IBPB-2-1/4511-203/15/AD | Interpretacja indywidualna

Uprawnienie do zastosowania w rozliczeniu podatkowym ulgi na dzieci w okresie 2009 – 2014?
IBPB-2-1/4511-203/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. ulga prorodzinna
 3. władza rodzicielska
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 5 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 10 i 16 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi prorodzinnej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 7 lipca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-203/15/AD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 10 lipca 2015 r. – uiszczenie brakującej opłaty oraz 16 lipca 2015 r. – pozostałe braki formalne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny:

W 2004 r. wyrokiem Sądu Okręgowego został orzeczony rozwód. Wnioskodawca nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, a nawet został zobowiązany prawnie przez Sąd do podejmowania decyzji w zakresie egzystencji i dalszego życia córki A. i syna F. Ponadto wobec Wnioskodawcy nigdy nie było i nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe przed Sądem Rodzinnym, które miałoby mu ograniczyć prawa rodzicielskie.

Była żona Wnioskodawcy wraz z dziećmi od 11 lat (od 2004 r.) przebywa na stałe poza granicami Polski i nie osiąga żadnych dochodów w Polsce. Nie jest także podatnikiem polskim i nie rozlicza się z Urzędem Skarbowym. Pracuje w angielskim urzędzie i tam się rozlicza w zakresie podatków lokalnych.

Od chwili wyroku Sądu Okręgowego orzekającego o rozwodzie, a zwłaszcza od momentu wyjazdu byłej żony z dziećmi za granicę, do dnia dzisiejszego włącznie, Wnioskodawca regularnie i bez zwłoki ponosi opłaty alimentacyjne. Alimenty w początkowym okresie kształtowały się w wysokości 300 zł na każde dziecko (600 zł na oboje), potem wynosiły 870 zł na dwoje dzieci, natomiast od 5 lat Wnioskodawca z własnej woli płaci 1 100 zł. Przez cały ten okres, pomimo utrudnień spowodowanych wyjazdem dzieci za granicę, Wnioskodawca utrzymuje z nimi kontakt m.in. poprzez organizowanie ich pobytów w Polsce. Wiąże się to z ponoszeniem przez Wnioskodawcę kosztów za bilety lotnicze (średnio jest to kwota rzędu 1300 – 1500 zł). Wnioskodawca pokrywa również koszty pobytu dzieci w Polsce: wakacje, wyżywienie, codzienne utrzymanie (średnio jest to kwota rzędu 1500 – 2000 zł). Poza tym Wnioskodawca stara się wspierać rozwój dzieci poprzez różne inicjatywy w ich własnym środowisku np. poprzez współfinansowanie wyjazdów zagranicznych w ramach kontaktów między szkołami, urodziny, święta, dzień dziecka, itd.

W piśmie z 10 lipca 2015 r. (wpływ do Biura – 16 lipca 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że w okresie objętym interpretacją żadne z dzieci nie było pełnoletnie (córka A. urodziła się w 1997 r., syn F. urodził się w 1999 r.) i nie otrzymywało zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego jak i renty socjalnej.

W okresie od 2009 r. do 2014 r. córka A. i syn F. Wnioskodawcy spełniali i nadal spełniają ustawowy obowiązek szkolny. A ponadto żadne z nich nie osiągało i nie osiąga żadnych dochodów.

Z uzupełnienia wniosku wynika także, że Wnioskodawca jest ojcem trójki dzieci; trzecie dziecko – córka H. – urodziła się w 2011 r.

Wnioskodawca uzyskał dochody w następującej wysokości:

2009 r. – 86488,90 zł

2010 r. – 96496,40 zł

2011 r. – 91379,03 zł

2012 r. – 92671,41 zł

2013 r. – 89557,17 zł

2014 r. – 103969,28 zł

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle powyższej sytuacji Wnioskodawca był uprawniony do zastosowania w rozliczeniu podatkowym ulgi podatkowej na dzieci w okresie 2009 – 2014...

Zdaniem Wnioskodawcy, w okresie wskazanym we wniosku, był on uprawniony do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Po analizie materiałów internetowych, a także interpretacji indywidualnych w przedmiotowych sprawach oraz biorąc pod uwagę fakt, że była żona Wnioskodawcy od 11 lat nie realizuje żadnego rozliczenia podatkowego w Polsce, ponieważ przebywa i pracuje w Anglii oraz realizuje tam zobowiązania podatkowe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż był uprawniony do skorzystania z ulgi prorodzinnej w latach 2009, 2010, 2011, 2012 i kolejnych.

