IPTPB2/4511-103/15-3/KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Skutki podatkowe objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

I.

Wnioskodawca - osoba fizyczna, posiada 46 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostali dwaj wspólnicy posiadają odpowiednio 46 udziałów i 8 udziałów, czyli razem wspólnicy posiadają 100 udziałów. Wnioskodawca rozważa następującą sytuację. Planuje razem z pozostałymi wspólnikami wnieść posiadane udziały w spółce z o.o. do spółki akcyjnej w ramach aportu, w zamian za co Wnioskodawca i pozostali wspólnicy obejmą akcje w spółce akcyjnej. Wnioskodawca i pozostali udziałowcy będą wnosić udziały w spółce z o.o. do spółki akcyjnej jednocześnie tzn. w tym samym dniu i w tym samym akcie notarialnym przeniosą na spółkę akcyjną udziały będące przedmiotem aportu. Wartość udziałów w spółce z o.o. zostanie wyceniona według ich wartości rynkowej. Wnioskodawca i pozostali udziałowcy spółki z o.o. w zamian za udziały otrzymają akcje spółki akcyjnej. Wartość nominalna objętych akcji będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu i w efekcie wystąpi tzw. agio, które zostanie przekazane na kapitał zapasowy spółki akcyjnej. Spółka akcyjna w wyniku opisanych wyżej transakcji uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce z o.o., w której udziały są nabywane. Transakcja będzie zatem transakcją wymiany udziałów. Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wypłaty w gotówce przez spółkę akcyjną na rzecz wspólników. Zarówno Wnioskodawca, jak i pozostali udziałowcy oraz spółka z o.o. i spółka akcyjna biorące udział w transakcji wymiany udziałów podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą X oraz jest wspólnikiem spółki cywilnej Y. Wykonywana działalność gospodarcza jest działalnością gastronomiczną. Wykonywana działalność gospodarcza: 56.30.Z, 45.11.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 56.10.A., 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 69.20.Z, 70.22.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 77.40.Z. W Jego zakres działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, nie prowadzi działalności maklerskiej czy brokerskiej.

Ponadto Wnioskodawca zastanawia się nad alternatywnym zdarzeniem przyszłym tj. tylko Wnioskodawca będzie wnosił aport w postaci swoich udziałów w spółce z o.o. do spółki akcyjnej, wówczas nie dojdzie do spełnienia warunków do uznania transakcji za wymianę udziałów zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy opisana w punkcie I transakcja spełni warunki uznania jej za wymianę udziałów zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co będzie oznaczało, że nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód do opodatkowania...
  2. Czy w przypadku gdy nie zostaną spełnione warunki do uznania transakcji (opisanej w punkcie I), za wymianę udziałów lub gdy tylko Wnioskodawca będzie wnosił aport (punkt II) to czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę akcji w spółce akcyjnej w zamian za aport o wartości przekraczającej wartość nominalną obejmowanych akcji w tej spółce, będzie On zobowiązany do rozpoznania przychodu z tego tytułu w wysokości wartości nominalnej objętych akcji w spółce akcyjnej...
  3. Czy w przypadku gdy nie zostaną spełnione warunki do uznania transakcji (opisanej w punkcie I), za wymianę udziałów lub gdy tylko Wnioskodawca będzie wnosił aport (punkt II) to czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę akcji w spółce akcyjnej w zamian za aport o wartości przekraczającej wartość nominalną obejmowanych akcji w tej spółce organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych akcji w spółce akcyjnej...
  4. Czy aport przez Wnioskodawcę udziałów spółki z o.o. do spółki akcyjnej (czy to w ramach wymiany udziałów, czy też nie), będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub korzystał ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług...

Przedmiotowa interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny (pytanie oznaczone nr 2). W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie oznaczone nr 1 i 3) oraz podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone nr 4), zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – pytanie oznaczone nr 2), zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z póżn. zm.), do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Dokonując wykładni językowej tego przepisu należy dojść do wniosku, że opodatkowaniu podlega jedynie wartość nominalna udziałów albo akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny. Powołany przepis wyraźnie odwołuje się do pojęcia nominalnej wartości udziałów albo akcji, które ma znaczenie zarówno praktyczne jak i prawne. Wartość nominalna to wartość istniejąca tylko z nazwy, tytularna, formalna, określona jednoznacznie przez udziałowców w umowie spółki. Zatem, każda inna wartość (np. księgowa, rynkowa, emisyjna) nie jest już wartością nominalną. Uwzględniając zatem treść art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ocenie Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że nielogicznym byłoby dopuszczenie na podstawie tego przepisu do określenia przychodu podatkowego w kwocie innej niż wartość nominalna udziałów w Spółce obejmowanych w zamian za aport.

Wnioskodawca podkreślił, że Kodeks spółek handlowych w art. 154 § 3 zd. 2 stanowi, że w przypadku obejmowania udziałów powyżej ich wartości nominalnej, „nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego”, zatem rozpatrywana transakcja jest dopuszczalna.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość nominalna udziałów jest wartością stałą i niezmienną, która nie podlega mechanizmom rynkowym.

Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko w przedmiotowej kwestii znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach indywidualnych organów podatkowych:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 8 kwietnia 2014 r., potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, które było analogiczne do stanowiska Wnioskodawcy,
  • WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 10 lutego 2010 r. (....) wskazał, że „Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej za przychody z kapitałów pieniężnych z tytułu objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny uważa wyłącznie ich wartość nominalną, a więc wartość wynikającą ze statutu spółki akcyjnej. Inna niż nominalna wartość takich akcji nie tworzy przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej i to niezależnie od tego czy chodzi o objęcie nowych akcji, czy podwyższenie wartości nominalnej akcji już istniejących. Przychodem jest zawsze nominalna wartość tych akcji. W przypadku emisji nowych akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny przedmiotem opodatkowania będzie ich nominalna wartość również wtedy, gdy akcjonariusz obejmie nowe akcje po cenie (o wartości) innej niż nominalna (wartość rynkowa)”.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że w przypadku objęcia przez Niego akcji w spółce akcyjnej w zamian za aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych akcji w spółce akcyjnej, w sytuacji gdy nie dojdzie do spełnienia warunków do uznania transakcji za wymianę udziałów lub gdy tylko Wnioskodawca będzie wnosił aport, przychodem z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych będzie wyłącznie wartość nominalna objętych akcji w spółce akcyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tutejszy Organ informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387) w art. 2 pkt 6 lit. a) tiret trzecie zmieniono brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże należy zauważyć, że zmiana brzmienia ww. przepisu, nie wpływa na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Ponadto należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.