1435/FO2/415-2/06/AK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona zwróciła sie z zapytaniem do którego urzędu skarbowego w związku ze zmianą siedziby w dniu 2 grudnia 2005r. spółka jest zobowiązana złożyć deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) za listopad 2005r. oraz za grudzień 2005r., a także wpłacić pobrane z tytułu wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad 2005r oraz za grudzień 2005r.

1435/FO2/415-2/06/AK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. właściwość miejscowa
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Organy podatkowe i ich właściwość -> Właściwość organów podatkowych -> Zmiana właściowości miejscowej organu

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 08.12.2005r. przesłanym do tutejszego organu podatkowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku pismem znak: RO-XV/412/15/JB/05 z dnia 19.12.2005r. (wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 10.01.2006r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej właściwości miejscowej podatku dochodowego od osób fizycznych, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska Strony w sprawie

postanawia

nie potwierdzić stanowiska zawartego we wniosku

Uzasadnienie

W dniu 09.12.2005r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku wpłynęło pismo Spółki Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Warszawie, ul. ........., informujące o zmianie właściwości miejscowej spółki. W powołanym piśmie Strona przedstawiła następujący stan faktyczny.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS (sygn. Akt BI. XII NS – Rej. KRS/..........) nastąpiła zmiana siedziby spółki. Aktualna siedziba mieści się w Warszawie przy ul. ..... Spółka nadmienia, iż w dniu 8 grudnia 2005r wysłała za pośrednictwem poczty do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa -Śródmieście zgłoszenie aktualizacyjne (NIP-2) oraz zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). Ponadto Strona informuje, iż w obecnej chwili w siedzibie spółki jest zatrudniony jeden pracownik w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W związku z powyższym Strona zwróciła sie z zapytaniem do którego urzędu skarbowego w związku ze zmianą siedziby w dniu 2 grudnia 2005r. spółka jest zobowiązana złożyć deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) za listopad 2005r. oraz za grudzień 2005r., a także wpłacić pobrane z tytułu wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad 2005r oraz za grudzień 2005r.

Zdaniem Strony z uwagi na fakt, iż zmiana siedziby spółki nastąpiła w dniu 2 grudnia 2005r. właściwym miejscowo organem podatkowym do złożenia deklaracji PIT-4 oraz wpłaty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat za listopad 2005r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Natomiast deklaracja miesięczna PIT-4 i wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat za grudzień 2005r winna zostać przez spółkę złożona w terminie ustawowym do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie ma następujący przepis prawa podatkowego:

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Tutejszy organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym zakresie przepisie prawa podatkowego zauważa, iż zdarzeniem powodującym zmianę właściwości miejscowej w przypadku Wnioskodawcy jest zmiana adresu siedziby spółki, co według informacji zawartych we wniosku nastąpiło w dniu 2 grudnia 2005r., a więc w trakcie okresu rozliczeniowego.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że właściwym miejscowo organem podatkowym za grudzień jest ten organ podatkowy, który był właściwy miejscowo w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego, a więc Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Podsumowując, tutejszy organ podatkowy stoi na stanowisku, iż deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) oraz wpłatę z tego tytułu za listopad 2005r. oraz za grudzień 2005r. należy złożyć do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Pouczenie

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, o czym stanowi art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowe

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

właściwość miejscowa
1435/FO2/415-9/06/AW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.