ITPB1/415-534/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku zaistnienia opisanego wyżej zdarzenia przyszłego, w wyniku wniesienia do Spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego z agio, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości wartości nominalnej udziałów w Spółce kapitałowej objętych przez Wnioskodawcę w zamian za przedmiotowy wkład niepieniężny, a wysokość przychodu w omawianym zakresie nie będzie mogła zostać przez organ podatkowy oszacowana w jakiejkolwiek innej wysokości niż wartość nominalna otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów?
Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w wyniku wniesienia do Spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego z agio należy traktować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z kapitałów pieniężnych?
Czy z tytułu zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku (wniesienie przez Wnioskodawcę aportem składników majątkowych do Spółki kapitałowej) nie powstanie dla Wnioskodawcy jakikolwiek inny przychód niż przychód w wysokości nominalnej wartości otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów?
ITPB1/415-534/15/PSZinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. objęcie udziałów
 3. składnik majątkowy
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. wartość nominalna
 6. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie udziałów tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie udziałów tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

W chwili obecnej w majątku Wnioskodawcy służącym wykonywaniu działalności gospodarczej znajduje się nieruchomość gruntowa (dalej: Grunt). Planowane jest dokonanie inwestycji na Gruncie, polegającej na wybudowaniu budynku – wysokościowca mieszkalnego (dalej: Budynek). W związku z planowaną inwestycją Wnioskodawca poniósł/ponosi szereg wydatków związanych z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do inwestycji. W ramach przedmiotowych prac przygotowawczych wykonana została niezbędna dokumentacja inwestycji, obejmująca między innymi: projekt budowlany, projekt prac geologicznych, dokumentację geologiczno-inżynierską, projekt budowlano-wykonawczy, opinię geotechniczną, kosztorysy i przedmiary. Ponadto Wnioskodawca uzyskał szereg pozwoleń/decyzji administracyjnych dotyczących planowanej inwestycji, w tym w szczególności decyzję o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę. Dodatkowo Wnioskodawca poniósł szereg wydatków związanych z przygotowaniem Gruntu pod przyszłą inwestycję (np. koszty wyrównania terenu). Planuje się, że w przyszłości, po wybudowaniu Budynku, znajdujące się w nim lokale mieszkalne zostaną sprzedane.

Przed rozpoczęciem inwestycji Wnioskodawca zamierza wnieść wkład niepieniężny w postaci Gruntu wraz z pełną dokumentacją związaną z realizacją inwestycji (obejmującą między innymi projekt budowlany, projekt prac geologicznych, dokumentację geologiczno-inżynierską, projekt budowlano-wykonawczy, opinię geotechniczną, kosztorysy i przedmiary, decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, umowy – rezerwacje – z nabywcami lokali w Budynku, itp.; dalej: Dokumentacja inwestycji) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka kapitałowa), w której jest większościowym udziałowcem. Grunt wraz z Dokumentacją inwestycji (dalej łącznie: Przedmiot aportu) zostaną wycenione przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

W zamian za wkład w postaci Przedmiotu aportu Wnioskodawca uzyska udziały o określonej w umowie Spółki kapitałowej wartości nominalnej. Możliwe jest, że suma wartości nominalnej wszystkich objętych przez Wnioskodawcę udziałów będzie niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego, natomiast różnica między wartością nominalną wydanych udziałów a wartością rynkową Przedmiotu aportu zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki kapitałowej (agio).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku zaistnienia opisanego wyżej zdarzenia przyszłego, w wyniku wniesienia do Spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego z agio, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości wartości nominalnej udziałów w Spółce kapitałowej objętych przez Wnioskodawcę w zamian za przedmiotowy wkład niepieniężny, a wysokość przychodu w omawianym zakresie nie będzie mogła zostać przez organ podatkowy oszacowana w jakiejkolwiek innej wysokości niż wartość nominalna otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów...
 2. Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w wyniku wniesienia do Spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego z agio należy traktować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z kapitałów pieniężnych...
 3. Czy z tytułu zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku (wniesienie przez Wnioskodawcę aportem składników majątkowych do Spółki kapitałowej) nie powstanie dla Wnioskodawcy jakikolwiek inny przychód niż przychód w wysokości nominalnej wartości otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem dla Wnioskodawcy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu aportu do Spółki kapitałowej będzie wartość nominalna udziałów objętych w Spółce kapitałowej w zamian za wniesiony wkład niepieniężny. Jednocześnie w sytuacji, gdy rynkowa wartość Przedmiotu aportu będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za wnoszony wkład niepieniężny, wysokość przychodu nie będzie mogła zostać przez organ podatkowy oszacowana w jakiejkolwiek innej wysokości niż wartość nominalna otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednocześnie art. 17 ust. 2 ustawy wskazuje, że w przypadku ustalania wartości przychodów m.in. z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższa regulacja (tj. art. 19 ustawy) stanowi, iż przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

