Wkłady oszczędnościowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkłady oszczędnościowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą śmierci wkładcy

Fragment:

Stosownie do art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych i powstaje − przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 ust. 2 – z chwilą śmierci wkładcy. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych – w wysokości tych wkładów. Stosownie do treści art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

2011
1
mar

Istota:

Czy ma zastawanie art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy nabywca na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci jest równocześnie jest spadkobiercą wkładcy?

Fragment:

Podatkowi temu podlega również nabycie praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci. Z norm ustanowionych w cyt. wyż ustawie wynika że nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci podlega takim samym regułom opodatkowania, jak nabycie na podstawie innego tytułu, wymienionego w katalogu przedmiotów podatku od spadków i darowizn (z wyjątkiem zasiedzenia). Zasady te dotyczą w szczególności stosowania kwot wolnych od podatku, obliczania podstawy opodatkowania z zastosowaniem kumulacji majątku, a także obliczania podatku wg skali określonej przepisami art. 15 ust. 1 cyt. wyż ustawy. Zgodnie z generalną zasadą, ustanowioną w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych, odlicza się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych.