IPTPB3/423-194/13-2/MF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za akcje w SKA powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2013 r. (data wpływu 28 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo - akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo – akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jednocześnie Spółka jest akcjonariuszem w spółce komandytowo - akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „SKA”), do której planuje w niedalekiej przyszłości wnieść wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym SKA.

Wartość nieruchomości zostanie określona przez Spółkę w wartości rynkowej na dzień wniesienia aportu do SKA. W konsekwencji, w zamian za wniesiony aport, SKA przekaże Spółce nowo wyemitowane akcje, których sumaryczna wartość nominalna będzie niższa od rynkowej wartości nieruchomości. W konsekwencji, przy objęciu akcji przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym SKA powstanie agio - nadwyżka wartości rynkowej nieruchomości nad nominalną wartością wydanych akcji, która zostanie odniesiona na kapitał zapasowy SKA.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za akcje w SKA powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości w zamian za akcje w SKA nie powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.).

Co do zasady neutralność podatkowa wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (w tym SKA) znajduje bezpośrednie potwierdzenie w art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że przytoczony przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy generalną zasadę zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Zatem, mając na uwadze brzmienie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie powinno, zdaniem Spółki, budzić wątpliwości, że wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do SKA, traktowanej jako spółki niemającej osobowości prawnej, w sposób oczywisty nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla podatnika - Spółki podlegającej opodatkowaniu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że skoro przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem aportu wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną są mocą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączone z przychodów podatkowych, to w konsekwencji nie będą one również podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca zaznacza, że jak słusznie zwrócił uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2012 r. (IBPBI/2/423-943/12/BG): „stwierdzić należy, iż wniesienie przez Spółkę aportu do spółki komandytowo-akcyjnej, nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki. Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe”.

Dodatkowo, Wnioskodawca podkreśla, że przepis ten obowiązuje w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2011 r., a zabiegiem ustawodawcy było wyraźne wprowadzenie zwolnienia mającego na celu zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych składników majątkowych wnoszonych aportem do spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, argumentację co do braku konsekwencji podatkowych na moment wniesienia aportu do spółki osobowej wzmacnia również fakt, iż przedmiotowa kwestia w tożsamy sposób co do podatkowych skutków uregulowana została również na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Zatem, w obu ustawach o podatku dochodowym ustawodawca konsekwentnie przewidział neutralność podatkową dla transakcji przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

W ocenie Spółki, zasadne jest również powołanie się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2011 r. (II FPS 8/10), który po znowelizowaniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyraźnie zaznaczył, iż: „(...) jeśli w majątku podatnika pojawia się przychód otrzymany w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, to przychód taki jest opodatkowany tylko wówczas, gdy spółka ta posiada osobowość prawną. Otrzymanie udziałów w spółce osobowej w zamian za wkład niepieniężny jest więc podatkowo obojętne. Tym samym w związku z wniesieniem wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powstaje przychód, który mógłby być opodatkowany (...) ”.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie aportem do SKA nieruchomości nie spowoduje u Spółki powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi w żadnym przepisie o opodatkowaniu takiej czynności, a wprost przeciwnie, zwalnia go z opodatkowania na gruncie art. 12 ust. 4 pkt 3c tej ustawy.

Na koniec Wnioskodawca zaznacza, iż powyższe znajduje również potwierdzenie w większości ostatnio wydanych interpretacji indywidualnych organów podatkowych, w tym m.in.:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 października 2012 r. (sygn. ILPB4/423-229/12-2/LM) oraz z dnia 27 lipca 2012 r. (sygn. ILPB4/423-149/12-2/MC),
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.