IPPP1/443-34/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Korekta podatku VAT 89b – wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości nominalnej równej lub niższej od wartości rynkowej – uregulowanie należności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 14 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku w trybie art. 89b ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku w trybie art. 89b ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej Spółka lub Wnioskodawca) z siedzibą w Warszawie jest spółką osobową, w której wspólnikami są spółki: X. sp. z o.o. (komplementariusz; dalej: X. ) i Y. sp. z oo. (akcjonariusz; dalej: Y. ). Spółki te należą do międzynarodowej Grupy farmaceutycznej X. (dalej: Grupa). Siedziby obydwu wspólników znajdują się w W.

Przedmiot działalności Spółki obejmuje m.in. nabywanie, zbywanie, udostępnianie, licencjonowanie znaków handlowych, nazw marek, znaków towarowych oraz innych praw własności przemysłowej i własności intelektualnej, przy czym zgodnie ze statutem Spółki może ona prowadzić tę działalność zarówno usługowo, jak i na rachunek własny oraz w pośrednictwie. Przedmiot działalności wskazany jest szczegółowo w statucie Spółki (klasyfikacja usług wg PKD).

Zawiązanie i działalność Spółki stanowi element strategii Grupy, która zgodnie z panującą obecnie na świecie tendencją do specjalizacji działalności poszczególnych spółek należących do danej grupy kapitałowej ze względów biznesowych, także podejmuje działania mające na celu wyodrębnienie / konsolidację poszczególnych funkcji w ramach jednego podmiotu. Jednym z obszarów takiego wyodrębnienia / konsolidacji jest zarządzanie prawami własności intelektualnej.

Y. posiada prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa ochronne na zarejestrowane znaki towarowe (prawa ochronne na znaki słowne / graficzne / słowno - graficzne), prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa do dossier rejestracyjnego dla produktów leczniczych lub receptur innych produktów (m.in. suplementów diety, wyrobów medycznych), patenty, prawa autorskie majątkowe do utworów (w tym do wskazanych powyżej znaków towarowych i dossier) oraz licencje (dalej: PWI). Znaki oraz pozostałe przedmioty praw własności intelektualnej powstały wewnątrz Y. (takie PWI nie zostały ujawnione w księgach Y. ) albo zostały nabyte przez Y. (takie PWI zostały ujawnione w księgach Y. jako wartości niematerialne i prawne). Rejestracji (w odniesieniu do PWI podlegających rejestracji) dokonano na terytorium Polski lub w innych państwach. Działalność operacyjna Y. skupia się wokół produkcji i dystrybucji leków. Y. częściowo licencjonuje posiadane PWI za wynagrodzeniem do innych podmiotów na podstawie zawartych umów licencyjnych na korzystanie z PWI.

Obsługą PWI oraz działalnością marketingową w Grupie X. w Polsce zajmuje się usługowo X. . Koszty tych usług są przenoszone przez X. na Y. na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy X. a Y. . Ponadto X. korzysta z usług zewnętrznego rzecznika patentowego.

W związku z powyższym, Grupa planuje restrukturyzację w Polsce obejmującą przeniesienie PWI do odrębnego podmiotu. W pierwszym kroku PWI zostaną wniesione (jako aport) do Spółki, w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w celu ich Inwentaryzacji i uporządkowania.

Przeniesienie PWI do Spółki umożliwi:

 1. zgrupowanie w ramach odrębnego podmiotu PWI w celu ich inwentaryzacji oraz oceny pod kątem przydatności do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej przez spółki z Grupy w Polsce,
 2. odseparowanie niektórych PWI, które docelowo pozostaną w Spółce od „kluczowych” PWI, które zostaną zbyte zgodnie z opisem w dalszej części wniosku,
 3. po dokonaniu weryfikacji i odseparowaniu PWI, ewentualne zbycie Spółki albo PWI, które zostały uznane za mniej przydatne dla działalności podmiotów z Grupy.