Wnioskodawca podkreśla przy tym fakt, że w żaden sposób nie został pozbawiony, ani też nie ograniczono mu praw rodzicielskich, a także że jest polskim podatnikiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie objętym sformułowanym pytaniem.

W zakresie zdarzenia przyszłego wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie znak: IBPB-2-1/4511-308/15/AD.

W przedmiotowej interpretacji indywidualnej powołano przepisy w brzmieniu obowiązującym za lata 2009-2014, tj. w okresie, za który Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2009 r.; Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w latach 2010 – 2011; Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2012 r.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Na podstawie art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 2. wstąpiło w związek małżeński.

W myśl art. 27f ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja albo sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Na podstawie art. 27f ust. 5 ww. ustawy odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Z treści art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U., poz. 1278) wynika, że przepis art. 27f ust. 2 został zmieniony i od 1 stycznia 2013 r. otrzymał następujące brzmienie, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1.jednego małoletniego dziecka – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:

 1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
 2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a);

2.dwojga małoletnich dzieci – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko;

3.trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota stanowiąca:

 1. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
 2. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
 3. 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1644) i mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1.jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

 1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
 2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2.dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;

3.trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:

 1. 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
 2. 166,67 zł na trzecie dziecko,
 3. 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Na podstawie art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy zmieniającej z dnia 24 października 2012 r. w art. 27 po ust. 2 dodano również ust. 2a-2b.

Stosownie do art. 27f ust. 2a cyt. ustawy zmieniającej za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

Zgodnie z brzmieniem art. 27f ust. 1 ww. ustawy, ulga prorodzinna przysługuje tylko podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Z ulgi nie mogą więc skorzystać przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy 19%.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w latach 2009-2011; Dz.U. z 2012 r., poz. 788, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym od 2012 r.) dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska, co do zasady, przysługuje obojgu rodzicom. Obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. wyrokiem Sądu Okręgowego w G. został orzeczony rozwód. W wyroku tym Wnioskodawca nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, a nawet został zobowiązany prawnie przez Sąd do podejmowania decyzji w zakresie egzystencji i dalszego życia córki A. i syna F. Ponadto wobec Wnioskodawcy nigdy nie było i nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe przed Sądem Rodzinnym, które miałoby mu ograniczyć prawa rodzicielskie.

Od chwili wyroku Sądu Okręgowego orzekającego o rozwodzie, a zwłaszcza od momentu wyjazdu byłej żony z dziećmi za granicę, do dnia dzisiejszego włącznie, Wnioskodawca regularnie i bez zwłoki ponosi opłaty alimentacyjne. Ponadto, przez cały ten okres, pomimo utrudnień spowodowanych wyjazdem dzieci za granicę, Wnioskodawca utrzymuje z nimi kontakt m.in. poprzez organizowanie ich pobytów w Polsce. Wiąże się to z ponoszeniem przez Wnioskodawcę kosztów za bilety lotnicze. Wnioskodawca pokrywa również koszty pobytu dzieci w Polsce: wakacje, wyżywienie, codzienne utrzymanie. Poza tym Wnioskodawca stara się wspierać rozwój dzieci poprzez różne inicjatywy w ich własnym środowisku np. poprzez współfinansowanie wyjazdów zagranicznych w ramach kontaktów między szkołami, urodziny, święta, dzień dziecka, itd.

Wnioskodawca wskazał również, że w okresie objętym interpretacją żadne z dzieci nie było pełnoletnie i nie otrzymywało zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego jak i renty socjalnej.

W okresie od 2009 r. do 2014 r. córka A. i syn F. Wnioskodawcy spełniali i nadal spełniają ustawowy obowiązek szkolny. A ponadto żadne z nich nie osiągało i nie osiąga żadnych dochodów.

W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego uznać należy, iż skoro Wnioskodawca w okresie 2009 – 2014 wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do swoich dzieci, które mieszkają poza granicami kraju – przy spełnieniu pozostałych przesłanek – miał prawo dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej w okresie 2009 – 2014.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym, a w szczególności, czy podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi faktycznie wykonywał w stosunku do niepełnoletniego dziecka władzę rodzicielską. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.