II/423/22/06/EG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Gdzie należy zapłacić zryczałtowany podatek od gier w przypadku przeniesienia automatu między województwami w danym miesiącu rozliczeniowym ?

II/423/22/06/EG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. właściwość miejscowa
  1. Podatek od gier (POG) [ustawa z 29 lipca 1992 r.] -> Właściwość miejscowa organów podatkowych

W dniu 07.08.2006 r. wpłynął do tut. organu wniosek z dnia 03.08.2006 r. o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od gier w przedstawionej indywidualnej sprawie.

Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. W dniu 20 sierpnia 2006 r. Spółka planuje z powodu zamknięcia jednego punktu gry dwa automaty tam działające przenieść do innego punktu gry działającego w tym samym województwie oraz do punktu gry działającego w innym województwie.

W tym stanie faktycznym wątpliwość Spółki budzi miejsce zapłaty zryczałtowanego podatku od gier w przypadku przeniesienia automatu między województwami.

Przedstawiony stan faktyczny regulują poniższe przepisy:

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier reguluje art. 42b ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.).

Powyższa ustawa nie reguluje jednak kwestii zmiany właściwości organów podatkowych w trakcie okresu rozliczeniowego.

Ogólne zasady dot. właściwości organów podatkowych omówione zostały w rozdziale 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Art. 18 § 1 cyt. ustawy określa jednoznacznie, iż jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Przepisy art. 18 § 2 Ordynacji podatkowej dają możliwość ministrowi finansów odmiennego niż § 1 uregulowania tej kwestii, która została zawarta w wydanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371), w którym w rozdziale 3 określono właściwość miejscową organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Rozporządzenie to nie reguluje właściwości miejscowej w zakresie podatku od gier, w związku z powyższym w omawianym przypadku zastosowanie ma art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej.

W świetle przedstawionych przepisów prawa stanowisko zaprezentowane przez Spółkę w rozpatrywanym wniosku należy uznać - za nieprawidłowe.

Podkreślić należy, że podana interpretacja dot. stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę z o.o. we wniosku z dnia 03.08.2006 r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, opisanego we wniosku.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

właściwość miejscowa
US40/DF1/415-29/III/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.