1435/FO2/415-9/06/AW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Do którego organu podatkowego należy uiszczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych przez organ rentowy świadczeń emerytalno - rentowych osobom zamieszkałym za granicą oraz polskich świadczeń emerytalno - rentowych osobom zamieszkałym w Polsce uprawnionym do rent zagranicznych.

1435/FO2/415-9/06/AW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. emerytura
  2. renta zagraniczna
  3. właściwość miejscowa
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Organy podatkowe i ich właściwość -> Właściwość organów podatkowych

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), w związku z wnioskiem z dnia 01.02.2006r. ( wpływ do urzędu 02.02.2006r.) uzupełnionym dnia 08.02.2006r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska Strony w sprawie

postanawia

potwierdzić stanowisko zawarte we wniosku

Uzasadnienie

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych wchodzące w struktury I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organ rentowy wypłaca polskie świadczenia emerytalno- rentowe osobom zamieszkałym za granicą oraz polskie świadczenia emerytalno- rentowe osobom zamieszkałym w Polsce uprawnionym do rent zagranicznych.

Świadczenia te w zależności od ich tytułu wypłacane są z poszczególnych funduszy ( emerytalnego, rentowego lub wypadkowego) przez Centralne Biuro Umów Międzynarodowych , od których pobierane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczeń podatkowych jako płatnik I Oddział ZUS dokonywał w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. ( Dz. U. Nr 165, poz.1371 z późn. zm.) dotyczącą właściwości organów podatkowych Strona zwróciła się o potwierdzenie czy od dnia 01 stycznia 2006r. I Oddział ZUS powinien dokonywać rozliczenia w dalszym ciągu w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście , czy też w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście.

Zdaniem pytającego rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych I Oddziału ZUS winny być dokonywane w dalszym ciągu w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa- Śródmieście, do którego należy przekazywać deklaracje na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4), natomiast rozliczenia roczne dla podatników- osób , zamieszkałych za granicą a otrzymujących polskie świadczenia emerytalno- rentowe powinny być przekazywane do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych ( Dz. U Nr 231 poz.1963 z 2005r.) z dniem 01 stycznia 2006r. w województwie mazowieckim -nastąpiła zmiana właściwości i siedziby Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście,-utworzony został Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z siedzibą w Warszawie, przy ul.Lindleya 14 jest właściwy rzeczowo i miejscowo w zakresie posiadanym przez dotychczasowego Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście.

Jest zatem właściwy , dla podmiotów ( podatników i płatników) posiadających siedzibę bądź miejsce zamieszkania w kraju, którzy dotąd rozliczali się w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa- Śródmieście. Właściwość Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego obejmuje dotychczasowych podatników i płatników zagranicznych rozliczających się do dnia 31.12.2005r. w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa – Śródmieście w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tj,:

-nierezydentów posiadających źródła przychodu na terenie województwa mazowieckiego: w tej grupie podatników znajdują się także nierezydenci nie mający na terenie polski żadnego miejsca pobytu a osiągający przychody z posiadanych nieruchomości ( sprzedaż, najem)

-nierezydentów prowadzących działalność na terenie więcej niż jednego województwa niezależnie od tego jakie jest ich miejsce pobytu na terenie Polski,

-nierezydentów prowadzących więcej niż jeden rodzaj działalności niezależnie od miejsca prowadzenia tej działalności oraz miejsca pobytu podatnika na terenie Polski,

-podatników osiągających dochody ( przychody) opodatkowane przez płatników w sposób zryczałtowany, a wykonanie przez nich obowiązku podatkowego dokumentowane jest informacją IFT-1,

-podatników mających miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika na terenie województwa mazowieckiego, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić:

Właściwym organem podatkowym do składania deklaracji PIT-4 oraz przekazywania kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście .

Natomiast informacje o wysokości przychodu ( dochodu ) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1R powinny być przekazywane do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście.

Pouczenie

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, o czym stanowi art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.