Właściciel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to właściciel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
cze

Istota:

Sprzedaż nieruchomości wywłaszczonej, zwróconej na podstawie decyzji.

Fragment:

Zgodnie z art. 136 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Decyzja o zwrocie nieruchomości pełni funkcję restytucyjną, przywraca bowiem prawo własności nieruchomości osobie lub spadkobiercy tej osoby, do której nieruchomość należała przed wywłaszczeniem. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o przeniesieniu prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed wywłaszczenia. Zatem, skoro decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela nie kreuje prawa do niej, lecz tylko przywraca stosunki własnościowe sprzed wywłaszczenia, to zwrot taki nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
10
maj

Istota:

Zastosowanie zwolnienia zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia dla czynności, za które pobierane są opłaty

Fragment:

Natomiast, w świetle art. 9 ust. 6 ww. ustawy, opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W myśl art. 6c ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest prowadzony określony rodzaj działalności.

2013
10
maj

Istota:

Możliwość uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z remontem budynku mieszkalnego, którego właścicielem była zmarła żona.

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość (stał się jej właścicielem) z chwilą śmierci żony (pod warunkiem, iż jest on spadkobiercą). Jednakże dopóki Wnioskodawca nie uzyska postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, które potwierdzi, iż jest on spadkobiercą, nie może On wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, ponieważ nie dysponuje tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości. Z kolei po przeprowadzeniu postępowania spadkowego i uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, które wskaże Wnioskodawcę jako spadkobiercę, Zainteresowany może starać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, za okres po śmierci żony - jako właściciel nieruchomości, którą nabył w spadku, oraz za okres przed śmiercią żony - w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 7 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej. W myśl art. 97 § 1 w zw. z art. 97 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, spadkobierca osoby, która poniosła wydatki wskazane w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przejmuje także - odpowiednio - majątkowe prawa spadkodawcy i dotyczyć on będzie także zwrotu dokonanego na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

2012
2
paź

Istota:

W zakresie uznania wnoszonych zaliczek przez właściciel lokali za przychody podatkowe na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy; oraz w zakresie możliwości i zasad zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy odnośnie dochodu stanowiącego nadwyżkę zaliczek na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości nad kosztami, wnoszonych przez właścicieli lokali – pozostałą z rozliczenia rocznego, a przeznaczoną do zwrotu tym właścicielom.

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w zakresie uznania wnoszonych zaliczek przez właściciel lokali za przychody podatkowe oraz nieprawidłowe w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy odnośnie dochodu stanowiącego nadwyżkę zaliczek na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości nad kosztami, wnoszonych przez właścicieli lokali – pozostałą z rozliczenia rocznego, a przeznaczoną do zwrotu tym właścicielom. Wspólnota mieszkaniowa powstaje w celu realizacji wspólnych działań właścicieli lokali w danej nieruchomości, związanych z utrzymaniem danej nieruchomości, w tym – dla rozliczenia na poszczególnych właścicieli ponoszonych w związku z tymi działaniami wydatków. Zakres i kompetencje jej działania zostały ściśle określone w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.). Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1 tej ustawy). Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

2012
12
wrz

Istota:

Czy wydatkowanie wspólnego dochodu małżonków pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości należącej do jednego z małżonków na inwestycje w nieruchomości drugiego małżonka można uznać za wydatek na budowę własnego budynku mieszkalnego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan na rok 2006, rozdział 3, art. 21, pkt 32)?

Fragment:

W przedmiotowej sprawie własność budynku należy do właściciela gruntu czyli męża Wnioskodawczyni. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie wybudowała własnego budynku, a jedynie poniosła nakłady na budynek mieszkalny małżonka. Ważny jest bowiem nie tylko sam fakt wydatkowania uzyskanego przychodu, ale również cel na jaki przychód ten został wydatkowany. Wskazać również należy, iż tiret 4 i 5 art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przymiotnik "własny". Przy interpretacji przedmiotowych przepisów przymiotnika "własny" nie można pominąć. „ Własny ” zaś to taki, który stanowi własność lub współwłasność podatnika. W niniejszej sprawie budynek nie jest własnością ani współwłasnością Wnioskodawczyni. Jego właścicielem jest właściciel gruntu, na którym został wzniesiony - czyli mąż Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni poniosła jedynie nakłady na majątek męża, co nie czyni Jej w żadnym wypadku współwłaścicielem tego majątku. Rozszerzająca wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) jako przepisu przewidującego ulgę podatkową jest niedopuszczalna. Zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

2012
8
wrz

Istota:

Czy wynagrodzenie (zarobek) Wnioskodawcy, jako właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Czy wynagrodzenie (zarobek) Wnioskodawcy, jako właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, środki z dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu samorządu terytorialnego, przeznaczone na wydatki bieżące placówki, w tym zarobek (wynagrodzenie) osoby zarządzającej będącej jednocześnie właścicielem niepublicznego przedszkola na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymana dotacja stanowi bowiem przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z podatku nie podlegający wykazaniu w zeznaniu rocznym. W konsekwencji wartość pracy własnej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z tej działalności z racji bezpośredniego sfinansowania tego wydatku z dotacji oraz faktu, że własna praca nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Na potwierdzenie własnego stanowiska Wnioskodawca powołuje: Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. akt ITPB1/415-261/10/DP , Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2010 r., sygn. akt IBPB1/415-943/09/AB, Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 grudnia 2010 r., sygn. akt IPPB1/415-889/10-2/KS .

