IPPP1/443-35/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie wkladu niepieniężnego;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 14 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z wystawionej przez X. faktury VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z wystawionej przez X. faktury VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką osobową, w której wspólnikami są spółki: T. sp. z o.o. (komplementariusz; dalej: T.) i X. Sp. z o.o. (akcjonariusz; dalej: X.). Spółki te należą do międzynarodowej Grupy farmaceutycznej T. (dalej: Grupa).

Przedmiot działalności Spółki obejmuje m.in. nabywanie, zbywanie, udostępnianie, licencjonowanie znaków handlowych, nazw marek, znaków towarowych oraz innych praw własności przemysłowej i własności intelektualnej, przy czym, zgodnie ze statutem Spółki, może ona prowadzić tę działalność zarówno usługowo, jak i na rachunek własny oraz w pośrednictwie. Przedmiot działalności wskazany jest szczegółowo w statucie Spółki (klasyfikacja usług wg PKD).

Zawiązanie i działalność Spółki stanowi element strategii Grupy, która zgodnie z panującą obecnie na świecie tendencją do specjalizacji działalności poszczególnych spółek należących do danej grupy kapitałowej ze względów biznesowych, także podejmuje działania mające na celu wyodrębnienie / konsolidację poszczególnych funkcji w ramach jednego podmiotu. Jednym z obszarów takiego wyodrębnienia i konsolidacji jest zarządzanie prawami własności intelektualnej.

X. posiada prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa ochronne na zarejestrowane znaki towarowe (prawa ochronne na znaki słowne / graficzne / słowno - graficzne), prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa do dossier rejestracyjnego dla produktów leczniczych lub receptur innych produktów (m.in. suplementów diety, wyrobów medycznych), patenty, prawa autorskie majątkowe do utworów (w tym do wskazanych powyżej znaków towarowych i dossier) oraz licencje (dalej: PWI). Znaki oraz pozostałe przedmioty praw własności intelektualnej powstały wewnątrz X. (takie PWI nie zostały ujawnione w księgach X.), albo zostały nabyte przez X. (takie PWI zostały ujawnione w księgach X. jako wartości niematerialne i prawne). Rejestracji (w odniesieniu do PWI podlegających rejestracji) dokonano na terytorium Polski lub w innych państwach. Działalność operacyjna X. skupia się wokół produkcji i dystrybucji leków. X. częściowo licencjonuje posiadane PWI za wynagrodzeniem do innych podmiotów na podstawie zawartych umów licencyjnych na korzystanie z PWI.

Obsługą PWI oraz działalnością marketingową w Grupie T. w Polsce zajmuje się usługowo T.. Koszty tych usług są przenoszone przez T. na X. na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy T. a X.. Ponadto T. korzysta z usług zewnętrznego rzecznika patentowego.

W związku z powyższym, Grupa planuje restrukturyzację w Polsce, obejmującą przeniesienie PWI do odrębnego podmiotu. W pierwszym kroku PWI zostaną wniesione (jako aport) do Spółki, w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w celu ich inwentaryzacji i uporządkowania.

Przeniesienie PWI do Spółki umożliwi:

 1. zgrupowanie w ramach odrębnego podmiotu PWI w celu ich inwentaryzacji oraz oceny pod kątem przydatności do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej przez spółki z Grupy w Polsce,
 2. odseparowanie niektórych PWI, które docelowo pozostaną w Spółce od „kluczowych” PWI, które zostaną zbyte zgodnie z opisem w dalszej części wniosku,
 3. po dokonaniu weryfikacji i odseparowaniu PWI, ewentualne zbycie Spółki albo PWI, które zostały uznane za mniej przydatne dla działalności podmiotów z Grupy.

