IPPP1/443-889/08-2/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Właściwość miejscowa do złożenia zawiadomienia o zmianie danych zawartych we wniosku na zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w przypadku połączenia spółek poprzez tzw. przejęcie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej Xxxxx Yxx, przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2008 r. (data wpływu 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia właściwego urzędu celnego do którego powinno być złożone zawiadomienie o zmianie danych zawartych we wniosku na zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia właściwego urzędu celnego do którego powinno być złożone zawiadomienie o zmianie danych zawartych we wniosku na zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiadający siedzibę w Mxxxxx zamierza połączyć się poprzez tzw. przejęcie ze Spółką Zxxx-xxx Sp. z o.o. z Bxxxxx. Obie Spółki są podatnikami podatku akcyzowego, prowadzącymi składy podatkowe. Po połączeniu Wnioskodawca zamierza kontynuować działalność jako podatnik akcyzy w obu składach podatkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Który naczelnik urzędu celnego będzie właściwy do złożenia przez Wnioskodawcę, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zawiadomienia o zmianie danych zawartych we wniosku na zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Właściwość organów podatkowych w zakresie akcyzy została określona w art. 13 ustawy o podatku akcyzowym. Generalnie organem podatkowym w zakresie akcyzy stosownie do swojej właściwości jest naczelnik urzędu celnego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli jednak czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, to stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym właściwość miejscową ustala się dla osób prawnych ze względu na ich siedzibę i adres.

Jak wcześniej wskazano Wnioskodawca przejmie Zxxx-xxx Sp. z o.o. i wejdzie we wszystkie uprawnienia podmiotu przejmowanego i jako prowadzący po przejęciu składu w Bxxxxx na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym będzie miał obowiązek poinformować Urząd Celny o zmianie danych zawartych we wniosku na zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Uwzględniając jednakże fakt, że po przejęciu Spółki czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym Wnioskodawca będzie wykonywać na terenie właściwości dwóch organów podatkowych (Cxxxxxxxx i Kxxxxx), to stosownie do przepisu art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym organem właściwym dla Wnioskodawcy będzie naczelnik urzędu celnego ze względu na jej siedzibę i adres.

Zdaniem Wnioskodawcy uprawniony jest zatem wniosek, że informację o zmianie danych zawartych we wniosku na zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w Bxxxxx Spółka powinna przekazać do Naczelnika Urzędu Celnego w Cxxxxxxxxxx.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) w art. 31 ust. 1 stanowi, że zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki :

 1. prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
 2. jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 3. jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe;
 4. nie zalega z cłem, pdatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 5. złoży zabezpieczenie akcyzowe;
 6. nie zostało jemu cofnięte zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych ze względu na naruszenie przepisów prawa w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Ponadto z przepisów wynika obligatoryjny obowiązek (art. 32 ust. 4 ustawy) prowadzącego skład podatkowy do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Przepisy wykonawcze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 ze zm.) stanowią (§ 10 ww. rozporządzenia), że w przypadku gdy zmiana danych zawartych we wniosku wpływa na zmianę treści udzielonego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub dotyczy warunków określonych w art. 31 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Przekształcenie podmiotu prowadzącego skład podatkowy, skutkujące zmianą formy prawnej prowadzonej działalności jest zatem zmianą, która w sposób istotny wpływa na treść udzielonego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, a zatem wymaga od zainteresowanego podmiotu złożenia wniosku do właściwego naczelnika urzędu celnego celem uaktualnienia.

W myśl art. 494 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych
 • wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 powołanej ustawy przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych),
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym organami podatkowymi w zakresie akcyzy stosownie do ich właściwości są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegające opodatkowaniu. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na ich siedzibę i adres.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca nie zmieniając swojej właściwości miejscowej w zakresie podatku akcyzowego przejmie Spółkę będącą we właściwości innego naczelnika urzędu celnego. Biorąc pod uwagę powyższe uznać więc należy, iż z dniem przejęcia Spółki Wnioskodawca przejmie również wszelkie prawa i obowiązki stając się tym samym zobowiązanym do wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca wejdzie zatem w prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przejmowanej Spółki.

Reasumując stwierdzić należy, że Wnioskodawca, którego właściwość została określona na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym, po przejęciu Spółki będącej dotychczas pod właściwością innego naczelnika urzędu celnego, obowiązany będzie, zgodnie z art. 32 ust. 4 ww. ustawy, do powiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego w Cxxxxxxxxxx o zmianach danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.