IPTPB3/4511-88/15-5/MS | Interpretacja indywidualna

Ustalenie dochodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego
IPTPB3/4511-88/15-5/MSinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. dochód
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. objęcie udziałów
 5. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), pismem z dnia 27 października 2015 r., nr IPTPB3/4511-88/15-2/MS (doręczonym w dniu 29 października 2015 r.), wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 10 listopada 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 5 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni posiada rezydencję podatkową w Polsce. Wnioskodawczyni zamierza samodzielnie lub wraz z inną osobą fizyczną – polskim rezydentem podatkowym (zwanym dalej: „Wspólnikiem nr 2”) – założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Polski w miejscowości (K) (zwaną dalej: „Spółką I”). Wnioskodawczyni obejmie udziały w Spółce I w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką P”), albo pokryje je wkładem pieniężnym w wysokość odpowiadającej łącznej wartości nominalnej udziałów Spółki I, które ma objąć Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni dodaje, że nabędzie udziały Spółki P w drodze umowy darowizny. Analogicznie, Wspólnik nr 2 zamierza objąć udziały w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki P albo za wkład pieniężny w wysokości odpowiadającej łącznej wartości nominalnej udziałów Spółki I, które ma objąć Wspólnik nr 2. Możliwe, że wartość rynkowa udziałów Spółki P, które ewentualnie zostałyby wniesione przez Wnioskodawczynię oraz Wspólnika nr 2 do Spółki I, będzie przekraczać wartość nominalną udziałów Spółki I, które miałyby zostać objęte przez Wnioskodawczynię oraz Wspólnika nr 2. Nadwyżka (agio) pomiędzy wartością udziałów Spółki P ponad wartość nominalną udziałów Spółki I objętych przez Wnioskodawczynię i Wspólnika nr 2 zostałaby w takim przypadku przekazana na kapitał zapasowy Spółki I. W wyniku aportu udziałów Spółki P, Spółka I nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w Spółce P.

W piśmie z dnia 5 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. otrzyma udziały Spółki P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze darowizny;
 2. Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny udziały Spółki P od swojego ojca;
 3. z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni ma otrzymać udziały Spółki P od ojca, najprawdopodobniej Wnioskodawczyni nie uiści żadnego podatku od spadków i darowizn, ze względu na zwolnienie podmiotowe przewidziane w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.); Wnioskodawczyni bierze jednak pod uwagę również sytuację, gdy będzie zmuszona zapłacić podatek od spadków i darowizn w związku z otrzymaną darowizną np. ze względu na ewentualne niespełnienie wymogów zastosowania zwolnienia podmiotowego określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (np. w sytuacji niedochowania notarialnej formy przewidzianej dla umowy darowizny i braku zawiadomienia właściwego organu podatkowego o nabyciu udziałów Spółki P) lub zmianę obowiązujących przepisów w tym zakresie;
 4. ewentualne wydatki, jakie może ponieść Wnioskodawczyni w związku z objęciem udziałów Spółki I w zamian za udziały Spółki P, mogą obejmować koszty doradztwa prawnego (np. w zakresie oceny skutków podatkowych transakcji objęcia udziałów Spółki I w zamian za udziały Spółki P), czy też koszty notarialne związane z zawarciem umowy darowizny.

Zgodnie z wiedzą Wnioskodawczyni, darczyńca objął/nabył udziały Spółki P w sposób zgodny z prawem i na warunkach określonych przepisami obowiązującymi na dzień ich objęcia/nabycia. Część udziałów Spółki P została objęta przez darczyńcę w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, z kolei pozostała część udziałów Spółki P mogła zostać objęta/nabyta przez darczyńcę w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

 1. przy nabyciu pierwotnym (objęciu udziałów):
  • w zamian za wkład pieniężny i/lub;
  • w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część lub wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 1. przy nabyciu pochodnym (nabyciu udziałów):
  • w drodze odpłatnej czynności prawnej (np. umowy sprzedaży, umowy zamiany) i/lub;
  • w drodze nieodpłatnej czynności prawnej (np. umowy darowizny) i/lub;
  • w drodze podziału majątku spółki cywilnej i zniesienia współwłasności udziałów Spółki P stanowiących pierwotnie przedmiot współwłasności łącznej.