Przedmiotem aportu do Spółki, o którym mowa powyżej, będą w szczególności następujące PWI:

 1. prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane w Polsce,
 2. prawa ze zgłoszeń znaków towarowych,
 3. majątkowe prawa autorskie dotyczące PWI,
 4. patenty,
 5. prawa wynikające z zawartych przez Y. umów licencyjnych, związanych z PWI, uprawniających podmioty trzecie (w tym podmioty z siedzibą poza RP) do korzystania z części wnoszonych PWI (dalej jako „Umowy Licencyjne”),
 6. prawa z rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz znaki krajowe zarejestrowane w innych państwach niż Polska (w tym rejestracje międzynarodowe znaków towarowych);
 7. oraz ewentualnie, w zależności od decyzji biznesowych, know-how, majątkowe prawa autorskie oraz inne prawa (np. licencje) do dossier rejestracyjnego produktów leczniczych lub receptur innych produktów (m.in. suplementów diety, wyrobów medycznych) (dalej razem: Wnoszone PWI), które będą stanowiły główne aktywa Spółki. W wykonaniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zawarta zostanie umowa aportowa, na podstawie której nastąpi przeniesienie Wnoszonych PWI do Spółki, przy czym zobowiązania z Umów Licencyjnych zostaną przeniesione w drodze stosownych postanowień umownych.

Wnoszone PWI zostaną wniesione do Spółki w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki wydanych na rzecz Y. będzie równa lub niższa od wartości rynkowej brutto przedmiotu aportu, a ewentualna nadwyżka wartości aportu ponad wartość nominalną akcji (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. W stosunku do takich Umów Licencyjnych, w których przeniesiona zostanie jedynie część praw lub przejętych zostanie jedynie część zobowiązań umownych, takie Umowy Licencyjne również nie zostaną rozwiązane, lecz nastąpi cesja praw i przejęcie zobowiązań umownych z Umów Licencyjnych zawartych przez Y. na Spółkę w zakresie, w jakim zakres ten będzie odpowiadał zakresowi Wnoszonych PWI (tj. dojdzie do przekształcenia takich Umów Licencyjnych w umowy trójstronne pomiędzy Y. i Spółką z jednej strony, a dotychczasowym licencjobiorcą z drugiej strony).

W zakresie Wnoszonych PWI nieobjętych Umowami Licencyjnymi, bezpośrednio po dokonanym aporcie, Y. zawrze umowę licencyjną / umowy licencyjne ze Spółką uprawniającą / uprawniające Y. do korzystania z takich, wniesionych w ramach aportu PWI (Spółka występować będzie w ramach tej umowy jako licencjodawca, zaś Y. jako licencjobiorca). A zatem wniesione przez Y. aktywa do Spółki będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej m.in. na odpłatnym licencjonowaniu oraz zbywaniu PWI.

Pozostałe PWI związane bezpośrednio z produkcją i dystrybucją (tj. w szczególności prawa autorskie majątkowe do opakowań, know-how w zakresie technologii produkcji) pozostaną w ramach Y. , ponieważ są one bliżej związane z prowadzoną przez Y. główną działalnością (produkcja i dystrybucja produktów farmaceutycznych).

Wnioskodawca podkreśla, że w ramach aportu nie dojdzie do przejścia na Spółkę żadnych pracowników Y. Ponadto Wnoszone PWI, nie są i nie będą wyodrębnione w ramach Y. w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu przedsiębiorstwa Y. . Y. nie prowadzi też odrębnej ewidencji księgowej dla Wnoszonych PWI ani działalność dotycząca Wnoszonych PWI nie stanowi odrębnego centrum kosztowo - przychodowego w ramach Y. . W Y. nie ma też osób alokowanych bezpośrednio do obsługi PWI.

W ramach aportu do Spółki nie zostaną przeniesione w szczególności następujące składniki przedsiębiorstwa Y. : tajemnice handlowe, księgi, firma, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, środki trwałe.

W związku z powyższym, czynność nabycia Wnoszonych PWI przez Spółkę tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego zostanie udokumentowana wystawioną przez Y. fakturą VAT.

Zgodnie z założeniami planowanej restrukturyzacji, po wniesieniu PWI w drodze aportu do Spółki nastąpi ich inwentaryzacja i podział na kluczowe PWI używane w bieżącej działalności operacyjnej Grupy w Polsce oraz na PWI, które w przyszłości prawdopodobnie nie będą wykorzystywane w tej działalności lub wiążą się z potencjalnym ryzykiem biznesowym. Pierwsza (prawdopodobnie liczniejsza) grupa PWI, to jest grupa kluczowych składników majątkowych Spółki, zostanie następnie przeniesiona do podmiotu, który docelowo będzie się zajmował zarządzaniem i rozwojem PWI w ramach Grupy w Polsce (dalej: Sprzedawane PWI). Druga grupa PWI pozostanie w Spółce (w przyszłości, w zależności od uwarunkowań biznesowych, możliwa jest ewentualna sprzedaż tych PWI lub podmiotu posiadającego te PWI).

Planowana jest sprzedaż Sprzedawanych PWI oraz przeniesienie związanych z nimi Umów Licencyjnych (w zakresie w jakim prawa oraz zobowiązania umowne z takich Umów Licencyjnych zostały wcześniej przeniesione do Spółki), przez Spółkę do innej spółki, która będzie wchodziła w skład Grupy, tj. Q. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Q. (dalej: Q. ).

Po sprzedaży Sprzedawanych PWI na rzecz Q. , Q. będzie odpowiedzialna za obsługę PWI (które będą jej głównymi aktywami) i rozwijanie poszczególnych, skupionych w jej ręku marek. Y. zawrze umowę licencyjną / umowy licencyjne z Q. uprawniającą /uprawniające Y. do korzystania z wykorzystywanych przez Y. w swojej działalności Sprzedawanych PWI, z tytułu której Q. będzie otrzymywała wynagrodzenie (Q. występować będzie w ramach tej umowy jako licencjodawca, zaś Y. jako licencjobiorca).

W ramach swojej działalności jako podmiotu pełniącego funkcje związane z rozwojem i zarządzaniem Sprzedawanymi PWI oraz poszukiwaniem i nabywaniem nowych praw własności intelektualnej, Q. może m.in. zlecać X. działania marketingowe związane z rozwojem produktów i marek Grupy X. w Polsce i ewentualnie działania rejestracyjne. Koszty tych działań będą ponoszone bezpośrednio przez Q. . Q. będzie obciążać Y. oraz inne spółki opłatami licencyjnymi z tytułu korzystania ze Sprzedawanych PWI. Dodatkowo, Q. może gromadzić również inne nabywane w przyszłości prawa autorskie, znaki graficzne itd. W przyszłości zakres funkcji pełnionych przez Q. może ewoluować, w szczególności może zostać rozszerzony o działalność pośrednika w licencjonowaniu PWI.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji pozwoli osiągnąć pożądaną na chwilę obecną strukturę Grupy X. w Polsce, w ramach której Grupa chciałaby funkcjonować w najbliższej przyszłości. W szczególności, planowana restrukturyzacja:

 1. wesprze unifikację działań związanych z zarządzaniem PWI w Polsce, a tym samym powinna pozwolić na zmniejszenie kosztów z tym związanych oraz na zwiększenie kontroli nad posiadanymi przez Grupę X. PWI w Polsce, które są istotnym aktywem z punktu widzenia całego biznesu.
 2. powinna umożliwić Y. skoncentrowanie się na działalności podstawowej, tj. działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej,
 3. wesprze zwiększenie efektywności zarządzania strategicznymi biznesowo aktywami.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka składa niniejszy wniosek celem potwierdzenia ewentualnych konsekwencji podatkowych w zakresie VAT, jakie powstaną dla niej w związku z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego i wydaniem w zamian akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że wystąpiła również z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na tej transakcji. Dodatkowo Y. jako strona transakcji aportu wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania VAT przedmiotowej transakcji według stawki 23%. Ponadto, w związku z planowaną sprzedażą części Wnoszonych PWI, dodatkowe wnioski zostały złożone przez Spółkę i Q. .

