IBPP4/4513-141/15/LG | Interpretacja indywidualna

Ustalenie właściwego naczelnika urzędu celnego
IBPP4/4513-141/15/LGinterpretacja indywidualna
  1. organ celny
  2. podatnik podatku akcyzowego
  3. właściwość
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Podatnik akcyzy -> Organy podatkowe właściwe w zakresie akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 7 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia właściwego naczelnika urzędu celnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia właściwego naczelnika urzędu celnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X S.A. (dalej: „Spółka”) jest podatnikiem podatku akcyzowego. Obecnie Spółka prowadzi kilka składów podatkowych w których produkowane są w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe. Ze składów tych wyroby te są wyprowadzane m.in. poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - w konsekwencji Spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego od tak wyprowadzonych wyrobów akcyzowych. Wspomniane składy podatkowe są zlokalizowane w różnych województwach. W rezultacie obecnie właściwym dla Spółki naczelnikiem urzędu celnego w sprawach akcyzy jest naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na adres siedziby Spółki.

Oprócz składów podatkowych Spółka posiada również na terenie kraju oddziały w których obecnie nie są wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą (dalej: „Oddziały”).

Po dniu 1 stycznia 2016 r. Spółka planuje dokonywać nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą (zgodnie z procedurą opisaną w art. 77 i 78 ustawy akcyzowej). Wyroby te będą dostarczane z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio do Oddziałów. Do danego Oddziału wyroby te będą dostarczane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po dniu 1 stycznia 2016 r. Spółka może wybrać jako naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawach akcyzy (w oparciu o zasady opisane w art. 14 ust. 4-4f ustawy akcyzowej) naczelnika urzędu celnego na obszarze właściwości którego znajduje się jeden z Oddziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Po dniu 1 stycznia 2016 r. Spółka może wybrać jako naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawach akcyzy (w oparciu o zasady opisane w art. 14 ust. 4-4f ustawy akcyzowej) naczelnika urzędu celnego na obszarze właściwości którego znajduje się jeden z Oddziałów.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Regulacje art. 14 ust. 4-4f ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. pozwalają podatnikom dokonać wyboru naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawach akcyzy spomiędzy tych naczelników którzy są właściwi dla miejsc w których podatnik wykonuje czynności opodatkowane.

W związku z tym, że Spółka planuje dokonywać nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą w Oddziałach tym samym w Oddziałach tych będą wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu. W rezultacie Spółka będzie uprawniona do wyboru naczelnika urzędu celnego właściwego dla danego Oddziału jako naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawach akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przedmiotem wniosku jest możliwość dokonania wyboru przez Wnioskodawcę po dniu 1 stycznia 2016 r. naczelnika urzędu celnego właściwego dla podatku akcyzowego. Wnioskodawca prowadzi kilka składów podatkowych, które są zlokalizowane w różnych województwa na terytorium kraju. Obecnie właściwym dla Wnioskodawcy naczelnikiem urzędu celnego w sprawach akcyzy jest naczelnik urzędu celnego ze względu na adres siedziby. Po dniu 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca zamierza dokonywać nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. Wyroby te będą dostarczane z innych niż Polska krajów członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio do oddziałów. Dostawy będą dokonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej.

W myśl art. 14 ust. 3 ustawy, właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą, z zastrzeżeniem ust. 4-5b i 7-10.

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową, z zastrzeżeniem ust. 5, ustala się dla:

  1. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres ich siedziby;
  2. osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy, w treści obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 r. zmienionej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmienia ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1479), jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową, z zastrzeżeniem ust. 4a-5, ustala się dla:

  1. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres ich siedziby;
  2. osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania.

Ponadto ww. ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. weszły w życie od 1 stycznia 2016 r. przepisy art. 14 ust. 4a-4f.

I tak zgodnie z art. 14 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem podatkowym właściwym miejscowo, z zastrzeżeniem ust. 5-7 i 9, może być jeden z tych organów, wybrany przez podatnika i wskazany w oświadczeniu złożonym do wybranego organu podatkowego oraz organu podatkowego właściwego dla podatnika zgodnie z ust. 4.

W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4a, przez podatnika po rozpoczęciu działalności, organ podatkowy wskazany w oświadczeniu jest organem właściwym miejscowo począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie (art. 14 ust. 4b ustawy).

Jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania na obszarze właściwości miejscowej organu podatkowego wybranego przez podatnika zgodnie z ust. 4a ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub wystąpienia na tym obszarze ostatniego stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą, podatnik ten nie wykonywał na tym obszarze takich czynności lub nie występowały w przypadku tego podatnika na tym obszarze takie stany faktyczne, podatnik jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia upływu tego okresu, złożyć oświadczenie o niewykonywaniu na tym obszarze takich czynności lub o niewystępowaniu na tym obszarze takich stanów faktycznych. Oświadczenie składa się do organu podatkowego wybranego zgodnie z ust. 4a oraz organu podatkowego właściwego dla podatnika zgodnie z ust. 4 (art. 14 ust. 4c ustawy).

W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4c, właściwość miejscową ustala się ponownie zgodnie z ust. 3, 4 albo 4a. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 4d ustawy).

Organ podatkowy wybrany przez podatnika zgodnie z ust. 4a, do którego w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia przez tego podatnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 4a, lub od dnia złożenia przez niego do tego organu po raz ostatni deklaracji podatkowej, informacji lub innego dokumentu, których obowiązek złożenia wynika z ustawy, nie zostały przez tego podatnika złożone deklaracje podatkowe, informacje lub inne dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy, ani oświadczenie, o którym mowa w ust. 4c, wzywa tego podatnika do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania:

  1. informacji o wykonanych w tym okresie na obszarze właściwości miejscowej tego organu podatkowego czynnościach podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o wystąpieniu w tym okresie na tym obszarze stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą albo
  2. oświadczenia o niewykonywaniu w tym okresie na obszarze właściwości miejscowej tego organu podatkowego czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o niewystępowaniu w tym okresie na tym obszarze stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą (art. 14 ust. 4e ustawy).

W przypadku niezłożenia informacji albo oświadczenia, o których mowa w ust. 4e, albo złożenia przez podatnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 4e pkt 2, właściwość miejscową ustala się zgodnie z ust. 3 albo 4 począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do złożenia tej informacji albo tego oświadczenia albo w którym złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 4e pkt 2. Właściwość ustalona zgodnie z ust. 3 albo 4 może zostać ponownie ustalona na podstawie ust. 4a. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 4f ustawy).

Zatem przepis art. 14 ust. 4a wprowadza możliwość dokonania przez podatnika, wyboru organu podatkowego właściwego w zakresie akcyzy wówczas, gdy ze względu na miejsce wykonywania czynności prawnych lub wystąpienia stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, właściwe są dwa lub więcej organy podatkowe, przy jednoczesnym zachowaniu obecnie obowiązujących przepisów określających szczegółowe sposoby ustalania właściwości. Właściwość miejscowa organu podatkowego będzie ustalana na podstawie oświadczenia złożonego przez podatnika.

Powyższe oznacza, że jeśli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem podatkowym właściwym miejscowo może być jeden z tych organów, wybrany przez podatnika i wskazany w oświadczeniu złożonym przez niego do wybranego organu podatkowego oraz organu podatkowego właściwego dla podatnika ze względu na adres jego siedziby (jeśli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej) lub adres jego zamieszkania (w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną). Konieczność złożenia przez podatnika oświadczenia o wyborze organu także organowi, który byłby dla niego właściwy w sytuacji, gdyby podatnik nie dokonał wyboru innego organu podatkowego, wynika z potrzeby usunięcia wątpliwości w zakresie właściwego organu podatkowego.

Z kolei w przepisie art. 14 ust. 4b zostało określone, że w przypadku, gdy podatnik złoży oświadczenie o wyborze organu podatkowego po rozpoczęciu prowadzonej działalności, organ podatkowy wskazany w oświadczeniu będzie organem właściwym miejscowo dla podatnika, który dokonał jego wyboru począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie. Przedmiotowy przepis jest niezbędny, aby wskazać termin, od którego oświadczenie podatnika o wyborze organu podatkowego będzie wywierało skutek prawny.

Jednocześnie należy zauważyć, że w art. 14 ust. 4c uregulowano sytuację, gdy na obszarze właściwości miejscowej organu podatkowego wybranego przez podatnika, zgodnie z art. 14 ust. 4a, we wskazanym okresie podatnik nie wykonuje już czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub już nie występują w przypadku tego podatnika na tym obszarze stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą. Zgodnie z dodawanym przepisem, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia wykonania na obszarze właściwości miejscowej organu podatkowego wybranego przez podatnika ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub wystąpienia na tym obszarze ostatniego stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą, podatnik nie wykonywał na tym obszarze takich czynności lub nie występowały w przypadku tego podatnika na tym obszarze takie stany faktyczne, podatnik jest obowiązany w terminie 14 dni od upływu tego okresu złożyć oświadczenie o niewykonywaniu na tym obszarze takich czynności lub o niewystępowaniu na tym obszarze takich stanów faktycznych. Oświadczenie podatnik składa do wybranego organu podatkowego oraz organu podatkowego, który byłby dla niego właściwy, gdyby nie dokonał wyboru innego organu podatkowego zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy.

