ITPB3/4510-26/16/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy objęcie udziałów w Spółce A w zamian za wkład niepieniężny w postaci DPP będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy objęcie udziałów w Spółce A w zamian za wkład niepieniężny w postaci DPP będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe, (pytanie nr 2 wniosku).

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A w zamian za wkład niepieniężny w postaci DPP będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca posiada siedzibę oraz zarząd na terytorium Polski. Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest towarowy transport drogowy, zaklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerem PKD 60.24.Z.

Wnioskodawca prowadzi również dodatkową działalność gospodarczą, która polega na nabywaniu oraz odsprzedaży biletów na przeprawy promowe, przejazd mostami i tunelami oraz przejazdy kolejowe. Odsprzedaż biletów odbywa się m.in. w formie elektronicznej, przy użyciu portalu internetowego dostępnego pod adresem www....... Zakup biletów za pośrednictwem tego portalu wymaga rejestracji w systemie, tj. założenia przez klienta indywidualnego konta użytkownika. W ramach tej dodatkowej działalności gospodarczej Wnioskodawca sporadycznie dokonuje transakcji zakupu biletów pasażerskich jako agent (pośrednik) działający w imieniu własnym, jednakże na rachunek klienta zamierzającego zakupić bilet na konkretną trasę i termin przeprawy bądź przejazdu.

W strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy od kilku lat funkcjonuje osobny departament obsługujący serwis .... to jest Dział Przepraw Promowych, zwany dalej "DPP". DPP został powołany do istnienia w drodze wydania pisemnego zarządzenia, od kilku lat funkcjonuje jako samodzielna komórka organizacyjna, ujawniona w schemacie organizacyjnym Wnioskodawcy, jak również w analizach wewnętrznych oraz w systemie rachunkowości. DPP stanowi zespół pracowników podlegający odrębnemu kierownictwu, wykonujący swoje obowiązki w wydzielonej części budynku położonego pod adresem siedziby Wnioskodawcy. W działalności DPP wykorzystywane są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które nie służą do działalności Wnioskodawcy w pozostałym zakresie i które zostały w sposób jednoznaczny przypisane do DPP w księgach rachunkowych Wnioskodawcy. W szczególności aktywa trwałe należące do DPP obejmują znak towarowy ..., domenę ... wraz z oprogramowaniem do zawierania transakcji w formie elektronicznej z wykorzystaniem tej domeny. Do DPP przynależy również, nieujawniona w księgach rachunkowych Wnioskodawcy, baza danych kontrahentów (dostawców i nabywców usług promowych), wraz z relacjami handlowymi pomiędzy DPP, a tymi kontrahentami.

Pracownicy DPP zapewniają kompleksową obsługę portalu, zajmują się wszystkimi podstawowymi aspektami działalności ..., czyli: a) zakupem biletów od przewoźników promowych, operatorów mostów i tuneli oraz przewoźników kolejowych, b) kompleksową obsługą klienta, w tym w ramach serwisu e-mail oraz infolinii, c) promocją i marketingiem usług oferowanych przez ..., d) fakturowaniem należności - Wnioskodawca numeruje faktury wystawiane przez DPP w ramach odrębnej serii.

Dla celów controllingu, czyli badania efektywności funkcjonowania DPP, wykonywane są miesięczne kalkulacje wyniku finansowego DPP, obejmujące również narzut kosztów ogólnego zarządu (takich jak koszty korzystania z budynku, księgowość, kadry, obsługa informatyczna, windykacja). W celu sporządzania tych kalkulacji w księgach rachunkowych funkcjonują odrębne kosztowe konta analityczne (tzw. miejsca powstawania kosztów, czyli MPK), jak również odrębne konta przychodów.

Niektórzy kontrahenci Wnioskodawcy - zarówno dostawcy, jak i odbiorcy - współpracują zarówno z DPP, jak i innymi departamentami Wnioskodawcy. W celu efektywnego ustalania sald należności i zobowiązań z kontrahentami, a także dokonywania ewentualnych kompensat, Wnioskodawca zapisuje należności i zobowiązania wobec danego kontrahenta, a także płatności tych pozycji, na jednym koncie analitycznym, niezależnie od tego, czy te rozrachunki powstały w DPP, czy też w innym departamencie. Istniejące należności DPP można ustalić dzięki numerowaniu przez DPP faktur w ramach odrębnej serii.