W opinii Wnioskodawcy, w odniesieniu do określenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny nie istnieje możliwość zastosowania wprost art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji ustalenia przychodu na poziomie rynkowej wartości wkładu niepieniężnego. Należy bowiem podnieść, iż sformułowanie „odpowiednie stosowanie”, zawarte w art. 17 ust. 2, oznacza, że przepis, do którego ustawodawca się odwołuje może zostać użyty jedynie w takim zakresie, w jakim istnieje możliwość pogodzenia jego brzmienia z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym. Ustawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje wprost, iż wartość nominalna udziałów lub akcji stanowi przychód podatkowy po stronie wnoszącego aport. Treść przedmiotowej regulacji jest jednoznaczna i precyzyjna, a zatem już literalna jej wykładnia nie pozostawia żadnych wątpliwości co do intencji ustawodawcy. W przypadku gdyby racjonalny ustawodawca chciał określić przychód z tego typu transakcji w wartości rynkowej obejmowanych udziałów (akcji) lub rynkowej wartości wnoszonego do spółki wkładu, wskazałby sytuacje, w których ww. przepis nie miałby zastosowania, a definicja przychodu nie odnosiłaby się w takim przypadku bezpośrednio do nominalnej wartości obejmowanych udziałów.

Należy podkreślić, że pojęcie „wartości nominalnej” udziałów ma konkretne znaczenie, nadane mu przez regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: KSH). Mianowicie, w przypadku spółki z o.o. jest to wartość udziału/udziałów, określona w umowie spółki (art. 157 § 1 pkt 5 KSH) – czyli konkretna, wskazana w umowie spółki wartość pieniężna, określona w sposób „sztywny” (co oznacza, że nie ulega ona zmianie w przypadku zmiany sytuacji majątkowej spółki; nawet wówczas, gdy wartość rynkowa udziału ulega zmianie – np. ze względu na osiągany przez spółkę zysk – wartość nominalna pozostaje niezmienna). Wartość nominalna udziałów nie może zresztą ulegać zmianom innym, niż zmiany wynikające z umowy spółki, bowiem służy ona do określenia praw danego wspólnika w spółce. Jednocześnie KSH przewiduje sytuację, w której udział obejmowany jest po cenie wyższej niż wartość nominalna (art. 154 § 3 KSH) – regulacja ta w sposób wyraźny dopuszcza sytuację, w której wkład przewyższa wartość nominalną wydawanych w zamian za ten wkład udziałów (a jednocześnie nic nie wskazuje na to, by pojęcie „wartości nominalnej” ulegało w takim przypadku zmianie i oznaczało de facto np. „wartość rynkową”). Podsumowując, pojęcie „wartości nominalnej” należy uznać za całkowicie jasne. Co za tym idzie, należy przyjąć, że ustawodawca podatkowy, posługując się w art. 17 ust. 1 pkt 9 pojęciem „wartości nominalnej”, w sposób jednoznaczny określił, w jakiej wysokości może powstać przychód z tytułu objęcia udziałów/akcji w zamian za wkład niepieniężny.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, ustalenie przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w wartości wyższej aniżeli wartość nominalna obejmowanych udziałów nie znajduje podstaw prawnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Byłaby to bowiem interpretacja contra legem - tzn. prowadząca do rezultatów sprzecznych z wykładnią literalną przepisów ustawy (a taka wykładnia, zgodnie z powszechnie przyjmowanym poglądem, jest niedopuszczalna).

Zaprezentowane wyżej wnioskowanie znajduje potwierdzenie w licznych stanowiskach organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2015 r., sygn. IBPBII/2/415-1000/14/JG, stwierdził, iż „wartość nominalna jest wielkością stałą, z jej istoty wynika, że nie może być podwyższona. Podwyższenie takiej wielkości skutkowałoby ukształtowaniem nowej, innej wielkości, która nie byłaby wartością nominalną:. Uzasadniając swoje stanowisko Dyrektor podkreśla, że „Użycie przez ustawodawcę pojęcia „nominalna” wskazuje, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość ustalania wartości udziału w oparciu o ceny rynkowe. Ustawodawca bowiem wyraźnie i jednoznacznie stwierdził, że w takim wypadku brana może być jedynie pod uwagę wartość ściśle już określona w umowie spółki”. Analogiczny pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 września 2014 r., sygn. IPPB2/415-598/14-2/AS, oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. ILPB1/415-502/14-2/TW.

