Właściciel nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to właściciel nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i rozliczającą się na zasadach ogólnych podatku liniowego. 27.12.2006r zakupiłem wraz z żoną nieruchomość zabudowaną połową budynku mieszkalnego, w zabudowie bliźniaczej, wzniesionego w 1965r. w dniu 02.01.2007r przekazałem powyższy budynek w całości na rzecz Autorskiej Pracowni Architektonicznej w celu prowadzenia działalności. W związku z tym, że powyższa nieruchomość została zakupiona i wyceniona wraz z gruntem, nie mogła w całości stanowić podstawy do amortyzacji. Wycena wartości budynku została dokonana przez biegłego rzeczoznawcę w IV/2007r. Według jakiej stawki i od jakiego miesiąca należy dokonywać odpisów amortyzac

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14 a § 1 cytowanej wyżej ustawy w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r., stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego(...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.W myśl § 2 przytoczonego wyżej artykułu podatnik, płatnik lub inkasent składając wniosek jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. W związku z powyższym tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 05.07.2007r. nr DD-G/415-9/07 (data odbioru 11.07.2007r.) wezwał podatnika do uzupełnienia braków we wniosku w zakresie wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego i zajęcia jednoznacznego stanowiska w przedstawionej sprawie, z pouczeniem, że (...)