2012
29
maj

Istota:

Czy dochody na pokrycie bieżącego utrzymania części wspólnej, dochody z zaliczek na fundusz remontowy oraz dochody na pokrycie kosztów mediów, uiszczane przez właścicieli lokali użytkowych w budynku mieszkalnym, wchodzącym w skład Wspólnoty Mieszkaniowej stanowią jej dochód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy dochody z tytułu wnoszonych zaliczek na pokrycie bieżącego utrzymania części wspólnej oraz dochody z zaliczek na fundusz remontowy wpłacane przez właścicieli lokali użytkowych nie są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dochód z przedpłat wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych na media podlega opodatkowaniu, ponieważ nie jest przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), która określa zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

2012
12
maj

Istota:

Czy dochody uzyskane przez wspólnotę mieszkaniową z najmu dodatkowych powierzchni gospodarczych i miejsc postojowych przez właścicieli lokali powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Nr 80, poz. 903 ze zm.), która określa zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 cytowanej ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, przychodami (...) są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (pkt 1), jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika.

2012
8
maj

Istota:

1.Czy dochód osiągany przez Fundusz jako instytucję wspólnego inwestowania z tytułu inwestycji w Polsce, w tym w zakresie dochodów z najmu, zysków ze sprzedaży nieruchomości, zbycia inwestycji, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych itp. podlega podmiotowemu zwolnieniu z opodatkowania na gruncie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o PDOP ? 2.W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, mając na uwadze cechy Funduszu, będzie on korzystał ze zwolnienia podmiotowego ustanowionego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP zarówno w zakresie inwestycji bezpośrednich, jak i dokonywanych za pośrednictwem spółek osobowych, w części udziału w zysku przypadającemu Funduszowi (w tym w zakresie dochodów z najmu, zysków ze sprzedaży nieruchomości, zbycia inwestycji, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych itp.) ? 3.Czy w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego Fundusz jest rzeczywistym właścicielem dochodów (przychodów) osiąganych w Polsce i powinien być uznany za jedynego podatnika z tego tytułu ?4.W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, czy Fundusz będzie rzeczywistym odbiorcą przychodów/dochodów osiąganych na terytorium Polski i powinien być uznany za jedynego podatnika z tego tytułu ? 5.Czy wypłaty dokonywane na rzecz Funduszu nie podlegają obowiązkowi opodatkowania u źródła na podstawie art. 26 ust. 1g ustawy o PDOP w zw. art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP ? 6.W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, czy wypłaty dokonywane na rzecz Funduszu nie będą podlegać obowiązkowi opodatkowania u źródła na podstawie art. 26 ust. 1g ustawy o PDOP w zw. art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP ? 7.Czy w kontekście podatków dochodowych, pomimo zastosowania zwolnienia z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP Fundusz jest zobowiązany do rejestracji i posiadania numeru NIP w rozumieniu art. 2 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o NIP ? 8.Czy sam fakt zmiany stanu prawnego począwszy od 1 stycznia 2011 roku oraz w konsekwencji uznania Funduszu za pomiot zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP jest zdarzeniem neutralnym podatkowo ?

Fragment:

Co więcej, w stanowisku wyrażonym w Aneksie Nr 1 do Raportu, przedstawiciele Członków Grupy Konsultacyjnej OECD zgodzili się, że Wehikuły Zbiorowego Inwestowania uznać należy za rzeczywistych właścicieli otrzymywanego dochodu tak długo, jak podmioty zarządzające Funduszem posiadają uznaniowe prawo do zarządzania aktywami Zbiorowego Wehikułu Inwestowania na rzecz inwestorów. W opinii Wnioskodawcy Fundusz odpowiada definicji Wehikułu Zbiorowego Inwestowania w rozumieniu Raportu przez co należy uznać, że Fundusz jest rzeczywistym właścicielem dochodu. Jednocześnie, mimo że Spółka jest właścicielem cywilnoprawnym masy majątkowej Funduszu, nie pobiera jednak pożytków z posiadanych aktywów (dochody z najmu, jak i wzrost wartości nieruchomości wpływają na wielkość majątku funduszu), jak również nie wykazuje aktywów Funduszu w bilansie sporządzanym przez Spółkę. Za zarządzanie Funduszem Spółka otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie w postaci opłaty rocznej. Dodatkowo, w przypadku rozwiązania lub wszczęcia procedury upadłościowej Spółki, majątek Funduszu jest chroniony przed wierzycielami Spółki, jako że na podstawie niemieckiego prawa inwestycyjnego majątek Funduszu jest wyłączony z masy majątkowej Spółki. Ponadto, inicjacja procedury upadłościowej wobec Spółki powoduje, iż majątek i zarząd nad majątkiem Funduszu przechodzi w wyniku sukcesji uniwersalnej we władanie banku depozytariusza.

2012
22
mar

Istota:

Dot. obciążania Współwłaścicieli kosztami usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży (refakturowania) mediów energii elektrycznej, energii cieplnej i usług telekomunikacyjnych oraz tzw. usług komunalnych (sprzedaży wody odprowadzenia ścieków) Współwłaścicielom

Fragment:

Tym samym, wydatki poniesione przez Spółkę na zakup przedmiotowych mediów winny być przedmiotem odsprzedaży dla pozostałych właścicieli budynku w takiej części, w jakiej faktycznie dotyczą tych podmiotów. Przeniesienie tych kosztów następuje poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę na podmiot będący faktycznym odbiorcą świadczenia faktury VAT („ refaktury ”), z zastosowaniem właściwej stawki podatku. Reasumując Wnioskodawca ma prawo obciążania Współwłaścicieli kosztami usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków stosując stawkę podatku VAT analogicznie do faktur wystawionych dla Wnioskodawcy przez dostawców przedmiotowych świadczeń tj. właściwą stawką VAT będzie stawka 8%, przewidziana przez ustawodawcę dla tego rodzaju usług – zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, bądź 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż obciążanie Współwłaścicieli kosztami usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków powinno być opodatkowane stawką 8% uznać należało za prawidłowe. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.