Właściwość miejscowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to właściwość miejscowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
29
maj

Istota:

Właściwość miejscowa organu podatkowego do złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 przez spółkę przejmującą za miesiąc, w którym doszło do połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; oraz właściwość miejscowa organu podatkowego do złożenia korekt deklaracji podatkowych VAT-7 przez spółkę przejmującą za okresy rozliczeniowe, sprzed dnia połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Fragment:

Natomiast w art. 17, 18 i 18a Ordynacji podatkowej ustawodawca zawarł podstawowe regulacje dotyczące właściwości miejscowej organów podatkowych. Z przepisów tych wynika generalna zasada, iż właściwość miejscową organów podatkowych ustala się o ile przepisy innych ustaw podatkowych nie stanowią inaczej, według adresu siedziby podatnika. Szczegółowe regulacje dotyczące właściwości miejscowej w tym zmiany właściwości miejscowej organów podatkowych, zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.). Z zasad sukcesji generalnej wynika, że następca prawny przejmuje wszelkie obowiązki, jak też prawa związane z dokonaniem rozliczeń za okres w którym doszło do połączenia, jak również dokonywaniem korekt rozliczeń podatkowych podmiotów przejmowanych. W związku z powyższym organami podatkowymi właściwymi w związku z rozliczeniami podatkowymi za okres, w którym doszło do połączenia, będą organy podatkowe właściwe miejscowo ustalane według miejsca siedziby podmiotów przejmowanych. I tak w sprawach podatku od towarów i usług – Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy miejscowo według adresu siedziby spółki przejmowanej na dzień przejęcia – art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2012
14
cze

Istota:

Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT w związku zakupem okien w Polsce, które zostały przewiezione i zamontowane w domu znajdującym się w Belgii do którego tytuł prawny posiada małżonek Wnioskodawczyni. Zarówno Wnioskodawczyni jak i jej mąż nie posiadają tytułu prawnego do budynku mieszkalnego w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) a tylko taki dokument uprawnia do ubiegania się o zwrot części podatku VAT. Z tej właśnie przyczyny stanowisko Wnioskodawczyni, iż przysługuje jej prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu zakupu okien w Polsce a zamontowanych w domu znajdującym się w Belgii należało uznać za nieprawidłowe.

Fragment:

Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane zawiera w swej treści definicję pojęcia - „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 4 ww. ustawy zwrot, o którym o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Przez urząd skarbowy - rozumie się naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku (...). Wniosek, o którym mowa w ust. 1 ww. ustawy, może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 5 ust. 3) i zgodnie z art. 5 ust. 4 tej ustawy, (...)

2011
1
wrz

Istota:

Do którego organu podatkowego Spółka powinna składać deklaracje podatkowe za okres w którym doszło do połączenia?
Do którego organu podatkowego Spółka powinna składać korekty rozliczeń podatkowych za okresy, za które poszczególne Spółki składały deklaracje podatkowe przed dniem połączenia?
Jakie dane winny widnieć na ww. deklaracjach podatkowych?

Fragment:

Natomiast w art. 17, 18 i 18a Ordynacji podatkowej ustawodawca zawarł podstawowe regulacje dotyczące właściwości miejscowej organów podatkowych. Z przepisów tych wynika generalna zasada, iż właściwość miejscową organów podatkowych ustala się o ile przepisy innych ustaw podatkowych nie stanowią inaczej, według adresu siedziby podatnika. Szczegółowe regulacje dotyczące właściwości miejscowej w tym zmiany właściwości miejscowej organów podatkowych, zostały zawarte w rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych (dalej: rozporządzenie w sprawie właściwości). Z Zasad sukcesji generalnej wynika, że następca prawny przejmuje wszelkie obowiązki, jak też prawa związane z dokonaniem rozliczeń za okres w którym doszło do połączenia, jak również dokonywaniem korekt rozliczeń podatkowych podmiotów przejmowanych. W związku z powyższym organami podatkowymi właściwymi w związku z rozliczeniami podatkowymi za okres, w którym doszło do połączenia, będą organy podatkowe właściwe miejscowo ustalane według miejsca siedziby podmiotów przejmowanych. I tak: w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych - Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy miejscowo według adresu siedziby (...)

2011
1
sie

Istota:

Właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego.

Fragment:

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego z tytułu rozliczania się w tym podatku. Natomiast, kwestia dotycząca właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego z tytułu rozliczania się w podatku dochodowym od osób prawnych, została załatwiona interpretacją nr ILPB3/423-562/09-2/MC z dnia 14 października 2009 r. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
cze

Istota:

Właściwość miejscowa do złożenia zawiadomienia o zmianie danych zawartych we wniosku na zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w przypadku połączenia spółek poprzez tzw. przejęcie

Fragment:

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na ich siedzibę i adres. Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca nie zmieniając swojej właściwości miejscowej w zakresie podatku akcyzowego przejmie Spółkę będącą we właściwości innego naczelnika urzędu celnego. Biorąc pod uwagę powyższe uznać więc należy, iż z dniem przejęcia Spółki Wnioskodawca przejmie również wszelkie prawa i obowiązki stając się tym samym zobowiązanym do wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca wejdzie zatem w prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przejmowanej Spółki. Reasumując stwierdzić należy, że Wnioskodawca, którego właściwość została określona na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym, po przejęciu Spółki będącej dotychczas pod właściwością innego naczelnika urzędu celnego, obowiązany będzie, zgodnie z art. 32 ust. 4 ww. ustawy, do powiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego w Cxxxxxxxxxx o zmianach danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

2011
1
maj

Istota:

Sprawa dotyczy ustalenia roku podatkowego podatnika. Postanowienie zostało wydane przez niewłaściwy w sprawie Urząd Skarbowy.

