ITPB4/423-85/13/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za akcje w SKA powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki – przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2013 r. (data wpływu 9 maja 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwestii powstania po jej stronie przychodu wskutek wniesienia nieruchomości aportem do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwestii powstania po stronie Spółki przychodu wskutek wniesienia nieruchomości aportem do spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jednocześnie Spółka jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: SKA), do której planuje w niedalekiej przyszłości wnieść wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym SKA. Wartość nieruchomości zostanie określona przez Spółkę w wartości rynkowej na dzień wniesienia aportu do SKA. W konsekwencji, w zamian za wniesiony aport, SKA przekaże Spółce nowo wyemitowane akcje, których sumaryczna wartość nominalna będzie niższa od rynkowej wartości Nieruchomości. W konsekwencji, przy objęciu akcji przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym SKA powstanie agio – nadwyżka wartości rynkowej nieruchomości nad nominalną wartością wydanych akcji, która zostanie odniesiona na kapitał zapasowy SKA.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za akcje w SKA powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem przez niego wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za akcje w SKA, nie powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak argumentuje Spółka, co do zasady neutralność podatkowa wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (w tym SKA) znajduje bezpośrednie potwierdzenie w art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Wnioskodawca podkreśla, że przytoczony przepis tworzy generalną zasadę zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Zatem, z uwagi na brzmienie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie powinno – zdaniem Spółki – budzić wątpliwości, że wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do SKA, traktowanej jako spółka niemająca osobowości prawnej, nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla podatnika, tj. Spółki podlegającej opodatkowaniu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji Wnioskodawca uznaje, że skoro przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem aportu wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną są mocą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączone z przychodów podatkowych, to nie będą one również podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca powołuje przy tym interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. IBPBI/2/423-943/12/BG, w której – słusznie, zdaniem Wnioskodawcy – zwrócono uwagę: „twierdzić należy, iż wniesienie przez Spółkę aportu do spółki komandytowo-akcyjnej, nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki. Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe”.

Dodatkowo, Spółka podkreśla, że przepis art. 12 ust. 4 pkt 3c obowiązuje w omawianej ustawie od dnia 1 stycznia 2011 r., a zabiegiem ustawodawcy było wyraźne zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych składników majątkowych wnoszonych aportem do spółek nieposiadających osobowości prawnej. Spółka uważa, że jej argumentację co do braku konsekwencji podatkowych na moment wniesienia aportu do spółki osobowej wzmacnia fakt, że przedmiotowa kwestia w tożsamy sposób co do podatkowych skutków uregulowana została również na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Zatem, w obu ustawach o podatku dochodowym ustawodawca konsekwentnie przewidział neutralność podatkową dla transakcji przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

W ocenie Spółki, zasadne jest również powołanie się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2011 r. sygn. akt II FPS 8/10, w którym po znowelizowaniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie zaznaczono, że: „(...) jeśli w majątku podatnika pojawia się przychód otrzymany w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, to przychód taki jest opodatkowany tylko wówczas, gdy spółka ta posiada osobowość prawną. Otrzymanie udziałów w spółce osobowej w zamian za wkład niepieniężny jest więc podatkowo obojętne. Tym samym w związku z wniesieniem wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powstaje przychód, który mógłby być opodatkowany (...)”.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie aportem do SKA Nieruchomości nie spowoduje u niego powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi w żadnym przepisie o opodatkowaniu takiej czynności, a wprost przeciwnie – zwalnia go z opodatkowania na gruncie art. 12 ust. 4 pkt 3c.

Spółka zaznacza ponadto, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w większości ostatnio wydanych interpretacji organów podatkowych, w tym m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 października 2012 r. sygn. ILPB4/423-229/12-2/ŁM oraz z dnia 27 lipca 2012 r. sygn. ILPB4/423-149/12-2/MC, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. IPPB3/423-175/12-2/DP, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2012 r. sygn. ITPB3/423-676a/11/DK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z tym przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1-2 ww. ustawy). Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter.

Ustawodawca przewidział jednocześnie wyjątki od wskazanej reguły. I tak, mocą art. 12 ust. 3 za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jednocześnie, w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych enumeratywnie wyliczono rodzaje przysporzeń podatników, które nie są zaliczane do przychodów. I tak – na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c tej ustawy – do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Pod pojęciem spółki niebędącej osobą prawną należy przy tym rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej wniesie do tej spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości, w zamian za akcje w jej podwyższonym kapitale zakładowym.

Spółka komandytowo-akcyjna jako spółka osobowa prawa handlowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 1 i 2 analizowanej ustawy) ani podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Wobec tego, mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną.

Należy zatem stwierdzić, że wniesienie przez Wnioskodawcę nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej tytułem wkładu niepieniężnego (tj. przeniesienie własności tej nieruchomości na spółkę komandytowo-akcyjną w zamian za wydanie przez tę spółkę na rzecz Wnioskodawcy akcji w jej podwyższonym kapitale zakładowym) mieści się w zakresie zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.