Podobne stanowisko, tj. że w przypadku aportu z agio przychód powstaje w wysokości wartości nominalnej obejmowanych udziałów, dominuje także w utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 19 kwietnia 2006 r., II FSK 558/05) uznał, że odpowiednie stosowanie art. 19 do art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF „oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy o PDOF. zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8. jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, przy czym w przypadku przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny jest to wartość nominalna tych udziałów określona w umowie, pomniejszona o koszty nabycia wkładu niepieniężnego”. Nie istnieje zatem możliwość przypisania podatnikowi przychodu w wartości wyższej aniżeli wartość nominalna obejmowanych udziałów, co zostało również potwierdzone w innym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, z 25 listopada 2008 r. (II FSK 1165/07).

Podobnie, w wyroku z dnia 5 maja 2011 r., sygn. II FSK 2186/09, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż „ art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f. zawiera odesłanie do „całego” artykułu 19 tejże ustawy. Niemniej jednak istotne znaczenie ma okoliczność, że jest to odesłanie do „odpowiedniego” stosowania art. 19, a to oznacza, że przepis do którego odnosi się odesłanie, ma zastosowanie nie wprost /nie w pełni/, ale tylko w takim zakresie, w jakim odesłanie to jest do pogodzenia z treścią przepisu odsyłającego t.j. zakresem regulacji prawnej objętej przepisem odsyłającym. W art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy ustawodawca wyraźnie określił - jako przychód z kapitałów pieniężnych „nominalną” wartość udziałów (akcji) w spółce - osobie prawnej objętych w zamian za wkład niepieniężny, czyli wartość tytularną, formalną, istniejącą tylko z nazwy. Treść powyższego przepisu nie budzi wątpliwości interpretacyjnych i skoro wyraźnie wskazuje na nominalną wartość akcji (udziałów) jako przychodu, to tylko taka wartość może być brana pod uwagę. Wobec tego do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. I u.p.d.o.f.”.

Także w wyroku z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. II FSK 1691/09, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż „do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszonej o koszty odpłatnego zbycia; w przypadku przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny jest to wartość nominalna tych udziałów określona w umowie, pomniejszona o koszty nabycia wkładu niepieniężnego. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f., który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 u.p.d.o.f. ponieważ słowo ..odpowiednie” oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. Odmienna wykładnia wskazanych przepisów prowadziłaby bowiem do tego, że jednoznaczny przepis ustawy mógłby być odczytany wbrew jego literalnemu brzmieniu, ponieważ określenie wartości udziałów lub akcji przez biegłego spowodowałoby, że nie byłaby to już wartość nominalna wkładu niepieniężnego, określona w umowie”.

Jednolitą linię orzeczniczą w tym zakresie uzupełniają wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych. Przykładowo, WSA we Wrocławiu (w wyroku z 16 września 2009 r., I SA/Wr 1091/09) stwierdził, co następuje: „Jak wynika z literalnego brzmienia art. 17 ust. I pkt 9 updf za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny. (...) Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. I pkt 9 updf pojęcia „nominalna wartość” wskazuje, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość ustalania wartości udziału w oparciu o ceny rynkowe. Ustawodawca bowiem wyraźnie i jednoznacznie stwierdził, że w takim przypadku brana może być jedynie pod uwagę wartość ściśle już określona w umowie spółki”. Z kolei WSA w Gdańsku (orzeczenie z 22 kwietnia 2008 r., I SA/Gd 917/07) wskazał, iż: „W przepisie użyto określenia „odpowiednio”, co oznacza, że przepis, do którego odwołano się ma zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym. W art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. przewidziano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość nabytych udziałów, czyli jak wywiedziono powyżej, wartość umownie określona przez strony, stąd wykluczone jest, zdaniem Sądu, jakiekolwiek ustalanie wartości w oparciu o ceny rynkowe. W ocenie Sądu odpowiednie zastosowanie art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. polega wyłącznie na zastosowaniu zdania pierwszego, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia”.

Podobny pogląd zaprezentowany został również w wyrokach:

 • WSA w Gliwicach, z dnia 10 lutego 2010 r., sygn. I SA/Gl 741/09.
 • WSA w Szczecinie, z dnia 4 lutego 2010 r., sygn. I SA/Sz 727/09,
 • WSA w Bydgoszczy, z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. I SA/Bd 699/09.

