Władza rodzicielska | Interpretacje podatkowe

Władza rodzicielska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to władza rodzicielska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej
Fragment:
Zgodnie zatem z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dzieci małoletnie. Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.) – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji. Podkreślenia wymaga, że separacja bądź rozwód rodziców nie są równoznaczne z utratą przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński określa także prawa rodzicielskie.
2016
27
lis

Istota:
Czy Wnioskodawczyni, osiągająca dochód i odprowadzająca składki podatkowe według skali podatkowej, jako rodzic, posiadająca władzę rodzicielską i faktycznie ją wykonująca, mogła w całości odliczyć ulgę prorodzinną na małoletnie dziecko w zeznaniu podatkowym (PIT-37) w 2012 r.?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, uprawnionymi do skorzystania z ulgi prorodzinnej są m.in. podatnicy, którzy: osiągali dochody opodatkowane według skali podatkowej (z zastrzeżeniem limitów wynikających z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); w stosunku do małoletniego dziecka wykonywali władzę rodzicielską. Zgodnie zatem z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnikom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dzieci małoletnie. Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 z późn. zm.) – przysługuje obojgu rodzicom, a stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Zgodnie z art. 95 i 96 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy władza rodzicielska to obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak jak tego wymaga interes społeczny. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy. Dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. W związku z tym ojciec dziecka ma prawo władzy rodzicielskiej, ale nie wywiązuje się z obowiązku wykonywania tejże władzy.
2016
26
lis

Istota:
Czy Wnioskodawczyni, osiągająca dochód i odprowadzająca składki podatkowe według skali podatkowej, jako rodzic, posiadająca władzę rodzicielską i faktycznie ją wykonująca, mogła w całości odliczyć ulgę prorodzinną na małoletnie dziecko w zeznaniach podatkowych (PIT-37) za lata 2013-2014?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, uprawnionymi do skorzystania z ulgi prorodzinnej są m.in. podatnicy, którzy: osiągali dochody opodatkowane według skali podatkowej (z zastrzeżeniem limitów wynikających z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); w stosunku do małoletniego dziecka wykonywali władzę rodzicielską. Zgodnie zatem z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnikom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dzieci małoletnie. Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 z późn. zm.) – przysługuje obojgu rodzicom, a stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Zgodnie z art. 95 i 96 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy władza rodzicielska to obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak jak tego wymaga interes społeczny. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy. Dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. W związku z tym ojciec dziecka ma prawo władzy rodzicielskiej, ale nie wywiązuje się z obowiązku wykonywania tejże władzy.
2016
26
lis

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może w całości odliczyć ulgę na dzieci w 2014 r.?
Fragment:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 583) dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska, co do zasady, przysługuje obojgu rodzicom. Obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji. Podkreślenia wymaga, że separacja bądź rozwód rodziców nie są równoznaczne z utratą przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński określa także prawa rodzicielskie.
2016
12
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej
Fragment:
W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli w stosunku do dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska i władza ta jest wykonywana, mają oni prawo do odliczenia w kwocie nieprzekraczającej łącznie ustawowego limitu. Zdublowanie ulgi, bądź przekroczenie limitu powoduje negatywne skutki podatkowe między innymi, w postaci konieczności dokonania korekty deklaracji oraz zapłaty odsetek ustawowych przez jedną ze stron. Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. art. 27f ust. 2b ww. ustawy, uprawnia do skorzystania z odliczenia określonego w ust. 2 pkt 2 i 3, niezależnie od kryterium dochodowego, jeżeli podatnik co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej, nad więcej niż jednym dzieckiem. Wnioskodawca podaje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w piśmie z dnia 24 marca 2014 r., potwierdza, że: „ Dochody osiągnięte przez podatników nie mają znaczenia przy ustalaniu prawa do ulgi na dzieci, jeżeli przynajmniej przez jeden dzień w trakcie 2013 r. wychowywali/utrzymywali lub sprawowali opiekę albo pełnili funkcje rodziny zastępczej wobec więcej niż jednego dziecka ”. Natomiast, zgodnie z art. 27f ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1 ww. artykułu, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
2016
8
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z 50% ulgi na dziecko za 2013 r., jeżeli z matką dziecka nie ustalili proporcji odliczeń ?
Fragment:
Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.) – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest biologicznym ojcem nieletniego dziecka urodzonego 23 lutego 2007 r. uczęszczającego do szkoły. Wnioskodawca jest w stałym kontakcie z synem, płaci na jego rzecz alimenty, ma ograniczoną władzę rodzicielską wynikającą z orzeczenia Sądu dotyczącą decydowania w sprawach nauki oraz leczenia.
2016
28
lut