Przedmiotem aportu do Spółki, o którym mowa powyżej, będą w szczególności następujące PWI:

 1. prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane w Polsce,
 2. prawa ze zgłoszeń znaków towarowych,
 3. majątkowe prawa autorskie dotyczące PWI,
 4. patenty,
 5. prawa wynikające z zawartych przez X. umów licencyjnych, związanych z PWI, uprawniających podmioty trzecie (w tym podmioty z siedzibą poza RP) do korzystania z części wnoszonych PWI (dalej jako „Umowy Licencyjne”),
 6. prawa z rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz znaki krajowe zarejestrowane w innych państwach niż Polska (w tym rejestracje międzynarodowe znaków towarowych),
 7. oraz ewentualnie, w zależności od decyzji biznesowych, know-how, majątkowe prawa autorskie oraz inne prawa (np. licencje) do dossier rejestracyjnego produktów leczniczych lub receptur innych produktów (m.in. suplementów diety, wyrobów medycznych), (dalej razem: Wnoszone PWI), które będą stanowiły główne aktywa Spółki. W wykonaniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zawarta zostanie umowa aportowa, na podstawie której nastąpi przeniesienie Wnoszonych PWI do Spółki, przy czym zobowiązania z Umów Licencyjnych zostaną przeniesione w drodze stosownych postanowień umownych.

Wnoszone PWI zostaną wniesione do Spółki w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki wydanych na rzecz X. będzie równa lub niższa od wartości rynkowej brutto przedmiotu aportu, a ewentualna nadwyżka wartości aportu ponad wartość nominalną akcji (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

W stosunku do takich Umów Licencyjnych, w których przeniesiona zostanie jedynie część praw lub przejętych zostanie jedynie część zobowiązań umownych, takie Umowy Licencyjne nie zostaną rozwiązane, lecz nastąpi cesja praw i przejęcie zobowiązań umownych z Umów Licencyjnych zawartych przez X. na Spółkę w zakresie, w jakim zakres ten będzie odpowiadał zakresowi Wnoszonych PWI (tj. dojdzie do przekształcenia takich Umów Licencyjnych w umowy trójstronne pomiędzy X. i Spółką z jednej strony, a dotychczasowym licencjobiorcą z drugiej strony).

W zakresie Wnoszonych PWI nieobjętych Umowami Licencyjnymi, bezpośrednio po dokonanym aporcie, X. zawrze umowę licencyjną / umowy licencyjne ze Spółką uprawniającą / uprawniające X. do korzystania z takich, wniesionych w ramach aportu PWI (Spółka występować będzie w ramach tej umowy jako licencjodawca, zaś X. jako licencjobiorca). A zatem, wniesione przez X. aktywa do Spółki będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej m.in. na odpłatnym licencjonowaniu oraz zbywaniu PWI.

Pozostałe PWI związane bezpośrednio z produkcją i dystrybucją (tj. w szczególności prawa autorskie majątkowe do opakowań, know-how w zakresie technologii produkcji) pozostaną w ramach X., ponieważ są one bliżej związane z prowadzoną przez X. główną działalnością (produkcja i dystrybucja produktów farmaceutycznych).

Wnioskodawca podkreśla, że w ramach aportu nie dojdzie do przejścia na Spółkę żadnych pracowników X. Ponadto Wnoszone PWI, nie są i nie będą wyodrębnione w ramach X. w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu przedsiębiorstwa X.. X. nie prowadzi też odrębnej ewidencji księgowej dla Wnoszonych PWI ani działalność dotycząca Wnoszonych PWI nie stanowi odrębnego centrum kosztowo — przychodowego w ramach X.. W X. nie ma też osób alokowanych bezpośrednio do obsługi PWI.

W ramach aportu do Spółki nie zostaną przeniesione w szczególności następujące składniki przedsiębiorstwa X.: tajemnice handlowe, księgi, firma, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, środki trwałe.

W związku z powyższym, czynność nabycia Wnoszonych PWI przez Spółkę tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego zostanie udokumentowana wystawioną przez X. fakturą VAT.