Wnioskodawca dokonuje niekiedy jednej transakcji zakupu towarów lub usług zarówno na potrzeby DPP, jak i innych departamentów. Zobowiązania z tego tytułu Wnioskodawca ujmuje na koncie rozrachunków z danym kontrahentem, zaś drugostronnie odnosi na konta MPK poszczególnych departamentów, w tym DPP.

Wnioskodawca zamierza wnieść wszystkie składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności w ramach DPP (dalej również łącznie powoływane jako "DPP") do nowoutworzonej spółki kapitałowej (dalej: Spółka A), tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), częściowo na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki A, a częściowo na kapitał zapasowy (tzw. agio). Po wniesieniu DPP do Spółki A Wnioskodawca zamierza sprzedać wszystkie udziały lub akcje Spółki A na rzecz podmiotu trzeciego, dalej powoływanego jako "Nabywca".

Przedmiotem aportu będą co do zasady wszystkie aktywa przypisane w księgach rachunkowych do DPP, w tym wszystkie aktywa trwałe. Tym niemniej w zależności od wyniku negocjacji z Nabywcą aport w postaci DPP będzie obejmował wszystkie należności wynikające z działalności DPP, bądź też jedynie należności na łączną kwotę równą łącznej kwocie zobowiązań przejętych przez Spółkę A w ramach DPP. W związku z aportem Wnioskodawca wystąpi do wszystkich wierzycieli DPP, to jest dostawców towarów i usług na potrzeby DPP, o wyrażenie zgody na przejście zobowiązań wynikających z działalności DPP na Spółkę A. Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, którzy z wierzycieli wyrażą zgodę na przejęcie zobowiązań przez Spółkę A.

Przed wniesieniem wyżej wskazanego aportu Wnioskodawca przypisze do DPP odrębny rachunek bankowy, za pośrednictwem którego nie będą dokonywane rozliczenia związane z działalnością innych departamentów Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca uzyska od banku prowadzącego ten rachunek bankowy zobowiązanie do umożliwienia cesji praw i obowiązków z umowy rachunku bankowego na Spółkę A. Dzięki temu wszystkie należności istniejące na dzień wniesienia majątku DPP do Spółki A zostaną uregulowane bezpośrednio na rachunek bankowy scedowany na rzecz Spółki A, bez konieczności szczegółowego monitorowania zachowań poszczególnych klientów DPP.

Ponadto na dzień wniesienia majątku DPP do Spółki A będzie możliwe przyporządkowanie należności i zobowiązań Wnioskodawcy do DPP. W odniesieniu do należności taka możliwość będzie wynikała z wcześniej wskazanej odrębnej numeracji faktur sprzedaży, natomiast przypisanie zobowiązań do DPP będzie możliwe przynajmniej dzięki księgowaniu zobowiązań w korespondencji z odrębnymi dla DPP kontami analitycznymi MPK.

W wyniku opisanej powyżej transakcji wniesienia majątku DPP tytułem aportu Spółka A stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy Wnioskodawcy z pracownikami DPP, na podstawie art. 23 (1) par. 1 Kodeksu pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, (oznaczone nr 2 wniosku):

Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A w zamian za wkład niepieniężny w postaci DPP będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych...

(w zakresie pytania nr 1 wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie).

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko (oznaczone nr 2 wniosku):

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) do przychodów podatkowych zalicza się nominalną wartość udziałów lub akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Wnioskując przez przeciwieństwo, objęcie udziałów albo akcji w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Należy podkreślić, iż brzmienie tego przepisu jest tożsame z treścią art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Tym samym skoro jak wyżej wykazano DPP, które Wnioskodawca zamierza wnieść do Spółki A, będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, to w taki sam sposób należy zakwalifikować DPP dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym samym Wnioskodawca zajmuje stanowisko, iż wartość nominalna udziałów albo akcji, które Wnioskodawca zamierza objąć w Spółce A w zamian za aport w postaci DPP, nie będzie stanowiła przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej również: ZCP) potwierdzić zatem można, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie następujące przesłanki:

  1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
  2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
  3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
  4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Zatem nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Zatem, samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności „widocznym z zewnątrz”. Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść wszystkie składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności w ramach DPP (dalej również łącznie powoływane jako "DPP") do nowoutworzonej spółki kapitałowej (dalej: Spółka A), tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), częściowo na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki A, a częściowo na kapitał zapasowy (tzw. agio).

