IPTPB3/4511-8/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną - polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca posiada akcje w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu i udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze, dające Mu w przypadku każdej ze spółek bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) tych spółek („Spółka Nabywana” lub łącznie „Spółki Nabywane”).

Wnioskodawca rozważa wniesienie wszystkich posiadanych przez siebie akcji lub udziałów w jednej lub więcej Spółkach Nabywanych tytułem wkładu niepieniężnego do jednej lub więcej polskich spółek akcyjnych (dalej „Spółka Nabywająca” lub „Spółki Nabywające”) w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej. Każdorazowo Spółka Nabywająca w wyniku powyższej operacji uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Nabywanej. Jednocześnie w związku z planowaną operacją nie będzie dokonywana zapłata (dopłata) w gotówce bądź nie przekroczy ona 10% wartości nominalnej własnych akcji wydanych Wnioskodawcy przez Spółkę Nabywającą. Nabycie akcji lub udziałów danej Spółki Nabywanej przez Spółkę Nabywającą nastąpi w ramach jednorazowej lub kilku operacji wniesienia wkładu niepieniężnego, lecz łącznie w czasie nieprzekraczającym 6 miesięcznego terminu wskazanego w art. 24 ust. 8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej ustawa o PIT).

Wnioskodawca, Spółki Nabywane oraz Spółki Nabywające stanowią podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych (Wnioskodawca posiada udział w kapitale zakładowym dający Mu co najmniej bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) Spółek Nabywających, a w szczególności w momencie dokonania wymiany udziałów może posiadać udział w kapitale zakładowym dający mu 100% praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) Spółek Nabywających). Nie jest wykluczone, że na moment dokonania wymiany udziałów Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Nabywanej lub Spółek Nabywanych (udział dający mu 100% praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) Spółki Nabywanej lub Spółek Nabywanych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na gruncie opisanego zdarzenia przyszłego, po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek dochód albo przychód podlegający opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na treść przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o PIT stanowiącego, że do przychodów nie zalicza się wartości udziałów przekazanych przez spółkę nabywającą wspólnikowi spółki nabywanej w drodze wymiany udziałów, to po stronie Wnioskodawcy opisane zdarzenie przyszłe nie wiąże się z powstaniem lub możliwością określenia lub szacowania na jakiejkolwiek podstawie prawnej przychodu lub dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, powoduje, co do zasady, powstanie po stronie wnoszącego przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych w ten sposób udziałów (akcji).

Jednocześnie ustawodawca przewidział wyjątek ustanowiony w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, który reguluje instytucję tzw. wymiany udziałów.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu: jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały tej innej spółki oraz w zamian za udziały tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały albo w zamian za udziały tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów, oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Na podstawie art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, neutralna podatkowo wymiana udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a spółka ta wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Ponadto, stosownie do treści art. 24 ust. 8b ww. ustawy przepis ust. 8a tego artykułu stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Ponadto przepis art. 24 ust. 8a ustawy o PIT stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie (art. 24 ust. 8c ustawy o PIT dodany z dniem 1 stycznia 2015 r.).

W ocenie Wnioskodawcy wszystkie warunki wskazane w art. 24 ust. 8a-8c ustawy o PIT, dotyczące wymiany udziałów, w odniesieniu do planowanego aportu (aportów) będą spełnione, ponieważ:

 1. podmioty biorące udział w przedmiotowym zdarzeniu stanowią spółki wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o PIT (poz. 8, 23 i 29) podlegające opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 2. Wnioskodawca jako wspólnik (akcjonariusz) Spółek Nabywanych i Spółek Nabywających jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i wnoszone przez Niego akcje lub udziały stanowią wkład niepieniężny, przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Nabywającej (Spółek Nabywających),
 3. Spółka Nabywająca w wyniku przedmiotowej operacji nabędzie od Wnioskodawcy akcje lub udziały dające jej bezwzględną większość praw głosu w danej Spółce Nabywanej,
 4. nabycie akcji lub udziałów przez Spółkę Nabywającą w odniesieniu do danej Spółki Nabywanej nastąpi łącznie w czasie nieprzekraczającym terminu wskazanego w art. 24a ust. 8c ustawy o PIT,
 5. w zamian za wniesione aportem akcje Wnioskodawca otrzyma akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej bez zapłaty (dopłaty) w gotówce bądź w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości nominalnej własnych akcji wydanych Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z objęciem przez Wnioskodawcę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji lub udziałów Spółki Nabywanej nie powstanie u Wnioskodawcy jakikolwiek przychód podatkowy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji u Wnioskodawcy nie powstanie, ani nie będzie mógł być określony lub szacowany jakiegokolwiek dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu.