Zgodnie z założeniami planowanej restrukturyzacji, po wniesieniu PWI w drodze aportu do Spółki nastąpi ich inwentaryzacja i podział na kluczowe PWI, używane w bieżącej działalności operacyjnej Grupy w Polsce, oraz na PWI, które w przyszłości prawdopodobnie nie będą wykorzystywane w tej działalności lub wiążą się z potencjalnym ryzykiem biznesowym. Pierwsza (prawdopodobnie liczniejsza) grupa PWI, to jest grupa kluczowych składników majątkowych Spółki, zostanie następnie przeniesiona do podmiotu, który docelowo będzie się zajmował zarządzaniem i rozwojem PWI w ramach Grupy w Polsce (dalej: Sprzedawane PWI). Druga grupa PWI pozostanie w Spółce (w przyszłości, w zależności od uwarunkowań biznesowych, możliwa jest ewentualna sprzedaż tych PWI lub podmiotu posiadającego te PWI).

Planowana jest sprzedaż Sprzedawanych PWI oraz przeniesienie związanych z nimi Umów Licencyjnych (w zakresie w jakim prawa oraz zobowiązania umowne z takich Umów Licencyjnych zostały wcześniej przeniesione do Spółki), przez Spółkę, do innej spółki, która będzie wchodziła w skład Grupy, tj. F. sp. z o.o. z siedzibą w K. zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS...... (dalej: F.).

Po sprzedaży Sprzedawanych PWI na rzecz F., F. będzie odpowiedzialna za obsługę PWI (które będą jej głównymi aktywami) i rozwijanie poszczególnych, skupionych w jej ręku marek. X. zawrze umowę licencyjną / umowy licencyjne z F. uprawniającą/ uprawniające X. do korzystania z wykorzystywanych przez X. w swojej działalności Sprzedawanych PWI, z tytułu której F. będzie otrzymywała wynagrodzenie (F. występować będzie w ramach tej umowy jako licencjodawca, zaś X. jako licencjobiorca).

W ramach swojej działalności jako podmiotu pełniącego funkcje związane z rozwojem i zarządzaniem Sprzedawanymi PWI oraz poszukiwaniem i nabywaniem nowych praw własności intelektualnej, F. może m.in. zlecać T. działania marketingowe związane z rozwojem produktów i marek Grupy T. w Polsce i ewentualnie działania rejestracyjne. Koszty tych działań będą ponoszone bezpośrednio przez F. F. będzie obciążać X. oraz inne spółki opłatami licencyjnymi z tytułu korzystania ze Sprzedawanych PWI. Dodatkowo, F. może gromadzić również inne nabywane w przyszłości prawa autorskie, znaki graficzne, itd. W przyszłości zakres funkcji pełnionych przez F. może ewoluować, w szczególności, może zostać rozszerzony o działalność pośrednika w licencjonowaniu PWI.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji pozwoli osiągnąć pożądaną na chwilę obecną strukturę Grupy T. w Polsce, w ramach której Grupa chciałaby funkcjonować w najbliższej przyszłości. W szczególności, planowana restrukturyzacja:

 1. wesprze unifikację działań związanych z zarządzaniem PWI w Polsce, a tym samym powinna pozwolić na zmniejszenie kosztów z tym związanych oraz na zwiększenie kontroli nad posiadanymi przez Grupę T. PWI w Polsce, które są istotnym aktywem z punktu widzenia całego biznesu,
 2. powinna umożliwić X. skoncentrowanie się na działalności podstawowej, tj. działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej,
 3. wesprze zwiększenie efektywności zarządzania strategicznymi biznesowo aktywami.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka składa niniejszy wniosek celem potwierdzenia ewentualnych konsekwencji podatkowych w zakresie podatku VAT, jakie powstaną dla niej w związku z planowanym wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci Wnoszonych PWI.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że również X. jako strona transakcji aportu wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania VAT przedmiotowej transakcji według stawki 23%. Ponadto, w związku z planowaną sprzedażą części Wnoszonych PWI, dodatkowe wnioski zostały złożone przez Spółkę i F.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez X. faktury VAT, dokumentującej czynność wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Wnoszonych PWI ...