Fragment:

Z art. 17 Ordynacji podatkowej wynika, że jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 cyt. ustawy. Ponieważ ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie reguluje kwestii właściwości organu podatkowego w sprawie opodatkowania tym podatkiem, dlatego też właściwość tę należy ustalić na podstawie reguł zawartych w Ordynacji podatkowej oraz odrębnych przepisach. Zgodnie zatem z art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.) wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego zgodnie z ust. 9a następuje w przepisach określonych na podstawie ust. 9c i może dotyczyć w szczególności osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. W myśl (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy ustalenia właściwego urzędu skarbowego, do którego należy złożyć zeznanie podatkowe (CIT-8) za rok podatkowy od dnia 01.01.005 r. do dnia 31.12.2005 r.

Fragment:

Właściwość miejscową organów podatkowych w przypadkach zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego określa par. 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dna 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 ze zm.) Stosownie do postanowień powołanego przepisu organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób prawnych dla podatnikósw, którzy zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest sładane zeznanie. W przedstawionym stanie faktycznym właściwym miejscowo organem podatkowym, do którego spółka jest zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe (CIT-8) za rok podatkowy 2005 jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż przedmiotem rozpatrywania jest stan faktyczny przedstawiony we wniosku, natomiast załączniki do wniosku nie podlegają analizie.

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwróciła sie z zapytaniem do którego urzędu skarbowego w związku ze zmianą siedziby w dniu 2 grudnia 2005r. spółka jest zobowiązana złożyć deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) za listopad 2005r. oraz za grudzień 2005r., a także wpłacić pobrane z tytułu wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad 2005r oraz za grudzień 2005r.

Fragment:

Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Z powołanego wyżej przepisu wynika, że jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Tutejszy organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym zakresie przepisie prawa podatkowego zauważa, iż zdarzeniem powodującym zmianę właściwości miejscowej w przypadku Wnioskodawcy jest zmiana adresu siedziby spółki, co według informacji zawartych we wniosku nastąpiło w dniu 2 grudnia 2005r., a więc w trakcie okresu rozliczeniowego. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że właściwym miejscowo organem podatkowym za grudzień jest ten organ podatkowy, który był właściwy miejscowo w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego, a więc Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Podsumowując, tutejszy organ podatkowy stoi na stanowisku, iż deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) oraz wpłatę z tego tytułu za listopad 2005r. oraz za grudzień 2005r. należy złożyć do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

2011
1
kwi

Istota:

Do którego organu podatkowego należy uiszczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych przez organ rentowy świadczeń emerytalno - rentowych osobom zamieszkałym za granicą oraz polskich świadczeń emerytalno - rentowych osobom zamieszkałym w Polsce uprawnionym do rent zagranicznych.

Fragment:

U Nr 231 poz.1963 z 2005r.) z dniem 01 stycznia 2006r. w województwie mazowieckim -nastąpiła zmiana właściwości i siedziby Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście,-utworzony został Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z siedzibą w Warszawie, przy ul.Lindleya 14 jest właściwy rzeczowo i miejscowo w zakresie posiadanym przez dotychczasowego Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście. Jest zatem właściwy , dla podmiotów ( podatników i płatników) posiadających siedzibę bądź miejsce zamieszkania w kraju, którzy dotąd rozliczali się w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa- Śródmieście. Właściwość Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego obejmuje dotychczasowych podatników i płatników zagranicznych rozliczających się do dnia 31.12.2005r. w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa – Śródmieście w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tj,: -nierezydentów posiadających źródła przychodu na terenie województwa mazowieckiego: w tej grupie podatników znajdują się także nierezydenci nie mający na terenie polski żadnego miejsca pobytu a osiągający przychody z posiadanych nieruchomości ( sprzedaż, najem) -nierezydentów prowadzących działalność (...)

2011
1
kwi

Istota:

Gdzie należy zapłacić zryczałtowany podatek od gier w przypadku przeniesienia automatu między województwami w danym miesiącu rozliczeniowym ?

Fragment:

Art. 18 § 1 cyt. ustawy określa jednoznacznie, iż jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Przepisy art. 18 § 2 Ordynacji podatkowej dają możliwość ministrowi finansów odmiennego niż § 1 uregulowania tej kwestii, która została zawarta w wydanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371), w którym w rozdziale 3 określono właściwość miejscową organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Rozporządzenie to nie reguluje właściwości miejscowej w zakresie podatku od gier, w związku z powyższym w omawianym przypadku zastosowanie ma art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej. W świetle przedstawionych przepisów prawa stanowisko zaprezentowane przez Spółkę w rozpatrywanym wniosku należy uznać - za nieprawidłowe. Podkreślić należy, że podana interpretacja dot. stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę z o.o. we wniosku z dnia 03.08.2006 r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, opisanego we wniosku.