IPTPB2/415-499/14-4/MP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej
IPTPB2/415-499/14-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. Słowacja
 2. spółka osobowa
 3. udział
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 5 listopada 2014 r., Nr IPTPB2/415-499/14-2/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 5 listopada 2014 r. (doręczono 12 listopada 2014 r.). Natomiast w dniu 21 listopada 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. (data nadania – 19 listopada 2014 r.). Zatem zachowany został termin ustawowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawczyni planuje rozpocząć działalność inwestycyjną, która będzie prowadzona za pośrednictwem Spółki słowackiego prawa handlowego „komanditná spoločnost” z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji, dalej: „Spółka”.

Spółka jest podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników. W Spółce jeden (lub więcej) wspólników odpowiada za zobowiązania Spółki całym swoim majątkiem (dalej: „komplementariusz”), podczas gdy inni wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów (dalej: „komandytariusz”). Jednocześnie Spółka nosi większość cech polskiej Spółki komandytowej, w szczególności wskazać należy, że komplementariusz, przystępując do Spółki nie otrzyma od niej w zamian za wniesiony wkład pieniężny bądź niepieniężny udziałów posiadających określoną wartość nominalną.

Spółka, mająca cechy polskiej Spółki osobowej (komandytowej) jest częściowo transparentna podatkowo, tj. nie jest podatnikiem słowackiego podatku dochodowego od osiągniętych przez siebie dochodów w zakresie, w jakim dotyczy to Wnioskodawczyni.

Zgodnie z przepisami słowackiej ustawy o podatku dochodowym wyłączona z podstawy opodatkowania Spółki kwota, przypadająca, zgodnie z umową Spółki wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności, stanowi dochód do opodatkowania tychże wspólników. W efekcie, w odniesieniu do dochodów Spółki przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności, to ci wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego, a nie Spółka.

Wnioskodawczyni przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności - komplementariusza. Oprócz Wnioskodawczyni, pozostałymi wspólnikami w Spółce mogą zostać osoby fizyczne lub spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej.

Działalność Spółki będzie polegać na profesjonalnym zarządzaniu spółkami i/lub prowadzeniu nadzoru nad spółkami, których akcje i/lub udziały Spółka będzie posiadać. Spółka będzie zatem prowadziła działalność holdingu.

Wnioskodawczyni jako komplementariusz, zamierza pokryć swój udział w Spółce wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci posiadanych przez Nią udziałów w spółce kapitałowej cypryjskiego prawa handlowego z siedzibą na Cyprze odpowiadającej pod względem formy prawnej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: „Spółka Cypryjska”.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 listopada 2014 r., Wnioskodawczyni wskazała:

Spółka słowackiego prawa handlowego „komanditna spoloćnost” z siedzibą na terytorium Słowacji, zgodnie z prawem słowackim, z chwilą wpisania do rejestru publicznego staje się odrębnym podmiotem praw i obowiązków, mogącym samodzielnie nabywać prawa majątkowe oraz zaciągać zobowiązania we własnym imieniu. Jest to spółka o mieszanym, osobowo-kapitałowym charakterze. W prawie słowackim nie występuje rozróżnienie na „osoby prawne” oraz „jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną”.

Spółka nie jest podatnikiem słowackiego podatku dochodowego w zakresie, w jakim zyski Spółki przypadają komplementariuszom - wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności (jest w tym zakresie transparentna podatkowo). Część zysków Spółki przypadająca zgodnie z postanowieniami umowy spółki komplementariuszom jest wyłączona z podstawy opodatkowania obliczanej dla samej Spółki - owa część zysków jest wyłącznie dochodem komplementariuszy. Zatem w zakresie, w jakim dotyczy to Wnioskodawczyni i Jej zysków z udziału w Spółce, Spółka nie ma statusu podatnika podatku dochodowego.

Reasumując, w zakresie w jakim dotyczy to części dochodów Spółki przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności (włączając w to Wnioskodawczynię), Spółka jest spółką niebędącą podatnikiem podatku dochodowego w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność Spółki będzie polegać na profesjonalnym zarządzaniu spółkami i/lub prowadzeniu nadzoru nad spółkami, których akcje i/lub udziały Spółka będzie posiadać.