Zdaniem Wnioskodawcy :

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez X. faktury VAT, dokumentującej czynność wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Wnoszonych PWI.

Uzasadnienie stanowiska Spółki :

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspółnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również przeniesienie praw do własności niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W opinii Wnioskodawcy wkład niepieniężny w postaci Wnoszonych PWI do Spółki spełnia powyższą definicję odpłatnego świadczenia usług, ponieważ:

 • stanowi świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów;
 • otrzymany przez X. w zamian za wniesienie przedmiotowego wkładu niepieniężnego pakiet akcji jest specyficzną formą odpłatności / wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o VAT, można mu bowiem przypisać określoną wartość ekonomiczną, wyrażalną w pieniądzu.

Wnioskodawca wskazuje, że w przedmiocie „odpłatności” wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości), m.in. w następujących wyrokach:

 • z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93, R.J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden,
 • z dnia 5 lutego 1981 r. w sprawie C-154/80, Staatssecretaris van Financien przeciwko Cooperative Aadappelenbewaarplaats GA,
 • z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86, Apple and Pear Development Council przeciwko Commissioners of Customs and Excise.

Podsumowując wnioski wynikające z orzecznictwa TSUE, Spółka pragnie wskazać, że o dokonaniu danej czynności za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy:

 • istnieje ścisły związek między wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami;
 • związek ten musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie;
 • wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wnoszonych PWI do Spółki spełnia powyższe warunki, przez co można przypisać mu przymiot odpłatności. W szczególności w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego:

 • pomiędzy X. (jako akcjonariuszem Spółki) a Spółką, do której X. wniesie wkład niepieniężny zaistnieje stosunek prawny;
 • świadczenie w postaci przedmiotowego wkładu będzie miało bezpośredni związek z otrzymanym wynagrodzeniem w formie pakietu akcji w Spółce (dojdzie do świadczenia wzajemnego pomiędzy X. a Spółką);
 • wynagrodzenie (w postaci pakietu akcji Spółki) otrzymane w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego ma określoną wartość ekonomiczną, wyrażalną w pieniądzu.

W świetle powyższego, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja, polegająca na przeniesieniu Wnoszonych PWI w formie wkładu niepieniężnego za wynagrodzeniem w postaci pakietu akcji Spółki, stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji przedmiotowa transakcja będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu VAT.

W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego transakcji nie będzie zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i które to czynności są wyłączone z zakresu opodatkowania VAT. Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty przemawiające za taką kwalifikacją przedmiotu transakcji.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa dla celów tej ustawy. Powszechnie akceptowane w doktrynie prawa podatkowego (np. Tomasz Michalik, VAT 2009, s. 93) jest podejście, zgodnie z którym dla celów podatku VAT pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: KC). W myśl tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności :

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei, w myśl art. 552 KC, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji, zbycie przedsiębiorstwa (wyłączone z zakresu ustawy o VAT) w ramach wniesienia wkładu niepieniężnego ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 551 KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. W przeciwnym razie, jeżeli jakiekolwiek istotne składniki tworzące przedsiębiorstwo nie zostaną przeniesione na nabywcę, wniesienia takiego nie należy postrzegać jako zbycia przedsiębiorstwa.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, transakcji nie będzie towarzyszył transfer szeregu kluczowych składników, składających się na powyższą definicję przedsiębiorstwa i przesądzających o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa X.. Z perspektywy X. przedmiotem wkładu będą tylko niektóre składniki należące do majątku tego przedsiębiorstwa, tj. Wnoszone PWI. W szczególności, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że w związku z transakcją nie dojdzie do przejęcia przez niego ksiąg rachunkowych, jak również należności wynikających z obecnie obowiązujących umów związanych z licencjonowaniem Wnoszonych PWI. Przedmiotem transakcji nie będą również żadne należności i zobowiązania X. niezwiązane z Wnoszonymi PWI ani np. posiadane przez X. środki trwałe.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, że przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy, przedmiot transakcji nie wyczerpuje bowiem przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego, która jest również przyjmowana na gruncie ustawy o VAT.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, planowana transakcja nie może także zostać zakwalifikowana jako zbycie ZCP. Stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez ZCP rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z uwagi na powyższą definicję oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP są:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie, pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników powinien być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZPC ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZPC.