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wydanie przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej równej wartości tynkowej brutto przedmiotu wkładu będzie stanowiło uregulowanie należności wobec zbywcy (Y. ), o którym mowa w art. 89b ustawy o VAT, a to za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego po upływie terminu 150 dni od dnia upływu terminu płatności zobowiązania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wydanie przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa brutto przedmiotu wkładu (gdzie nadwyżka wartości rynkowej brutto wkładu ponad wartość nominalną akcji będzie alokowana na kapitał zapasowy) będzie stanowiło uregulowanie należności wobec zbywcy (Y. ), o którym mowa w art. 89b ustawy o VAT, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego po upływie terminu 150 dni od dnia upływu terminu płatności zobowiązania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. Pytania 1:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym wydanie przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej równej wartości rynkowej brutto przedmiotu wkładu będzie stanowiło uregulowanie należności wobec zbywcy (Y. ), o którym mowa w art. 89b ustawy o VAT, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego po upływie terminu 150 dni od dnia upływu terminu płatności zobowiązania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.

Ad. Pytania 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym wydanie przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa brutto przedmiotu wkładu (gdzie nadwyżka wartości rynkowej brutto wkładu ponad wartość nominalną akcji będzie alokowana na kapitał zapasowy) będzie stanowiło uregulowanie należności wobec zbywcy (Y. ), o którym mowa w art. 89b ustawy o VAT, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego po upływie terminu 150 dni od dnia upływu terminu płatności zobowiązania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. Pytania 1.

Art. 89b ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. stanowi, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik (którym w ramach analizowanego zdarzenia przyszłego będzie Wnioskodawca) jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

A contrario należy przyjąć, że terminowe (lub spóźnione, ale w granicach wskazanych w ww. przepisie) uregulowanie należności wynikającej z faktury VAT wyłącza obowiązek dokonania korekty odliczonej kwoty podatku, o której mowa w powołanym wyżej przepisie.

Wnioskodawca wskazuje, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „uregulowania” należności, do którego odwołuje się ww. przepis. Innymi słowy, przepisy podatkowe nie zawierają jakichkolwiek ograniczeń co do formy uregulowania należności. Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, przez pojęcie uregulowania należności, dla potrzeb oceny zasadności zastosowania art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć każdą formę zaspokojenia roszczeń wierzyciela, w tym także wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny.

Wnioskodawca zauważa, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym akcjonariusz (Y. ) wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci Wnoszonych PWI, w związku z czym planuje wystawić z tego tytułu fakturę VAT na Spółkę. Wynagrodzenie z tytułu dokonania powyższej czynności udokumentowanej fakturą VAT stanowić będą akcje Spółki o wartości nominalnej równej wartości rynkowej brutto przedmiotu aportu, które obejmie Y. . Tym samym wydając Y. swoje nowo wyemitowane akcje, Spółka ureguluje całą należność wynikającą z faktury VAT dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego, tj. należność Y. wynikająca z faktury VAT zostanie w całości zaspokojona. Otrzymane przez Y. akcje Spółki (reprezentujące określone prawa udziałowe w spółce) stanowić będą ekwiwalent za wnoszony do Spółki wkład niepieniężny w postaci Wnoszonych PWI w związku z czym z chwilą wydania przedmiotowych akcji nastąpi uregulowanie należności wynikającej z faktury VAT dokumentującej wniesienie wkładu. Wydanie akcji Spółki będzie zatem jedyną czynnością związaną z uregulowaniem faktury VAT wystawionej przez Y. , w szczególności Wnioskodawca nie dokona żadnych płatności z tytułu ww. faktury VAT w gotówce, czy w jakiejkolwiek innej formie. Nie będzie zatem żadnych podstaw prawnych czy faktycznych do dokonywania jakichkolwiek innych rozliczeń między Wnioskodawcą a Y. z tytułu tej faktury.

