ITPB3/4510-84/16-3/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przychód w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę Wkładu Niepieniężnego do Spółki powinien zostać rozpoznany w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub zarejestrowania Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę Wkładu Niepieniężnego do Spółki powinien zostać rozpoznany w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub zarejestrowania Spółki - jest prawidłowe (pytanie nr 2 wniosku).

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia czy przychód w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę Wkładu Niepieniężnego do Spółki powinien zostać rozpoznany w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub zarejestrowania Spółki.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą prawną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce. Wnioskodawca aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych oraz świadczy usługi windykacyjne m.in. na zlecenie banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Wnioskodawca nabywał w przeszłości na własność udziały i akcje w polskich spółkach.

Wnioskodawca dokonał w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. dwukrotnie czynności wniesienia (dalej: .Aport") posiadanych przez siebie udziałów w polskiej spółce (dalej jako: „Wkład Niepieniężny”) do dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej łącznie: „Spółka”). W jednym przypadku Wkład Niepieniężny był wniesiony do Spółki istniejącej na moment dokonania Aportu - w tym przypadku wniesienie Wkładu Niepieniężnego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2015 r. W drugim przypadku, Wkład Niepieniężny był wnoszony w związku z zawiązaniem Spółki - w tym przypadku wniesienie Wkładu Niepieniężnego zostało zarejestrowane w styczniu 2016 r. Udziały będące przedmiotem Wkładu Niepieniężnego nie zostały objęte za wkład niepieniężny. Przedmiotem Wkładu Niepieniężnego było 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Udziały, które były przedmiotem Aportu dawały 50% praw głosu. W wyniku Aportu Spółka nie uzyskała bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały nabyła. Zatem wniesienie przez Wnioskodawcę Wkładu Niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej, w zamian za udziały Spółki, nie spełniało warunków określonych w art. 12 ust. 4d ustawy CIT. Wartość rynkowa wnoszonego do Spółki Wkładu Niepieniężnego była wyższa od wartości nominalnej obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki w związku z Aportem. Wkład Niepieniężny został wniesiony (odniesiony) w części na kapitał zakładowy Spółki, a w części na kapitał zapasowy Spółki (doszło do wniesienia części wartości Wkładu Niepieniężnego na agio). Konsekwentnie, Wnioskodawca objął udziały w Spółce o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej części Wkładu Niepieniężnego, a pozostała część wartości rynkowej Wkładu Niepieniężnego (tj. różnica pomiędzy wartością rynkową Wkładu Niepieniężnego a wartością nominalną obejmowanych udziałów w Spółce) przekazana została na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone nr 2 wniosku):

Czy przychód w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę Wkładu Niepieniężnego do Spółki powinien zostać rozpoznany w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub zarejestrowania Spółki...

(w zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia).

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę Wkładu Niepieniężnego do Spółki powinien zostać rozpoznany w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub zarejestrowania Spółki.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 b pkt 1 i 2 ustawy CIT, przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

W rezultacie przychód Wnioskodawcy z tytułu wniesienia Wkładu Niepieniężnego w wysokości powstał:

  • w dniu zarejestrowania Spółki, w przypadku gdy Aport był wnoszony do nowotworzonej Spółki,
  • w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w przypadku gdy Aport był wnoszony do istniejącej na moment wnoszenia Wkładu Niepieniężnego Spółki.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.