Z kolei wprowadzony art. 14 ust. 4d reguluje kwestię ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego dla podatnika, który stosownie do art. 14 ust. 4c złożył oświadczenie o niewykonywaniu na obszarze wybranego organu podatkowego czynności prawnych podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o niewystępowaniu na tym obszarze stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą. Wówczas właściwość miejscową organu podatkowego ustala się na zasadach ogólnych zgodnie z regułą z art. 14 ust. 3 lub ust. 4 albo ponownie na podstawie art. 14 ust. 4a. Zatem w takim przypadku o właściwości miejscowej decyduje miejsce wykonania czynności prawnych lub wystąpienia stanów faktycznych, a jeżeli czynności te są wykonywane lub stany faktyczne występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, o właściwości miejscowej decyduje adres miejsca zamieszkania lub siedziba podatnika (w zależności od tego, czy podatnik ma status osoby fizycznej, czy też osoby prawnej). Podatnik może jednak ponownie złożyć oświadczenie o wyborze właściwego organu podatkowego na podstawie art. 14 ust. 4a w sytuacji wskazanej w tym przepisie i wówczas odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 4b.

Natomiast art. 14 ust. 4e reguluje sytuację, gdy podatnik wybranemu organowi podatkowemu w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia przez podatnika oświadczenia o wyborze organu podatkowego lub od dnia złożenia przez niego do tego organu po raz ostatni deklaracji podatkowej, informacji lub innego dokumentu, których obowiązek złożenia wynika z ustawy, nie złożył takich deklaracji podatkowych, informacji lub innych dokumentów, ani nie złożył oświadczenia o niewykonywaniu czynności prawnych podlegających opodatkowaniu akcyzą lub niewystąpieniu stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą. W takim przypadku wybrany organ podatkowy wzywa tego podatnika do złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, informacji o wykonanych w tym okresie czynnościach podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o wystąpieniu w tym okresie stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą na obszarze właściwości miejscowej tego organu podatkowego, albo złożenia oświadczenia o niewykonywaniu w tym okresie czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o niewystępowaniu w tym okresie stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą na obszarze właściwości miejscowej tego organu podatkowego. Projektowany przepis umożliwi organowi podatkowemu podjęcie działania w celu uzyskania od podatnika informacji niezbędnych do ustalenia, czy występuje konieczność ponownego ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego.

Natomiast art. 14 ust. 4f jest konsekwencją regulacji wynikającej z art. 14 ust. 4e. Jeśli podatnik w sytuacji opisanej w art. 14 ust. 4e nie złożył wybranemu organowi podatkowemu wymaganej tym przepisem informacji albo oświadczenia, albo złożył oświadczenie o niewykonywaniu we wskazanym okresie czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o niewystępowaniu we wskazanym okresie stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą na obszarze właściwości miejscowej wybranego organu podatkowego, właściwość miejscową dla tego podatnika ustala się ponownie zgodnie z regułami wynikającymi z art. 14 ust. 3 lub ust. 4 począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do złożenia ww. informacji albo tego oświadczenia, albo w którym złożono to oświadczenie. Jednakże i w tym przypadku podatnik może ponownie złożyć oświadczenie o wyborze organu podatkowego, jeśli zachodzą warunki określone w art. 14 ust. 4a. Wówczas odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 4b.

Mając na uwadze powołane przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca może dokonać po dniu 1 stycznia 2016 r. wyboru naczelnika urzędu celnego właściwego dla akcyzy na obszarze właściwości którego znajduje się jeden z oddziałów Wnioskodawcy, w którym dokonywane są czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą. Wybrany przez Wnioskodawcę naczelnik urzędu celnego zostanie wskazany w oświadczeniu złożonym do wybranego organu podatkowego oraz organu podatkowego właściwego dla podatnika zgodnie z adresem siedziby Wnioskodawcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatnik podatku akcyzowego
IPPP3/4513-63/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

właściwość
IBPBI/1/415-525/09/ESZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.