Wnioskodawca zauważa, że skoro ustawodawca zdecydował o opodatkowaniu podatkiem VAT wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego oraz objął te czynności obowiązkiem dokumentowania fakturą VAT, a także przyznał prawo do odliczenia podatku wynikającego z takiej faktury, to zakładając racjonalność ustawodawcy należy przyjąć, że za uregulowanie należności wynikających z faktur VAT dokumentujących wniesienie wkładu niepieniężnego uznaje właśnie wydanie akcji (bądź udziałów) w zamian za ten wkład niepieniężny. W przeciwnym razie prawo do odliczenia VAT przez nabywcę byłoby iluzoryczne, a zasada neutralności VAT naruszona, bowiem podatnik, który dokonał odliczenia VAT wynikającego z faktury dokumentującej aport byłby następnie automatycznie zmuszony do skorygowania odliczonej kwoty podatku po upływie 150 dni od upływu terminu płatności (nawet jeśli w tym terminie wydał akcjonariuszowi akcje jako wynagrodzenie za wkład). Ponadto z uwagi na brak jakichkolwiek późniejszych płatności na rzecz akcjonariusza związanych z tą fakturą VAT, podatnik nie miałby możliwości ponownego odliczenia / zwiększenia kwoty podatku naliczonego (o którym mowa w art. 89b ust. 4 ustawy o VAT) z tytułu tej faktury.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, wydanie Y. nowo wyemitowanych akcji w Spółce o wartości nominalnej równej wartości rynkowej brutto przedmiotu aportu będzie równoznaczne z uregulowaniem należności dla potrzeb oceny zasadności zastosowania art. 89b ust. 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że Wnioskodawca wydając Y. akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy w uzgodnionym między stronami terminie, nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, za przyjęciem szerokiego rozumienia pojęcia uregulowania należności, dla potrzeb oceny zasadności stosowania art. 89b ust. 1 ustawy o VAT w określonym zdarzeniu przyszłym, przemawiają także stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych zapadłe na gruncie podatków dochodowych w temacie uznania wydania akcji (lub udziałów) w spółce za wydatek na nabycie przedmiotu tego wkładu.

Tytułem przykładu można wskazać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2008 r. (sygn. akt I SA/Bk 155/03), w którym Sąd zgodził się ze stanowiskiem, że „wydanie akcji własnych w zamian za wkład niepieniężny może być uznane za wydatek w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 POOPrU”, czy też powołany tam wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2001 r. (sygn. akt FSK 57/04), w którym NSA stwierdził, że „skoro wspólnik (tu: Skarb Państwa) przekazał do spółki (funduszu) określoną wartość majątkową powinien otrzymać w zamian określony ekwiwalent. Jest nim przyznany wspólnikowi zespół praw korporacyjnych i majątkowych, których zakres wyznaczają otrzymane przez niego akcje. Wartość tych akcji stanowi po stronie spółki (funduszu) wydatek na objęcie udziałów stanowiący w przypadku odpłatnego zbycia akcji koszt uzyskania przychodu z tego właśnie źródła - art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 1993 Nr 106 poz. 482 ze zm.).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że choć powyższe orzeczenia zapadły na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to mają znaczenie dla przedmiotowej sprawy, bowiem pośrednio potwierdzają stanowisko Wnioskodawcy, iż wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny stanowi formę wynagrodzenia za odpłatne świadczenie usług, a więc uregulowanie należności na rzecz wnoszącego wkład niepieniężny akcjonariusza.

