ILPP1/443-864/09-3/BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2009 r. (data wpływu: 22 lipca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 3 września 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego z tytułu rozliczania się w tym podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego z tytułu rozliczania się w tym podatku. Wniosek uzupełniono w dniu 3 września 2009 r. o dodatkową opłatę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Udziałowcami (...) Spółka z o.o. są osoby fizyczne krajowe. Od roku 2001 Spółka jest podatnikiem zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w X. Spółka prowadzi księgi rachunkowe i jest podatnikiem podatku VAT. Zainteresowana nie osiągnęła w żadnym roku podatkowym przychodu netto o równowartości co najmniej 5 mln euro.

W kwietniu 2009 r. udziałowcem w Spółce została osoba fizyczna krajowa, która jednocześnie posiada udziały w innej krajowej spółce z o.o. W Spółce (...) osoba ta posiada 37% udziałów, natomiast w innej krajowej spółce z o.o. - 78% udziałów.

Struktura udziałów innej krajowej spółki z o.o. przedstawia się następująco:

  • 78% udziałów osoba fizyczna krajowa, która jest jednocześnie udziałowcem Spółki z o.o. (...),
  • 17% osoba fizyczna krajowa i
  • 5% zagraniczny podmiot gospodarczy.

Spółka ta z racji struktury udziałów jest zarejestrowana w Y Urzędzie Skarbowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 5 ust. 9b pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 489 ze zm.) Spółka (...) z tytułu przystąpienia do niej nowego udziałowca, powinna od roku 2010 rozliczać się w zakresie podatku VAT w Y Urzędzie Skarbowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 9b pkt 7 ustawy o urzędach i izbach skarbowych, urzędem właściwym dla Spółki – od roku 2010 – jest dotychczasowy Urząd Skarbowy w X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Właściwość miejscową poszczególnych kategorii podatników reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 489 ze zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 9b pkt 7 ww. ustawy, wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego zgodnie z ust. 9a następuje w przepisach określonych na podstawie ust. 9c i może dotyczyć w szczególności osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:

  1. w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo
  2. jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo
  3. są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
  4. jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Podkreślenia wymaga, iż wobec kryterium określonego w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a, „dużym” urzędom skarbowym mają podlegać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro.

Pojęcie zarządzania bezpośredniego i pośredniego, o którym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. b – d ww. ustawy zostało wprowadzone konwencją ramową OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Na gruncie ustawodawstwa polskiego użyte ono zostało w ustawach podatkowych, które nie zawierają jednak jego definicji. Opierając się na wykładni językowej i logicznej, należy przyjąć, iż o zarządzaniu bezpośrednim i pośrednim podmiotem przez inny podmiot można mówić wówczas, kiedy ze względu na związki o charakterze majątkowym, organizacyjnym lub kapitałowym, jeden podmiot ma bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzje podejmowane przez drugi podmiot. W przypadku polskich spółek handlowych należałoby przyjąć, iż podmiotami zarządzającymi bezpośrednio lub pośrednio tymi spółkami są m. in. wspólnicy spółki, a jeżeli wspólnicy tacy są podmiotami instytucjonalnymi również wspólnicy tych podmiotów.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Spółka nie osiągnęła w żadnym roku podatkowym przychodu netto przekraczającego 5 mln euro, a jej udziałowcami są osoby fizyczne krajowe.

Ponadto w kwietniu 2009 r. udziałowcem została osoba fizyczna krajowa, która jednocześnie posiada udziały w innej krajowej spółce z o.o. W Spółce (...) osoba ta posiada 37% udziałów, natomiast w innej krajowej spółce z o.o. - 78% udziałów.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, struktura udziałów innej krajowej spółki z o.o., zarejestrowanej w Y Urzędzie Skarbowym, przedstawia się następująco:

  • 78% udziałów osoba fizyczna krajowa, która jest jednocześnie udziałowcem Spółki z o.o. (...),
  • 17% osoba fizyczna krajowa i
  • 5% zagraniczny podmiot gospodarczy.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, że Spółka nie spełnia zarówno wymogu wynikającego z art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a, jak i lit. b-d ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Zatem w odpowiedzi na zadane pytanie tut. Organ stwierdza, że Spółka z tytułu przystąpienia do niej nowego udziałowca, będącego osobą fizyczną krajową, nie podlega pod art. 5 ust. 9b pkt 7 ustawy o urzędach i izbach skarbowych i tym samym nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia o zmianie właściwości urzędu skarbowego.

Reasumując, Spółka nie powinna – od roku 2010 – rozliczać się w zakresie podatku VAT w Y Urzędzie Skarbowym.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego z tytułu rozliczania się w tym podatku. Natomiast, kwestia dotycząca właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego z tytułu rozliczania się w podatku dochodowym od osób prawnych, została załatwiona interpretacją nr ILPB3/423-562/09-2/MC z dnia 14 października 2009 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.