IPPB2/415-442/12-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT w związku zakupem okien w Polsce, które zostały przewiezione i zamontowane w domu znajdującym się w Belgii do którego tytuł prawny posiada małżonek Wnioskodawczyni. Zarówno Wnioskodawczyni jak i jej mąż nie posiadają tytułu prawnego do budynku mieszkalnego w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) a tylko taki dokument uprawnia do ubiegania się o zwrot części podatku VAT. Z tej właśnie przyczyny stanowisko Wnioskodawczyni, iż przysługuje jej prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu zakupu okien w Polsce a zamontowanych w domu znajdującym się w Belgii należało uznać za nieprawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15.03.2012 r. (data wpływu 16.03.2012 r.) oraz piśmie z dnia 30.04.2012 r. (data wpływu 02.05.2012 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPP3/443-303/12-2/BH z dnia 20.04.2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup okien do domu znajdującego się poza granicami Polski - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup okien do domu znajdującego się poza granicami Polski.

Pismem z dnia 20.04.2012 r. wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia złożonego wniosku m.in. o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego wniosku. Z nadesłanej w dniu 02.05.2012 r. odpowiedzi wynika, iż intencją Wnioskodawczyni jest uzyskanie interpretacji z zakresu ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W związku z powyższym Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek o informacje przedstawione poniżej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni nie jest właścicielką remontowanego domu w Belgii, tytuł prawny do nieruchomości posiada mąż Wnioskodawczyni obywatel Belgii, który nabył nieruchomość 03.07.2008 r. W dniu 25.10.2010 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński. Małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe. W Polsce Wnioskodawczyni zakupiła okna, które zostały przewiezione i zamontowane w domu w Belgii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jako obywatelka Polski zamieszkała w Belgii – kraju Unii Europejskiej Wnioskodawczyni może złożyć wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z tytułu zakupu okien w Polsce a zamontowanych w domu w Belgii...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje jej zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (t.j. Dz. U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) ustawa ta reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Zwrot wydatków, o których mowa, finansowany jest z budżetu państwa.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

W art. 2 pkt 5 ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została zawarta definicja remontu. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o remoncie – rozumie się przez to wykonanie robót określonych w załączniku do ustawy.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, tj. stawką 22% natomiast od dnia 01.01.2011 r. stawką 23% (art. 3 ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 ww. ustawy). Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawionymi od dnia 01 maja 2004 r.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl natomiast art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków, związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane zawiera w swej treści definicję pojęcia - „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 4 ww. ustawy zwrot, o którym o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Przez urząd skarbowy - rozumie się naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku (...).

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 ww. ustawy, może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 5 ust. 3) i zgodnie z art. 5 ust. 4 tej ustawy, powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;
 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
 3. rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
 4. rok rozpoczęcia inwestycji;
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;
 6. kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;
 7. oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
 8. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
 9. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków

Z powyższego wynika, że zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, czyli naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek, w dniu przez nią wniosku a w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania – naczelnikowi urzędu skarbowego wskazanego we wniosku, jeżeli jest on właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków. Zatem wniosek w sprawie zwrotu części wydatków, powinien być składany w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek na dzień złożenia wniosku. Przy czym, ustalenia miejsca zamieszkania podatnika należy każdorazowo dokonywać w kontekście postanowień art. 25 kodeksu cywilnego. W szczególności nie wolno utożsamiać miejsca zamieszkania z miejscem np. zameldowania na pobyt stały.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT w związku zakupem okien w Polsce, które zostały przewiezione i zamontowane w domu znajdującym się w Belgii do którego tytuł prawny posiada małżonek Wnioskodawczyni. Zarówno Wnioskodawczyni jak i jej mąż nie posiadają tytułu prawnego do budynku mieszkalnego w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) a tylko taki dokument uprawnia do ubiegania się o zwrot części podatku VAT. Z tej właśnie przyczyny stanowisko Wnioskodawczyni, iż przysługuje jej prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu zakupu okien w Polsce a zamontowanych w domu znajdującym się w Belgii należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock