IPTPB3/4511-78/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci udziałów.
IPTPB3/4511-78/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. objęcie udziałów
 2. przychód
 3. spółka zagraniczna
 4. szacowanie (szacunek)
 5. wartość nominalna
 6. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci udziałów (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy spółka luksemburska może być uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych).

Wnioskodawca będzie 100% udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu, która nie korzysta z żadnego specyficznego reżimu podatkowego w Luksemburgu („Spółka Luksemburska”). Wnioskodawca planuje wniesienie do Spółki Luksemburskiej na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów (około 17%) jakie posiada w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („Spółka Polska”). W zamian za tak opisany wkład niepieniężny, Wnioskodawca obejmie nowe udziały w Spółce Luksemburskiej, której będzie 100% udziałowcem.

Wartość nominalna udziałów, które obejmie Wnioskodawca w Spółce Luksemburskiej, będzie niższa od wartości rynkowej wkładu niepieniężnego obejmującego udziały jakie Wnioskodawca posiada w Spółce Polskiej (tj. wartość nominalna nowo objętych przez Wnioskodawcę udziałów będzie niższa od rynkowej wartości udziałów w Spółce Polskiej, które wniesie Wnioskodawca). Zarówno wartość wkładu jak i nadwyżka wartości rynkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Polskiej, które wniesie Wnioskodawca ponad wartość nominalną udziałów, które obejmie Wnioskodawca, zostanie zgodnie z prawem luksemburskim przekazana na kapitał zapasowy Spółki Luksemburskiej. Przy czym ww. nadwyżka będzie stanowiła inną pozycję kapitału zakładowego niż wkład pokrywający wartość nominalną, wydanych udziałów. Podsumowując, (i) wartość nominalna udziałów, które obejmie Wnioskodawca w Spółce Luksemburskiej będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotu wkładu, tj. wartości rynkowej udziałów w Spółce Polskiej, (ii) kwota nadwyżki wartości rynkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego (udziałów w Spółce Polskiej) ponad wartość nominalną udziałów objętych w Spółce Luksemburskiej będzie zgodnie z prawem luksemburskim przekazana również na kapitał zakładowy i będzie stanowiła inną jego kategorię niż wkład pokrywający wartość nominalną wydanych udziałów.

W okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka Luksemburska sprzeda udziały w Spółce Polskiej. Dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej, tzw. zyski kapitałowe (jeżeli wystąpią) będą co do zasady podlegały podatkowi dochodowemu w Luksemburgu (o stawce 22,47%) oraz tzw. municipal business tax w łącznej wysokości 29,22% jeżeli ww. udziały zostaną sprzedane w przeciągu 12 miesięcy od ich nabycia przez Spółkę Luksemburską. Oznacza to, że w powyższym okresie nie będą podlegały żadnemu zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania w Luksemburgu. Stosownie do luksemburskiego prawa podatkowego, dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej (tj. podstawa opodatkowania) będzie odpowiadał dodatniej różnicy pomiędzy ceną sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej (odzwierciedlającej wartość rynkową tych udziałów z dnia sprzedaży), a wartością nabycia tych udziałów przez Spółkę Luksemburską z dnia ich wniesienia do tej spółki. Oznacza to, że ta pozytywna różnica (jeżeli wystąpi) będzie opodatkowana według stawki 29,22% w Luksemburgu.

Natomiast, jeżeli cena sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej będzie równa lub niższa od wartości nabycia udziałów w Spółce Polskiej przez Spółkę Luksemburską określonej na dzień wkładu do tej spółki, to nie wystąpi dochód ze sprzedaży i w konsekwencji nie wystąpi podatek w Luksemburgu.

Jednakże, w tym przypadku brak podatku nie będzie wynikał ze zwolnienia lub wyłączenia dochodu z opodatkowania, ale z faktu, że nie wystąpi dochód do opodatkowania na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego. Specyficzne zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziałów mogłoby jedynie wystąpić jeżeli udziały w Spółce Polskiej byłyby sprzedane po upływie roku od ich nabycia przez Spółkę Luksemburską, co jednak nie będzie miało miejsca w niniejszym przypadku, tzn. udziały w Spółce Polskiej będą sprzedane przez Spółkę Luksemburską w okresie krótszym niż 12 miesięcy. W okresie objętym wnioskiem Spółka Luksemburska nie planuje uzyskiwać innych dochodów poza dochodem ze sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w Spółce Luksemburskiej...
 2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Luksemburskiej w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Polskiej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce Luksemburskiej...
 3. Czy Spółka Luksemburska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną i związku z tym jej dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce stosownie do art. 30f ww. ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 i nr 3, natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. W zakresie pytania pierwszego Wnioskodawca uważa, że przychód Wnioskodawcy dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie stanowić wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce Luksemburskiej w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, w postaci udziałów jakie Wnioskodawca posiada w Spółce Polskiej, gdy rynkowa wartość przedmiotu wkładu będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów, które zostaną objęte w zamian za wnoszony wkład niepieniężny.
 2. W zakresie pytania trzeciego, zdaniem Wnioskodawcy Spółka Luksemburska nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną i związku z tym jej dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce stosownie do art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: Ustawa o PDOF), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PDOF jednoznacznie wskazano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przepis ten nie odnosi się do żadnej innej niż nominalna wartości udziałów, np. ceny emisyjnej udziałów, wartości księgowej, czy też rynkowej wartości wnoszonego wkładu. Ustawodawca wskazał zatem, że wartość nominalna, wynikająca ze zmiany umowy spółki, a nie inna wartość (np. rynkowa przedmiotu aportu) jest przychodem z kapitałów pieniężnych w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej. Treść art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PDOF nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Ponieważ przepis ten jednoznacznie wskazuje na nominalną wartość udziałów jako przychodu, to tylko taka wartość może być brana pod uwagę jako przychód Wnioskodawcy.

W związku z powyższym prawidłowe jest, według Wnioskodawcy, Jego stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1, zgodnie z którym przychodem Wnioskodawcy będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce Luksemburskiej w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, w postaci udziałów, jakie Wnioskodawca posiada w Spółce Polskiej z siedzibą w Polsce gdy rynkowa wartość przedmiotu wkładu będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów.

Uzasadnienie do stanowiska w zakresie pytania nr 3

Stosownie do art. 30f ust. 1 Ustawy o PDOF, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 ww. artykułu Ustawy o PDOF, zagraniczna spółka – oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Ponadto, stosownie do ust. 3 tego artykułu, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

- stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

 1. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Mając na uwadze definicję zagranicznej spółki należy uznać, że Spółka Luksemburska spełnia kryteria tej definicji, ponieważ jest osobą prawną. Zdaniem Wnioskodawcy nie można natomiast uznać Spółki Luksemburskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną z następujących powodów:

 1. Luksemburg nie jest krajem wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 Ustawy o PDOF,
 2. Polska zawarła z Luksemburgiem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowiącą podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996.110.527 z późn. zm.),
 3. Spółka Luksemburska nie będzie spełniać jednego z warunków, które powinny być spełnione łącznie i o których mowa w art. 30f ust. 3, a mianowicie warunku wymienionego pod lit. c). Jak to było bowiem podniesione w opisie zdarzenia przyszłego, dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej, tzw. zyski kapitałowe (jeżeli wystąpią) będą co do zasady podlegały podatkowi dochodowemu w Luksemburgu (o stawce 22,47%) oraz tzw. municipal business tax w łącznej wysokości 29,22%, jeżeli ww. udziały zostaną sprzedane w przeciągu 12 miesięcy od ich nabycia przez Spółkę Luksemburską. Oznacza to, że w powyższym okresie nie będą podlegały żadnemu zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania w Luksemburgu. Stosownie do luksemburskiego prawa podatkowego, dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej (tj. podstawa opodatkowania) będzie odpowiadał dodatniej różnicy pomiędzy ceną sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej (odzwierciedlającej wartość rynkową tych udziałów z dnia sprzedaży), a wartością nabycia tych udziałów przez Spółkę Luksemburską z dnia ich wniesienia do tej spółki. Oznacza to, że ta pozytywna różnica (jeżeli wystąpi) będzie opodatkowana według stawki 29,22% w Luksemburgu. Natomiast, jeżeli cena sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej będzie równa lub niższa od wartości nabycia udziałów w Spółce Polskiej przez Spółkę Luksemburską określonej na dzień wkładu do tej spółki, to nie wystąpi dochód ze sprzedaży i w konsekwencji nie wystąpi podatek w Luksemburgu. Jednakże, w tym przypadku brak podatku nie będzie wynikał ze zwolnienia lub wyłączenia dochodu z opodatkowania, ale z faktu, że nie wystąpi dochód do opodatkowania na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego. Ponadto, w okresie objętym wnioskiem Spółka Luksemburska nie planuje uzyskiwać innych dochodów poza dochodem ze sprzedaży udziałów w Spółce Polskiej.

Mając powyższe na uwadze prawidłowe jest, według Wnioskodawcy, Jego stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 3.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci udziałów (pytanie nr 1) jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów został zawarty przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródłami przychodów są m.in. – zgodnie z pkt 7 tego przepisu – kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) nastąpi w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód podatkowy, w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za taki wkład.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny, zgodnie z zakresem sformułowanego przez Wnioskodawcę we wniosku pytania oznaczonego nr 1. A zatem, niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga w zakresie możliwości zastosowania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu wniesionego w formie aportu.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 3

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy spółka luksemburska może być uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną (pytanie nr 3) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Niniejszą interpretację oparto o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Należy również zaznaczyć, że w opisie zdarzenia przyszłego na stronie 7 wniosku wiersz 5 Wnioskodawca błędnie powołał „ art. 2 pkt 1) Ustawy o PDOF” zamiast art. 30f ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOF. Organ uznał to za oczywistą omyłkę nie mającą wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Końcowo należy nadmienić, że tutejszy Organ w niniejszej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zajmuje stanowisko tylko w kwestiach, które były przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Organ wydający interpretację indywidualną prawa podatkowego związany jest przedstawionym przez Wnioskodawcę opisem zdarzenia przyszłego zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.