Ponadto wymagane jest, aby ZCP mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez ZCP można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. ZCP tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Podsumowując, z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem planowanej transakcji będą Wnoszone PWI, a więc jedynie niektóre elementy przedsiębiorstwa X., które nie powinny być uznawane za zorganizowany zespół składników.

W szczególności, Wnoszone PWI nie są w jakikolwiek sposób wyodrębnione organizacyjnie w ramach majątku X. na bazie wewnętrznego, sformalizowanego aktu (statutu, regulaminu czy innego aktu o podobnym charakterze), w postaci odrębnej jednostki organizacyjnej, działu lub wydziału. W wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego nie dojdzie do przejścia kadry pracowniczej w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), która byłaby odpowiedzialna za obsługę Wnoszonych PWI. W konsekwencji, nie zostaną spełnione warunki do uznania Wnoszonych PWI, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego do SKA za wyodrębnione finansowo i organizacyjnie.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Wnoszone PWI, będące przedmiotem czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki, nie będą stanowiły przedsiębiorstwa ani ZCP, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wnoszonych PWI podlegać będzie przepisom ustawy o VAT i powinno być udokumentowane fakturą VAT, wystawioną na rzecz Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty VAT należnego powstaje, zgodnie z art. 86 ust. 10 oraz ust. 10b przytaczanej ustawy w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę). Jednocześnie, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje także w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, tj. w sytuacji świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca (podatnik VAT) będzie wykorzystywał będące przedmiotem wkładu niepieniężnego Wnoszone PWI do odpłatnego licencjonowania do podmiotów krajowych i zagranicznych. W konsekwencji należy uznać, że wymienione wyżej warunki będą spełnione, a zatem w związku z nabyciem Wnoszonych PWI w ramach wkładu niepieniężnego Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dodatkowo, niektóre z Wnoszonych PWI będą przedmiotem późniejszej sprzedaży na rzecz F,, zaś inne mogą być potencjalnie przedmiotem zbycia na rzecz innych podmiotów. Transakcje sprzedaży nie będą zwolnione z VAT (tj. będą podlegały opodatkowaniu VAT lub będą poza zakresem opodatkowania VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT), a zatem nie będą one miały negatywnego wpływu na prawo do odliczenia VAT.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem spełnienia przez podatnika zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, określonych w art. 86 ust. 1 lub art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (przypadki te nie będą miały miejsca w opisywanym zdarzeniu przyszłym).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca pragnie zauważyć, że zgodnie z opisanym stanem faktycznym:

 • Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT,
 • wniesione w ramach wkładu niepieniężnego Wnoszone PWI będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności dających prawo do odliczenia VAT, tj. m.in. do odpłatnego świadczenia usług licencjonowania do innych podmiotów Wnoszonych PWI,
 • wniesione w ramach wkładu niepieniężnego Wnoszone PWI nie będą stanowiły przedsiębiorstwa lub ZCP, oraz
 • nie zaistnieją inne przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Tytułem przykładu można wskazać na:

 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 marca 2013 r. (IPPP3/443- 1265/12-2/SM),
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 stycznia 2010 r. (ILPP1/443- 1290/09-5/BD),
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2009 r.(IPPP3/443-490/09-2/MM),
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 maja 2009 r. (IPPP1/443-269/09-2/MP).

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie on uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez X. faktury VAT, dokumentującej czynność nabycia przez Wnioskodawcę Wnoszonych PWI w ramach wniesienia wkładu niepieniężnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.