Właściwość rzeczowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to właściwość rzeczowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Który Naczelnik Urzędu Skarbowego na terenie Miasta W jest właściwy dla Spółki do dnia 03 października 2008r. w zakresie podatku od towarów i usług? Który Naczelnik Urzędu Skarbowego na terenie Miasta W jest właściwy dal Spółki do dnia 03 października 2008r. w zakresie identyfikacji podatkowej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2009r. (data wpływu 08 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: właściwości miejscowej w zakresie podatku od towarów i usług od dnia 03 października 2008r. – jest nieprawidłowe właściwości w zakresie identyfikacji podatkowej od dnia 03 października 2008r. – jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 08 kwietnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy właściwym miejscowo i rzeczowo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, w sytuacji, kiedy miejscem zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jest Jurata, zaś miejscem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 31 maja 2006r. był wyłącznie Gdańsk, natomiast od dnia 01 czerwca 2006r. będzie zarówno Gdańsk, jak i Jastrzębia Góra?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 maja 2006r. (wpływ do tut. organu - 19 maja 2006r.), zmienionego w dniu 07 lipca 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii: Czy właściwym miejscowo i rzeczowo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, w sytuacji, kiedy miejscem zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jest Jurata, zaś miejscem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 31 maja 2006r. był wyłącznie Gdańsk, natomiast od dnia 01 czerwca 2006r. jest zarówno Gdańsk, jak i Jastrzębia Góra? - stosownie do stanu prawnego w dacie złożenia wniosku, stwierdza, iż stanowisko przedstawione w tym wniosku jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Który z organów podatkowych jest dla spółki właściwy miejscowo i rzeczowood dnia 2 grudnia 2005r. w zakresie podatku od towarów i usług (...) oraz do którego urzędu skarbowego spółka jest zobowiązana złożyć deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) za IV kwartał 2005r?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 08.12.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 10.01.2006r.) znak Ldz 1225/XII/05 uzupełnionym pismem z dnia 06.01.2006r. znak Ldz 12/I/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarówi usług postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 08.12.2005r. dotyczące zapytania :"(...) który z organów podatkowych jest dla spółki właściwy miejscowo i rzeczowood dnia 2 grudnia 2005r. w zakresie podatku od towarów i usług (...) oraz do którego urzędu skarbowego spółka jest zobowiązana złożyć deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) za IV (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku stanowego zapłacone przez wspólników

Fragment:

(...) 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Artykuł 16 tej ustawy stanowi, iż właściwość rzeczową organów podatkowych ustala się według przepisów określających zakres ich działania. Pod pojęciem właściwości należy rozumieć zdolność organu podatkowego do prowadzenia określonego rodzaju spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, przy czym właściwość rzeczowa jest to zdolność prawna organu podatkowego do prowadzenia spraw określonej kategorii. Zacytowany powyżej art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej wyraźnie określa, iż począwszy od dnia 1.09.2005 r. organem właściwym do wydania pisemnej interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest Minister Finansów, zatem uwzględniając zapis art. 25 § 1 ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w (...)

2011
1
mar

Istota:

Który urząd skarbowy od miesiąca stycznia 2005 roku jest własciwy dla podatnika miejscowo i rzeczowo w zakresie podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31-08-2005 r. postanawił uznać, iż stanowisko podatnika dotyczące właściwości miejscowej i rzeczowej podatnika w zakresie podatku od towarów i usług, jest prawidłowe. Pismem z dnia 31-08-2005 r., uzupełnionym dnia 04-10-2005 roku Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2005 roku i nie prowadził jej samodzielnie w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. Pierwsze zgłoszenie rejestracyjne VAT-R zostało złożone przez podatnika w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku w dniu 19 stycznia 2005 roku. Powodem (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy reguluje zobowiązania podatkowe we właściwym rzeczowo i miejscowo organie podatkowym?

Fragment:

(...) W dniu 18 października 2005r. Spółka Akcyjna złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, w sprawie określenia właściwego organu podatkowego dla wskazanego podmiotu. W przedmiotowym piśmie Spółka podnosi, iż niesłusznie została zakwalifikowana do kategorii podatników wymienionych w art. 5 ust. 9 b, a w szczególności pkt 7 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.). W związku z powyższym, Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy reguluje zobowiązania podatkowe we właściwym rzeczowo i miejscowo organie podatkowym? Zdaniem Spółki, włączenie jej do kategorii podatników zgodnie z art. 5 ust. 9 b cytowanej wyżej ustawy spowodowało błędną zmianę właściwości organu podatkowego. Ustosunkowując się do przedstawionej kwestii, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje przepis art. 5 ust. 9 b ww. ustawy z dnia 21 (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczyło sposobu potwierdzania przez urząd celny wyjścia wywóz towarów niewspólnotowych z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b paragraf 5 pkt 2 i art. 207 w związku z art. 15 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego , w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do art. 14b paragraf 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a paragraf 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo. Zgodnie z art. 14a paragraf 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób należy ewidencjonować w księgach rachunkowych faktury VAT za paliwo, z których kwota naliczonego podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu od kwoty podatku należnego i stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Fragment:

(...) W nawiązaniu do pisma Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków Nr PD-3/423/10/04 z dnia 30.08.2004 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej powyżej ustawy stwierdza, co następuje: Zapytanie Podatnika dotyczy sposobu ewidencji rachunkowej faktur VAT za paliwo, z których kwota naliczonego podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu od kwoty podatku należnego i stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z treścią cyt. powyżej art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek zawiadomienia o zmianie właściwości Naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art.5a ust.3 znowelizowanej ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz w jakim terminie zawiadomienie powinno nastąpić?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka jest spółką prawa niemieckiego prowadzącą na terytorium Polski działalność obejmującą świadczenie usług geologicznych. Spółka nie posiada w Polsce oddziału ani przedstawicielstwa w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr.101 poz.1178 z późn. zm.). Spółka nie działa też jako ”zakład” w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Niemcami ani nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce w ramach jednostki organizacyjnej. Spółka zarejestrowana jest w Polsce jako podatnik podatku od towarów i usług na podstawie art.5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz (...)

2011
1
sty

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy wykładni przepisów ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz ogranizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwiemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) tj. dokonanie oceny, czy zamiarem ustawodawcy było objęcie właściwością przez powołane na mocy w/w ustawy urzędy skarbowe określonych kategorii podatników od dnia 1 stycznia 2004 roku, czy też od dnia 1 stycznia 2005 roku?

Fragment:

(...) Spółka z analizy ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych wywodzi wniosek, iż właściwym dla niej urzędem skarbowym w 2004 r. pozostaje nadal dotychczasowy Urząd Skarbowy i prosi o zajęcie stanowiska, czy ten pogląd jest słuszny. Zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pojęcie "przepisów prawa podatkowego" (do których odnosi się obowiązek udzielania informacji) zdefiniowane jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Definicja pojęcia "ustaw podatkowych" zawarta jest w art. 3 pkt 1 Ordynacji (...)