Warto również wskazać, że neutralność podatkowa wymiany udziałów wyrażona w art. 28 ust. 8a ustawy o PIT jest konsekwencją implementacji do prawa polskiego art. 8 Dyrektywy 2009/133/WE, w myśl którego: „Przy okazji łączenia, podziału lub wymiany udziałów przydział papierów wartościowych, reprezentujących kapitał spółki przejmującej lub nabywającej, na rzecz akcjonariusza spółki przekazującej lub nabywanej w zamian za papiery wartościowe, reprezentujące kapitał tej ostatniej spółki, nie stanowi sam w sobie podstawy do opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tego akcjonariusza”.

Wymianę udziałów z kolei definiuje art. 2 lit. e) tej dyrektywy: „wymiana udziałów oznacza czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papiery wartościowe, papierów wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych.

Neutralność podatkową po stronie wspólnika (osoby fizycznej) dokonującego wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w ramach tzw. wymiany udziałów potwierdza również wykładnia polskich organów podatkowych, wyrażona m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. ILPB2/415-350/14-2/JK, w której Organ zajął następujące stanowisko: „Przepis art. 24 ust. 8a ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych noszącym tytuł Szczególne zasady ustalania dochodu. To oznacza, że jeżeli wymiany udziałów (akcji) dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny. Innymi słowy, nie każde objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny będzie opisaną w art. 24 ust. 8a ustawy wymianą udziałów (akcji). Jeśli jednak zostaną spełnione przesłanki wymiany udziałów (akcji), to do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) w zamian za uzyskane od nich udziały (akcje) w innej spółce”.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. IPTPB2/415-641/14-2/Akr oraz w interpretacji z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. IPTPB2/415-610/14-2/KR.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do uznania, że po Jego stronie opisane we wniosku zdarzenie przyszłe wiąże się z powstaniem lub możliwością określenia lub szacowania jakiegokolwiek dochodu lub przychodu dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada akcje w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu i udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze dające mu w przypadku każdej ze spółek bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) tych spółek („Spółka Nabywana” lub łącznie „Spółki Nabywane”). Wnioskodawca rozważa wniesienie wszystkich posiadanych przez siebie akcji lub udziałów w jednej lub więcej Spółkach Nabywanych tytułem wkładu niepieniężnego do jednej lub więcej polskich spółek akcyjnych (dalej „Spółka Nabywająca” lub „Spółki Nabywające”) w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej. Każdorazowo Spółka Nabywająca w wyniku powyższej operacji uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Nabywanej. Jednocześnie w związku z planowaną operacją nie będzie dokonywana zapłata (dopłata) w gotówce bądź nie przekroczy ona 10% wartości nominalnej własnych akcji wydanych Wnioskodawcy przez Spółkę Nabywającą. Nabycie akcji lub udziałów danej Spółki Nabywanej przez Spółkę Nabywającą nastąpi w ramach jednorazowej lub kilku operacji wniesienia wkładu niepieniężnego lecz łącznie w czasie nieprzekraczającym 6 miesięcznego terminu wskazanego w art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca, Spółki Nabywane oraz Spółki Nabywające stanowią podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych (Wnioskodawca posiada udział w kapitale zakładowym dający Mu co najmniej bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) Spółek Nabywających, a w szczególności w momencie dokonania wymiany udziałów może posiadać udział w kapitale zakładowym dający mu 100% praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) Spółek Nabywających). Nie jest wykluczone, że na moment dokonania wymiany udziałów Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Nabywanej lub Spółek Nabywanych (udział dający mu 100% praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców) Spółki Nabywanej lub Spółek Nabywanych).

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. treścią art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nadaną ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) – Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. treścią art. 24 ust. 8b ustawy przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Zawiązanie bowiem spółki w trybie wymiany udziałów wymagałoby ich uprzedniego objęcia przez spółkę na etapie jej organizacji, co skutkowałoby nieważnością takiej czynności prawnej, odpowiednio do treści art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) w zw. z art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). W konsekwencji normą określoną w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie objęta sytuacja, w której dany podmiot (udziałowiec, akcjonariusz) wnosi posiadane udziały (akcje) spółki kapitałowej do nowo utworzonego podmiotu i dopiero wniesienie wkładów w postaci udziałów (akcji) warunkuje powstanie „spółki nabywającej”.

Mając zatem na uwadze uregulowania prawne wynikające z zacytowanego art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że skoro w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci akcji lub udziałów Spółki Nabywanej, nabywająca je Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Nabywanej i jednocześnie wkład zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego w całości lub w części, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód lub dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia przez Niego udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej.

Zatem, w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w zakresie zastosowania przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo należy wskazać, że mając na uwadze pytanie, wyznaczające zakres interpretacji, tutejszy Organ nie rozpatrywał innych kwestii przedstawionych przez Wnioskodawcę.

Wskazać jednakże należy, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.