Istota:
Prawo do preferencyjnego rozliczenia.
Fragment:
Ustawowa definicja osoby samotnie wychowującej, nie odwołuje się w żadnym zakresie do tego, czy drugi rodzic żyje oraz gdzie mieszka, ani też (z wyjątkiem małżeństw) czy tylko jedno z rodziców posiada władzę rodzicielską czy też władzą dysponują oboje. Stąd samotność w znaczeniu potocznym to życie bez innej osoby a samotny na tle art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to matka lub ojciec danego dziecka bez męża lub żony. Wnioskodawca natomiast nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z byłą żoną. Podkreślić należy, iż – zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – wszelkie preferencje podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania.
2015
1
lis

Istota:
Uprawnienie do zastosowania w rozliczeniu podatkowym ulgi na dzieci w okresie 2009 – 2014?
Fragment:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w latach 2009-2011; Dz.U. z 2012 r., poz. 788, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym od 2012 r.) dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska, co do zasady, przysługuje obojgu rodzicom. Obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. wyrokiem Sądu Okręgowego w G. został orzeczony rozwód. W wyroku tym Wnioskodawca nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, a nawet został zobowiązany prawnie przez Sąd do podejmowania decyzji w zakresie egzystencji i dalszego życia córki A. i syna F. Ponadto wobec Wnioskodawcy nigdy nie było i nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe przed Sądem Rodzinnym, które miałoby mu ograniczyć prawa rodzicielskie. Od chwili wyroku Sądu Okręgowego orzekającego o rozwodzie, a zwłaszcza od momentu wyjazdu byłej żony z dziećmi za granicę, do dnia dzisiejszego włącznie, Wnioskodawca regularnie i bez zwłoki ponosi opłaty alimentacyjne.
2015
27
sie

Istota:
Możliwość zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą w sytuacji, gdy pracodawca w PIT–11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tego tytułu.
Fragment:
Kodek rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 788, ze zm.) dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska, co do zasady, przysługuje obojgu rodzicom. Obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 27f ust. 1 ww. ustawy ulga prorodzinna przysługuje tylko podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Z ulgi nie mogą więc skorzystać przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy 19%. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. wyrokiem Sądu Okręgowego w G. został orzeczony rozwód. W wyroku tym Wnioskodawca nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, a nawet został zobowiązany prawnie przez Sąd do podejmowania decyzji w zakresie egzystencji i dalszego życia córki A. i syna F. Ponadto wobec Wnioskodawcy nigdy nie było i nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe przed Sądem Rodzinnym, które miałoby mu ograniczyć prawa rodzicielskie.
2015
27
sie

Istota:
Skoro Wnioskodawca wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do swoich córek, a Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia z matką dzieci kwoty odliczeń w odpowiednich proporcjach, to przysługuje Mu prawo do odliczenia ulgi na obie córki w wysokości połowy kwoty przysługującej na dwie córki.
Fragment:
W konsekwencji, jeżeli w stosunku do dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego limitu na dziecko. Kwotę tę rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji. Jednocześnie biorąc pod uwagę umiejscowienie w przepisach ustawy sformułowania „ lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej ”, tj. po wyrazach „ kwotę tę rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych ”, należy przyjąć, że podstawową formą podziału przysługującego odliczenia pomiędzy rodziców, z których każdy (w związku z wykonywaną władzą rodzicielską) ma prawo do zastosowania ulgi, jest podział tej kwoty w częściach równych. Możliwość skonsumowania tej kwoty przez rodziców dziecka w inny sposób niż w proporcji pół na pół, należy traktować w kategorii przywileju (wyjątku od generalnej zasady), który ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zgodę na ustalenie dowolnej proporcji kwoty odliczenia wyrażają oboje rodzice.
2015
9
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.