Reasumując powyższe, należy wskazać, że judykatura jednolicie przyjmuje, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uprawniają organu podatkowego do określania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w wysokości wartości rynkowej obejmowanych udziałów / przedmiotu aportu. Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 marca 2015 r., sygn. IBPBII/2/415-1068/14/MM;
 • interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 stycznia 2015 r., sygn. ILPB2/415-1074/14-2/WM oraz ILPB2/415-1076/14-2/WM;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 września 2014 r., sygn. IPPBI/415-745/14-4/1F;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 września 2014 r., sygn. IBPBII/2/415-574/14/HS;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z. 10 lipca 2014 r., sygn. IPPB2/415-336/14-2/AS;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 grudnia 2013 r., sygn. ILPB1/415-1000/13-2/TW;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 września 2013 r., sygn. IBPBII/2/415-664/13/MW;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 czerwca 2013 r., sygn. IBPBII/2/415-291/13/MMa;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lipca 2013 r.. sygn. IPPB2/415-457/13-3/MK1.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że przyjęcie, iż przychód powstaje w wartości rynkowej wnoszonego wkładu niepieniężnego, nie zaś w wartości nominalnej obejmowanych udziałów, nie ma również uzasadnienia systemowego. W przypadku bowiem ewentualnej sprzedaży przedmiotu wkładu przez spółkę, która otrzymała aport, kosztem uzyskania przychodów dla tej spółki będzie wartość nominalna własnych udziałów, jaką wydała w ramach aportu. Systemowo jest bowiem zasadne, aby wartość tego, co spółka wydała w zamian za aport, stanowiła przychód po stronie otrzymującego to świadczenie i koszt po stronie spółki, w tej samej wysokości.

Podsumowując, należy uznać, iż w analizowanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca uzyska przychód podatkowy odpowiadający wartości nominalnej udziałów objętych w Spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu aportu. Przychód zostanie określony w wartości nominalnej udziałów również w przypadku, gdy wartość rynkowa Przedmiotu aportu będzie wyższa od nominalnej wartości obejmowanych udziałów (w związku z wykorzystaniem mechanizmu agio).

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w wyniku wniesienia do Spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci Przedmiotu aportu z zastosowaniem mechanizmu agio należy traktować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z kapitałów pieniężnych.

Jednym ze źródeł przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Jednocześnie za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny (wskazana regulacja zawarta jest w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przywołanym przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu do pytania 1).

Mając na uwadze powyższe przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 17 ust. 1 pkt 9 (dotyczącym przychodów z kapitałów pieniężnych) wyraźnie reguluje zasady ustalania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego, w konsekwencji przychód z tytułu wniesienia wkładu w postaci Przedmiotu aportu należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych, niezależnie od tego, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Przedmiot aportu, tj. Grunt oraz Dokumentacja inwestycji stanowią, składniki majątku Wnioskodawcy służące wykonywaniu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku (wniesienie przez Wnioskodawcę aportem składników majątkowych do Spółki kapitałowej) nie powstanie dla Wnioskodawcy jakikolwiek inny przychód niż przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów w Spółce kapitałowej otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za aport.

Wnioskodawca zaznacza, że obowiązek podatkowy musi wynikać wprost z przepisów prawa podatkowego. Innymi słowy, aby jakiekolwiek zdarzenie było opodatkowane podatkiem dochodowym, ustawodawca musi wyraźnie wskazać po pierwsze, że takie zdarzenie w ogóle jest opodatkowanie, a po drugie, co stanowi przedmiot opodatkowania. W odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego taka regulacja zawarta została w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 17 ust. 2 ustawy. Skoro z powołanych przepisów wynika, że przychodem dla Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie wartość nominalna otrzymanych w zamian za aport udziałów, a co więcej wartość ta (co wykazano w uzasadnieniu do stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania 1) nie może zostać określona przez organy podatkowe w innej wysokości niż wartość nominalna, a jednocześnie brak jest jakichkolwiek innych przepisów stanowiących, że wskazana w opisie zdarzenia przyszłego transakcja może rodzić po stronie Wnioskodawcy jakikolwiek inny przychód, oznacza to, że z tytułu dokonania aportu do Spółki kapitałowej nie powstanie dla Wnioskodawcy jakikolwiek inny przychód niż przychód w wysokości nominalnej wartości otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce kapitałowej w zamian za wniesiony aport.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do kwestii przytoczonego we wniosku orzecznictwa: wyroków sądów, interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.