Wnioskodawca zwraca również uwagę że w orzecznictwie funkcjonuje stanowisko, zgodnie z którym okoliczność uregulowania należności należy ustalać, biorąc pod uwagę w szczególności cel tej czynności, tj. zaspokojenie wierzyciela. W kontekście powyższego Wnioskodawca pragnie przywołać fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2005 r., sygn. I FSK 171/05, zapadły na gruncie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), która to jednak ustawa w art. 21 ust. 2a posługiwała się terminem „uregulowania należności” (a zatem analogicznym jak ten obecnie używany w przepisach art. 89b, gdzie mowa jest o nieuregulowanych należnościach): „Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie budzi wątpliwości zakres pojęciowy zwrotu "uregulowanie należności" i że jego istotą jest zaspokojenie wierzyciela, tj. że uregulowanie następuje z tą chwilą, z którą wierzyciel subiektywnie może stwierdzić, iż został zaspokojony.

W opisanym zdarzeniu przyszłym zobowiązanie do zapłaty ceny z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego wygaśnie w momencie wydania akcji Spółki, a więc wierzyciel (zbywca) zostanie zaspokojony.

Powyższe stanowisko potwierdzają także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Tytułem przykładu można wskazać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 października 2013 r. (IPPP2/443-680/13-4/MAO), w której organ podatkowy, dokonując wykładni art. 89b ustawy o VAT, stwierdził, że:

 • „Termin „należność uregulowana w jakiejkolwiek formie” obejmuje zaspokojenie wierzyciela, powodujące wygaśnięcie jego roszczeń wobec dłużnika. Wykonanie to może nastąpić w różny sposób, uzgodniony przez strony. Oznacza to, że nabywca towarów i usług może dokonać płatności w dowolnej formie, która spowoduje wygaśnięcie roszczeń dostawcy bądź usługodawcy do zapłaty ceny za towary lub usługi”
 • zaplata w formie wydania akcji Spółki w zamian za podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT aport składników majątkowych stanowi formę uregulowania, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT”.

Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym wydanie przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej równej wartości rynkowej brutto przedmiotu wkładu będzie stanowiło uregulowanie należności wobec zbywcy (Y. ), o którym mowa w art. 89b ustawy o VAT, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego po upływie terminu 150 dni od dnia upływu terminu płatności zobowiązania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.

Ad. Pytania 2:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej brutto przedmiotu aportu (w sytuacji, gdy nadwyżka wartości rynkowej aportu ponad wartość nominalną akcji (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki) wywołuje na gruncie VAT analogiczne konsekwencje jak sytuacja wydania akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej równej wartości rynkowej brutto przedmiotu aportu. W konsekwencji, argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1 znajduje zastosowanie również w odniesieniu do Pytania 2.

Wnioskodawca wskazuje, że jedyną różnicą w stosunku do okoliczności, do której odnosi się Pytanie 1, będzie przekazanie nadwyżki wartości aportu brutto ponad wartość nominalną akcji (tzw. agio) na kapitał zapasowy Spółki. W takim przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, wartość wydanych akcji także będzie ekwiwalentna w stosunku do wniesionego przez Y. wkładu niepieniężnego, ponieważ przedmiotowy wkład zwiększy wartość rynkową majątku Spółki, a tym samym znajdzie odzwierciedlenie w wartości rynkowej otrzymanych akcji Spółki.

W konsekwencji z chwilą wydania przedmiotowych akcji nastąpi uregulowanie należności wynikającej z faktury VAT dokumentującej wniesienie wkładu. Wydanie akcji Spółki będzie jedyną czynnością związaną z uregulowaniem faktury VAT wystawionej przez Y. , w szczególności Wnioskodawca nie dokona żadnych płatności z tytułu ww. faktury VAT w gotówce, czy w jakiejkolwiek innej formie. Nie będzie zatem żadnych podstaw prawnych czy faktycznych do dokonywania jakichkolwiek innych rozliczeń między Wnioskodawcą a Y. z tytułu tej faktury.

Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym wydanie przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa brutto przedmiotu wkładu (w sytuacji, gdy nadwyżka wartości rynkowej brutto aportu ponad wartość nominalną akcji (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki) będzie stanowiło uregulowanie należności wobec zbywcy (Top), o którym mowa w art. 89b ustawy o VAT, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego po upływie terminu 150 dni od dnia upływu terminu płatności zobowiązania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz .U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.