Właściwość | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to właściwość. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
1
sty

Istota:

Ustalenie właściwego naczelnika urzędu celnego

Fragment:

W takim przypadku wybrany organ podatkowy wzywa tego podatnika do złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, informacji o wykonanych w tym okresie czynnościach podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o wystąpieniu w tym okresie stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą na obszarze właściwości miejscowej tego organu podatkowego, albo złożenia oświadczenia o niewykonywaniu w tym okresie czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o niewystępowaniu w tym okresie stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą na obszarze właściwości miejscowej tego organu podatkowego. Projektowany przepis umożliwi organowi podatkowemu podjęcie działania w celu uzyskania od podatnika informacji niezbędnych do ustalenia, czy występuje konieczność ponownego ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego. Natomiast art. 14 ust. 4f jest konsekwencją regulacji wynikającej z art. 14 ust. 4e. Jeśli podatnik w sytuacji opisanej w art. 14 ust. 4e nie złożył wybranemu organowi podatkowemu wymaganej tym przepisem informacji albo oświadczenia, albo złożył oświadczenie o niewykonywaniu we wskazanym okresie czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o niewystępowaniu we wskazanym okresie stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą na obszarze właściwości miejscowej wybranego organu podatkowego, właściwość miejscową dla tego podatnika ustala się ponownie zgodnie z regułami wynikającymi z art. 14 ust. 3 lub ust. 4 począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do złożenia ww. informacji albo tego oświadczenia, albo w którym złożono to oświadczenie.

2011
1
lip

Istota:

Przepisy ustawy o urzędach skarbowych i izbach skarbowych w zakresie ustalenia właściwości urzędu skarbowego

Fragment:

Zgodnie z art. 17 § 1 cyt. ustawy jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych to właśnie ustawa podatkowa, tj. ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm.) uregulowała właściwość miejscową. Zgodnie z art. 45 ust. 1b tej ustawy, właściwym urzędem skarbowym jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. W związku z powyższym, osoby fizyczne nie są objęte właściwością tzw. Dużych (wyspecjalizowanych) urzędów skarbowych w zakresie jakiegokolwiek podatku, ponieważ nie posiadają cech o charakterze podmiotowym i przedmiotowym określonych w art. 5 ust. 9a i 9b pkt 7 lit. a) ww. ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Konsekwentnie, w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji nie nastąpi zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego. W związku z tym właściwym dla wnioskodawcy urzędem skarbowym jest Urząd Skarbowy właściwy wg jego miejsca zamieszkania.

2011
1
maj

Istota:

Czy przedmiot umowy sprzedaży pomiędzy N. Sp. z o. o. a Leasingodawcą powinien być traktowany jako nieruchomość, czy też jako przedsiębiorstwo i w konsekwencji czy sprzedaż nieruchomości przez Spółkę podlega podatkowi od towarów i usług.

Fragment:

Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, zgodnie z art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jest naczelnik urzędu skarbowego – jako organ pierwszej instancji. Organy podatkowe mają obowiązek, na mocy art. 15 ustawy Ordynacja podatkowa, przestrzegać z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Przy czym właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem również zakresu zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności przepisów o wprowadzaniu programów pilotażowych, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703). Właściwość rzeczową organów podatkowych ustala się według przepisów określających zakres ich działania (art. 16 ustawy Ordynacja podatkowa). W zakresie podatku od towarów i usług właściwość rzeczowa i miejscowa określona została w przepisie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

2011
1
mar

Istota:

Określenie organu podatkowego właściwego do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok podatkowy 2005.

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) - jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b, art. 5a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych - dla podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b, zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) - w przypadku podatników wymienionych w tym przepisie. Mając na uwadze powyżej cytowane przepisy, należy stwierdzić, iż począwszy od dnia 1.01.2006r. w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy nastąpi zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego z Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald na Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Tym samym, zgodnie z treścią normy wynikającej z art. 18a ustawy Ordynacja podatkowa, organem podatkowym właściwym w sprawach bieżących jak i dotyczących poprzednich okresów rozliczeniowych będzie organ po zaistnieniu zdarzenia wywołującego tę zmianę.

2011
1
lut

Istota:

Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym, posiadającym otwarty obowiązek podatkowy w tutejszym organie. W dniu 20 maja br. przeniosła zakład do miejscowości (….. ), gdzie znajduje się obecnie siedziba firmy. Dopełniono formalności dokonania zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest wykonywana w (…… ) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim) oraz w (……) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew). Strona przewiduje również osiągniecie w przyszłości przychodów z najmu lokalu użytkowego położonego w (…….) (właściwość Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna). Adres zamieszkania podatnika pozostał niezmieniony i znajduje się na terenie właściwości tutejszego organu. W przedstawionym stanie faktycznym wątpliwość podatnika dotyczy właściwości organu podatkowego dla rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę właściwości organu podatkowego.

Fragment:

Gdy czynności te są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową dla osób fizycznych została ustalona ze względu na miejsce zamieszkania podatnika ( art. 3 ust. 2 pkt 2) . Do przedmiotowej sytuacji będzie zatem miał zastosowanie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT cyt. wyżej, a właściwym w sprawach podatku od towarów i usług będzie organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, tj. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna. Nie ma więc potrzeby składania druku zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z. Z chwilą rozpoczęcia najmu powierzchni użytkowej w (......), właściwość dla rozliczeń z tytułu podatku VAT nie ulegnie zmianie. Należy wówczas -zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) – dokonać aktualizacji danych, na druku zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1, w części dotyczącej adresów miejsc prowadzenia działalności. Zmiana właściwości organu wystąpi w razie zmiany przez osobę fizyczną miejsca zamieszkania, na teren właściwości innego niż obecny organu podatkowego, bądź w razie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, na terenie jednego urzędu skarbowego, innego niż obecny organ podatkowy.

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. § 2. Zapytanie, o którym mowa w § 1, składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając zapytanie, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Z zapisu wyżej cytowanych przepisów wynika, iż pisemną informację o zakresie stosowaniu przepisów prawa podatkowego naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić podatnikowi w jego indywidualnej sprawie w zakresie, w którym nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, a podatnik, płatnik lub inkasent składając zapytanie, jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) właściwość miejscową ustala się ze względu na adres siedziby osoby prawnej. Podatek dochodowy. Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 240, poz. 2069 ze zm.) w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu bądź umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze. W myśl art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) zakładem (oddziałem) w rozumieniu tej ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani (...)