Wnioskodawczyni wyjaśnia, że cały art. 22 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT), odnosi się do sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a ustawy o PIT, tj . przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (czyli „wkład inny niż pieniężny”) w postaci udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni. Jako że Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny udziały Spółki P, które zamierza następnie wnieść do Spółki I w zamian za udziały Spółki I, to należy uznać, iż wyłącznie przepis art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b) ustawy o PIT, dotyczący sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku wniesienia do spółki udziałów, które nie zostały objęte za wkład niepieniężny (przez co, zdaniem Wnioskodawczyni, należy rozumieć również nabycie pochodne udziałów m.in. w drodze darowizny) odnosi się do zdarzenia opisanego we wniosku. Tym samym, Wnioskodawczyni wspominając o objęciu udziałów w zamian za „wkład inny niż pieniężny” nie odnosiła się do sposobu nabycia przez Nią udziałów Spółki P, a tym bardziej – sposobu nabycia udziałów Spółki P przez darczyńcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychodem Wnioskodawczyni, w rozumieniu ustawy o PIT, z tytułu objęcia udziałów Spółki I w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki P będzie wartość nominalna udziałów Spółki I...
 2. Jak należy ustalić dochód Wnioskodawczyni, w rozumieniu ustawy o PIT, z tytułu objęcia udziałów Spółki I w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki P...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochodem w rozumieniu ustawy o PIT, z tytułu objęcia udziałów Spółki I w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki P będzie wartość nominalna udziałów Spółki I pomniejszona o wydatki związane z objęciem udziałów Spółki I (zgodnie z art. 22 ust. 1i ustawy o PIT) oraz pomniejszona o ewentualnie zapłacony podatek od spadków i darowizn (art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT „dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT „źródłami przychodów są: (...) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c”.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT „za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: (...) nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny”.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 2 ustawy o PIT „w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości: (...)

 1. wartości:
  1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z ust. lf, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

  -jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o PIT „wolne od podatku dochodowego są: (...) dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn”.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT „Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu”.

Art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT stanowi z kolei, iż „dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest: (...) różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni należy uznać, iż objęcie udziałów Spółki I w zamian za udziały Spółki P należy rozumieć jako objęcie udziałów w zamian za udziały objęte za wkład inny niż pieniężny (zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b) ustawy o PIT). Przychodem Wnioskodawczyni będzie w takiej sytuacji wartość nominalna objętych przez Wnioskodawczynię udziałów Spółki P. Kosztem uzyskania przychodów będą zaś jedynie wydatki związane z objęciem udziałów Spółki I (zgodnie z art. 22 ust. 1i ustawy o PIT). Tak obliczony dochód Wnioskodawczyni będzie mogła pomniejszyć o ewentualnie zapłacony podatek od spadków i darowizn przy nabyciu udziałów Spółki P (art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o PIT).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione we wniosku, wskazując jednocześnie, że zgodnie z tym stanowiskiem przychodem Wnioskodawczyni – w razie aportu udziałów Spółki P do Spółki I – będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawczynię udziałów Spółki I. Kosztem uzyskania przychodów będą zaś w takiej sytuacji jedynie wydatki związane z objęciem udziałów Spółki I (zgodnie z art. 22 ust. 1i ustawy o PIT). Tak obliczony dochód Wnioskodawczyni będzie mogła pomniejszyć też o ewentualnie zapłacony przy nabyciu udziałów Spółki P podatek od spadków i darowizn (art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o PIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że niniejsza interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni pozostałych wspólników.

Końcowo należy nadmienić, że tutejszy Organ w niniejszej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zajmuje stanowisko tylko w kwestii, która była przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Tryb., ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.