W związku z powyższym źródłem dochodów Spółki będą korzyści wynikające bezpośrednio z posiadania udziałów i/lub akcji w innych spółkach (np. dochody z dywidend, zbycia lub umorzenia udziałów lub akcji). W szczególności do źródeł dochodów Spółki zaliczać się będą dochody związane z posiadaniem udziałów w Spółce Cypryjskiej, które Wnioskodawczyni zamierza wnieść do Spółki, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego. Nie jest wykluczone, że Spółka będzie w przyszłości uzyskiwać także dochody innego rodzaju (np. z działalności doradczej, handlowej, pośrednictwa finansowego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody Wnioskodawczyni z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, Jej przychody z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki, będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymienione w ustępach 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Z uwagi na fakt, że przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) są udziały Spółki Cypryjskiej, zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 4 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zyski z przeniesienia własności tych udziałów będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, ponieważ miejscem zamieszkania Wnioskodawczyni jest Polska (Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym).

Niezależnie od źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej, przychody te będą wolne od podatku na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, przychody z przeniesienia własności składników majątku, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do Spółki niebędącej osobą prawną, są wolne od podatku.

Natomiast sformułowanie „spółka niebędąca osobą prawną”, zostało zdefiniowane w przepisie art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym termin ten oznacza spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, z powyższego przepisu wynika, że w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego powstaje dla podmiotu wnoszącego ten wkład przychód, który jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak już wskazano, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym istotnym jest, że Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego w zakresie, w jakim dotyczy to Wnioskodawczyni (komplementariusza). Zgodnie z przepisami słowackiej ustawy o podatku dochodowym, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ustala się na zasadach ogólnych dla Spółki jako całości, jednak od tak ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą, jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Udział ten, określany jest proporcjonalnie do udziałów w zysku przed opodatkowaniem podlegającym podziałowi pomiędzy wspólników zgodnie z umową spółki. Pozostała po odjęciu udziału wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności kwota podstawy opodatkowania jest dochodem Spółki i podlega opodatkowaniu na jej poziomie. Natomiast w zakresie, w jakim dotyczy to Wnioskodawczyni (w odniesieniu do dochodów Jej przypadających), Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego - jest nim jedynie Wnioskodawczyni.

Dlatego w ocenie Wnioskodawczyni, w rozpatrywanym przypadku Spółka może być uznana za Spółkę niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni wskazuje jednocześnie, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie różnicuje skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki niebędącej osobą prawną dla podmiotu wnoszącego ten wkład, w zależności od miejsca siedziby spółki niebędącej osobą prawną, czy też prawa handlowego kraju na podstawie, którego utworzona została spółka niebędącą osobą prawną. Zatem przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien mieć również zastosowanie do wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawczynię do Spółki.

Podsumowując, wniesienie przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Spółki Cypryjskiej do Spółki spowoduje dla Wnioskodawczyni, powstanie przychodu wolnego od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni nadmienia, że podobne stanowisko w analogicznym stanie faktycznym zajęły m.in. następujące organy podatkowe:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 13 maja 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-548/14/BK oraz z dnia 12 maja 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-546/14/BK,
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 8 października 2013 r., sygn. ITPB1/415-798/13/MR.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazuje, że ilekroć w opisie stanowiska własnego zawartego w części H. formularza ORD-IN posłużono się skrótem „ustawa o PDOF”, chodzi o ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), natomiast ilekroć posłużono się określeniem „UPO”, chodzi o Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz.131, z późn. zm.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni mająca miejsce zamieszkania w Polsce zamierza przenieść posiadane udziały w spółce kapitałowej cypryjskiego prawa handlowego z siedzibą na Cyprze, w formie aportu do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej – odpowiednika polskiej spółki komandytowej - w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131 z późn. zm.).

Należy w tym miejscu wskazać, że pierwotna treść Umowy została zmieniona Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanym w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. Zmianę opublikowano w Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2014 r., poz. 1046.

Zmiana przepisów, wynikająca z treści Protokołu, weszła w życie – stosownie do treści Oświadczenia rządowego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w dnia 1 sierpnia 2013 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 1047) – w dniu 1 sierpnia 2014 r.

Jednakże, jak wskazano w treści art. 9 ww. Protokołu, Protokół będzie miał zastosowanie w obu Umawiających się Państwach:

 1. w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła – do kwot dochodu osiągniętego od dnia 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejszy Protokół wejdzie w życie;
 2. w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu – do kwot dochodu osiągniętego od dnia 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejszy Protokół wejdzie w życie.

W związku z tym rozpatrując kwestie, w których znajdą zastosowanie przepisy Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, należy mieć na uwadze fakt, że do dochodów osiągniętych do końca 2014 r. będą miały zastosowanie zapisy ww. Umowy w treści obowiązującej do dnia 31 lipca 2014 r., natomiast do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. zastosowanie będą miały zapisy ww. Umowy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2014 r.

