datio in solutum; Budynek Myjni. Nakłady na Budynek Myjni zostały w 100% poniesione prze SPÓŁKĘ X Nakłady te pozostaną własnością SPÓŁKI X i nie będą przedmiotem transakcji w ramach datio in solutum; Budynek Stacji Paliw. Nakłady na Budynek Stacji Paliw zostały w 100% poniesione przez SPÓŁKĘ X. Nakłady te pozostaną własnością SPÓŁKI X nie będą przedmiotem transakcji w ramach datio in solutum; Budynek Wiaty Stacji Paliw. Nakłady na Budynek Wiaty Stacji Paliw zostały w 100% poniesione przez SPÓŁKĘ X. Nakłady te pozostaną własnością SPÓŁKI X i nie będą przedmiotem transakcji w ramach datio in solutum; Budynek Biurowy. Właścicielem Budynku Biurowego jest Wnioskodawca. Budynek Biurowy jest przedmiotem wynajmu w 63% na rzecz SPÓŁKI X na podstawie umowy najmu z dnia 20 września 2013 r. Pozostałe 37% Budynku Biurowego jest wykorzystywane jako siedziba Wnioskodawcy oraz jest wynajmowane na rzecz Spółki Y na podstawie 2 umów najmu zawartych na czas nieokreślony odpowiednio w dniu 25 listopada 2013 r. oraz w dniu 4 kwietnia 2014 r.
2016
1
kwi

Istota:
Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131.
Fragment:
Także bez wpływu na zastosowanie zwolnienia pozostanie ewentualne nabycie stosownej nieruchomości bądź prawa (udziału w prawie - określonych w art. 21 ust. 25 uPdof) na zasadzie współwłasności z pełnoletnim dzieckiem, ponieważ charakter własności nie spowoduje braku możliwości wykorzystania nieruchomości dla własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, a także pozostanie bez wpływu na zamiar i cel jej nabycia. Podsumowując zdaniem Wnioskodawczyni w przypadku gdy - jako właścicielka domu jednorodzinnego - nabędzie, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Lokalu oraz Udziałów, własność lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu (względnie własność budynku mieszkalnego, jego część lub udział w budynku) odpowiednio wraz z nabyciem udziału w gruncie (własności gruntu) albo w prawie wieczystego użytkowania gruntu (prawa wieczystego użytkowania) bądź nabędzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub udział w takim prawie) uzyskana kwota dochodu ze zbycia Lokalu oraz Udziałów podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym (w proporcji określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof), bowiem Wnioskodawczyni realizować będzie w ten sposób własny cel mieszkaniowy. Okoliczność posiadania przez Wnioskodawczynię jednocześnie własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym pozostanie bez wpływu na przyczynę nabycia oraz zamiar zamieszkania w lokalu, względnie domu mieszkalnym, którego nabycie Wnioskodawczyni planuje, a zatem zostaną spełnione przesłanki zwolnienia z opodatkowania określone art. 21 ust. 1 pkt 131 uPdof.
2015
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Fragment:
Należy wskazać, że przepis art. 7 ust. 1 ustawy definiujący pojęcie „ dostawa towarów ” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego. W celu przedstawienia właściwego rozumienia pojęcia „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” należy zaznaczyć, iż dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nią jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „ prawo do rozporządzania jak właściciel ” nie można interpretować jako „ prawo własności ”. Należy ponadto wskazać, iż czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „ dostawa towarów ” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „ dostawa towarów ” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem.
2015
18
lis

Istota:
Opodatkowanie czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Fragment:
W treści wniosku wskazano natomiast, że Wnioskodawczyni złożyła wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012, poz. 83 z późn. zm.). Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje: starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne; wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Z zacytowanego przepisu wynika, że do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dochodzi na podstawie decyzji administracyjnej. Tą z kolei definiuje się jako jednostronną czynność (oświadczenie woli) z zakresu prawa administracyjnego, posiadającą odpowiednią formę prawną i określającą konsekwencje stosowanej normy prawnej w sprawie indywidualnej w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata, który nie jest w tej sprawie podporządkowany organizacyjnie ani służbowo temu organowi. Przy czym, (...)
2015
17
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Własność
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.