IPPP1/4512-227/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

Dot. opodatkowania wniesienia składników majątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej oraz określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności.
IPPP1/4512-227/15-2/BSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. nieruchomości
 3. podstawa opodatkowania
 4. prawa majątkowe
 5. składnik majątkowy
 6. wkłady niepieniężne
 7. wyposażenie
 8. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opodatkowania wniesienia składników majątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej oraz określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opodatkowania wniesienia składników majątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej oraz określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce i prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest produkcja i dystrybucja aromatów, olejków eterycznych, barwników oraz dodatków spożywczych.

Wnioskodawca planuje wnieść tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej prawa handlowego z siedzibą w Polsce (dalej zwanej „Spółką Osobową”) część składników majątkowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej obecnie działalności gospodarczej.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej mogą być takie składniki majątkowe jak: nieruchomości, środki trwałe, elementy wyposażenia lub prawa majątkowe.

Składniki majątkowe, stanowiące przedmiot wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, nie będą stanowiły przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 - dalej: „Kodeks cywilny”, ani nie będą stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, Wnioskodawca uzyska określony w umowie spółki ogół praw i obowiązków wspólnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wniesienie składników majątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów w rozumieniu Ustawy o VAT (aport rzeczowych składników majątkowych) lub odpłatne świadczenie usług (aport praw majątkowych)...
 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania przedmiotowej transakcji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie rzeczowych składników majątkowych (nieruchomości, środków trwałych lub elementów wyposażenia) tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów w rozumieniu Ustawy o VAT, natomiast wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej praw majątkowych będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług w rozumieniu Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Kryteria pozwalające zakwalifikować daną transakcję jako czynność odpłatną lub nieodpłatną zdefiniowane zostały w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przykładowo w wyroku z dnia 8 marca 1988 r., sygn. C-102/86, Trybunał orzekł, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

W wyroku z dnia 3 marca 1994 r., sygn. C-16/93, Trybunał orzekł, że czynność podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy.

Natomiast w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r., sygn. C-154/80, Trybunał stwierdził, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Zatem z odpłatnością za dostawę towarów lub świadczenie usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usługi a zapłatą istnieje adekwatny związek.

Jak wynika z orzecznictwa Trybunału, odpłatność może przybierać różne formy – świadczenie wzajemne nie musi zostać ustalone lub dokonane w pieniądzu. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową (np. zapłata w innym towarze lub usłudze).

W świetle wskazanych powyżej regulacji oraz zaprezentowanego orzecznictwa, należy stwierdzić, że wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci rzeczowych składników majątkowych (nieruchomości, środków trwałych lub elementów wyposażenia) do Spółki Osobowej spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, natomiast wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci praw majątkowych do Spółki Osobowej spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT.

Tym samym przedmiotowe transakcje uznawane są za sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT, ponieważ odbywają się za wynagrodzeniem – uzyskanie ogółu praw i obowiązków w spółce spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni i adekwatny związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem w formie przyznanego w zamian za aport ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce Osobowej.

Wynagrodzenie to ma charakter wzajemny i ekwiwalentny, co oznacza, że z tytułu wniesienia wkładu, wnoszący aport uzyskuje bezpośrednią i jasno zindywidualizowaną korzyść – określone prawa związane z uczestnictwem w spółce, do której wnoszony jest aport, w szczególności prawo do udziału w zysku tej spółki. Wynagrodzenie otrzymywane w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (uzyskany ogół praw i obowiązków wspólnika) jest specyficzną formą odpłatności (wynagrodzenia), w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma przy tym wątpliwości, że wniesienie aportu do Spółki Osobowej nie jest świadczeniem pod tytułem darmym.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie rzeczowych składników majątkowych (nieruchomości, środków trwałych lub elementów wyposażenia) tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów, natomiast wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej praw majątkowych będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług w rozumieniu w rozumieniu Ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza szereg interpretacji indywidualnych, przykładowo:

 1. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. IPTPP2/443-883/13-4/KW,
 2. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. ILPP2/443-543/14-2/MN,
 3. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2014 r., sygn. ILPP2/443-732/14-2/MN.

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wniesienia rzeczowych składników majątkowych lub praw majątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT w wysokości wartości uzyskanego w zamian za aport przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce Osobowej (odpowiadającej przyjętej przez wspólników Spółki Osobowej wartości rynkowej przedmiotu aportu) pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT (bowiem zgodnie z art. 29a ust. 6 Ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie zawiera kwoty należnego podatku VAT).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 Ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W przypadku wniesienia składników majątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, zapłatą (wynagrodzeniem) za przeniesienie na Spółkę Osobową przedmiotu aportu jest uzyskany przez Wnioskodawcę, w zamian za aport, ogół praw i obowiązków wspólnika w Spółce Osobowej. Wartość uzyskanego przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce Osobowej odpowiadać będzie przyjętej przez wspólników Spółki Osobowej wartości rynkowej przedmiotu aportu.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przedmiotowej transakcji, podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT w wysokości wartości uzyskanego przez Wnioskodawcę, w zamian za aport, ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce Osobowej (odpowiadającej przyjętej przez wspólników Spółki Osobowej wartości rynkowej przedmiotu aportu) pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT.

Powyższe stanowisko potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. ILPP2/443-543/14-2/MN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.