I tak, w przypadku dochodów osiągniętych do końca 31 grudnia 2014 r. należy wskazać, co następuje.

W myśl art. 13 pkt 1 ww. Umowy zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w art. 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami osiągniętymi z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2 ww. Umowy).

Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 ww. Umowy).

Powyższe oznacza, że w zależności od przedmiotu wkładu wniesionego przez Wnioskodawczynię do wskazanej we wniosku Spółki czynność ta, może podlegać opodatkowaniu na Słowacji lub w Polsce. Jeżeli czynność ta, z uwagi na przedmiot wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu w Polsce (czyli w państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania – art. 13 ust. 4 ww. Umowy), skutki opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego rozpatrywać należy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w odniesieniu do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2015 r. należy wskazać, co następuje.

W myśl art. 13 pkt 1 ww. Umowy zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w art. 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami osiągniętymi z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2 ww. Umowy).

Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (art. 13 ust. 4 ww. Umowy).

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. Umowy, zyski z tytułu przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 oraz 4, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Powyższe w odniesieniu do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2015 r. również oznacza, że w zależności od przedmiotu wkładu wniesionego przez Wnioskodawczynię do wskazanej we wniosku Spółki, czynność ta może podlegać opodatkowaniu na Słowacji lub w Polsce. Jeżeli czynność ta, z uwagi na przedmiot wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu w Polsce (czyli w państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania – art. 13 ust. 5 ww. Umowy), skutki opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego rozpatrywać należy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy.

Wnioskodawczyni planuje rozpocząć działalność inwestycyjną, która będzie prowadzona za pośrednictwem Spółki słowackiego prawa handlowego „komanditná spoločnost” z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji (dalej: „Spółka”). Spółka jest podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników. W Spółce jeden (lub więcej) wspólników odpowiada za zobowiązania Spółki całym swoim majątkiem (dalej: „komplementariusz”), podczas gdy inni wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów (dalej: „komandytariusz”). Jednocześnie Spółka nosi większość cech polskiej Spółki komandytowej. Spółka, mająca cechy polskiej Spółki osobowej (komandytowej) jest częściowo transparentna podatkowo, tj. nie jest podatnikiem słowackiego podatku dochodowego od osiągniętych przez siebie dochodów w zakresie, w jakim dotyczy to Wnioskodawczyni. Zgodnie z przepisami słowackiej ustawy o podatku dochodowym wyłączona z podstawy opodatkowania Spółki kwota, przypadająca zgodnie z umową Spółki wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności, stanowi dochód do opodatkowania tychże wspólników. W efekcie, w odniesieniu do dochodów Spółki przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności, to ci wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego, a nie Spółka.

W zakresie, w jakim dotyczy to części dochodów Spółki przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności (włączając w to Wnioskodawczynię), Spółka jest spółką niebędącą podatnikiem podatku dochodowego w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni bowiem przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności - komplementariusza. Oprócz Wnioskodawczyni, pozostałymi wspólnikami w Spółce mogą zostać osoby fizyczne lub spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej. Działalność Spółki będzie polegać na profesjonalnym zarządzaniu spółkami i prowadzeniu nadzoru nad spółkami, których akcje i udziały Spółka będzie posiadać (Spółka będzie prowadziła działalność holdingu).

Wnioskodawczyni jako komplementariusz, zamierza pokryć swój udział w Spółce wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci posiadanych przez Nią udziałów w spółce kapitałowej cypryjskiego prawa handlowego z siedzibą na Cyprze odpowiadającej pod względem formy prawnej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że wskazana we wniosku czynność wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Cypryjskiej do słowackiej spółki osobowej będzie dla Wnioskodawczyni neutralna podatkowo. W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. W konsekwencji, o ile w istocie w świetle przepisów prawa słowackiego spółka „komanditná spoločnost” jest nie będącą osobą prawną spółką osobową, to wówczas wniesienie wkładu niepieniężnego do tej spółki, w postaci udziałów w spółce kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze, skutkować będzie po stronie Wnioskodawczyni powstaniem przychodu z tytułu zbycia tych udziałów, podlegającego jednakże zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanowiska Wnioskodawczyni w odniesieniu do postawionego z nim pytania, wpisanego w nakreślone wnioskiem zdarzenie przyszłe. Ocena ta, nie rozstrzyga natomiast prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawczynię kwalifikacji wskazanych przychodów oraz funkcjonowania spółki na gruncie przepisów prawa słowackiego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.