Przedmiotem aportu będą co do zasady wszystkie aktywa przypisane w księgach rachunkowych do DPP, w tym wszystkie aktywa trwałe. Tym niemniej w zależności od wyniku negocjacji z Nabywcą aport w postaci DPP będzie obejmował wszystkie należności wynikające z działalności DPP, bądź też jedynie należności na łączną kwotę równą łącznej kwocie zobowiązań przejętych przez Spółkę A w ramach DPP. W związku z aportem Wnioskodawca wystąpi do wszystkich wierzycieli DPP, to jest dostawców towarów i usług na potrzeby DPP, o wyrażenie zgody na przejście zobowiązań wynikających z działalności DPP na Spółkę A. Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, którzy z wierzycieli wyrażą zgodę na przejęcie zobowiązań przez Spółkę A.

Przed wniesieniem wyżej wskazanego aportu Wnioskodawca przypisze do DPP odrębny rachunek bankowy, za pośrednictwem którego nie będą dokonywane rozliczenia związane z działalnością innych departamentów Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca uzyska od banku prowadzącego ten rachunek bankowy zobowiązanie do umożliwienia cesji praw i obowiązków z umowy rachunku bankowego na Spółkę A. Dzięki temu wszystkie należności istniejące na dzień wniesienia majątku DPP do Spółki A zostaną uregulowane bezpośrednio na rachunek bankowy scedowany na rzecz Spółki A, bez konieczności szczegółowego monitorowania zachowań poszczególnych klientów DPP.

Ponadto na dzień wniesienia majątku DPP do Spółki A będzie możliwe przyporządkowanie należności i zobowiązań Wnioskodawcy do DPP. W odniesieniu do należności taka możliwość będzie wynikała z wcześniej wskazanej odrębnej numeracji faktur sprzedaży, natomiast przypisanie zobowiązań do DPP będzie możliwe przynajmniej dzięki księgowaniu zobowiązań w korespondencji z odrębnymi dla DPP kontami analitycznymi MPK.

W wyniku opisanej powyżej transakcji wniesienia majątku DPP tytułem aportu Spółka A stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy Wnioskodawcy z pracownikami DPP, na podstawie art. 23 (1) par. 1 Kodeksu pracy.

W rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym należy uznać, że po wydzieleniu i przeniesieniu działalności Spółki w ramach DPP, do nowopowstałego podmiotu, w odniesieniu do wydzielonego zespołu składników majątkowych będzie istniała możliwość samodzielnego funkcjonowania tego podmiotu a co za tym idzie uznania tej części przedsiębiorstwa za zorganizowaną część. Taka sama możliwość będzie istniała również w odniesieniu do pozostającej w Spółce działalności.

Reasumując, w sytuacji gdy przedmiotem wydzielenia do spółki nowopowstałej będzie zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością w zakresie DPP, zespół tych składników będzie spełniał definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

W odniesieniu zatem do treści powyższego przepisu należy stwierdzić, że w sytuacji gdy na moment wniesienia opisywanego aportu do nowej spółki, zespół składników majątkowych będzie spełniał warunki niezbędne dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas nie dojdzie do wystąpienia przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości zakwalifikowania składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowopowstałą jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy – Ordynacja podatkowa. Dokonując interpretacji indywidualnej organ interpretacyjny działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

W świetle powyższego, w procesie wydawania interpretacji indywidualnych właściwy organ nie dokonuje żadnych własnych ustaleń w ramach postępowania dowodowego, ale przedstawia wyłącznie ocenę stanowiska Wnioskodawcy na tle przedstawionego przez niego zdarzenia przyszłego. Innymi słowy, podane przez Wnioskodawcę fakty nie podlegają weryfikacji ani konfrontacji z dokumentami źródłowymi, ponieważ w oparciu o wydaną w indywidualnej sprawie interpretację, Wnioskodawca uzyskuje jedynie informację o poglądzie organu w konkretnej, przedstawionej we wniosku sprawie.

Reasumując, zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.