IPPB5/423-1273/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy u Wnioskodawcy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z objęciem udziałów w Spółce z o.o, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 55,09% akcji w Spółce akcyjnej ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z objęciem udziałów w Spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z objęciem udziałów w Spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii i podlegającym tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest posiadaczem 55,09% akcji (dalej jako „Akcje”) w spółce akcyjnej prawa polskiego (dalej jako „Spółka akcyjna”). Spółka akcyjna podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów. Przedmiotem jej działalności jest inwestowanie w nieruchomości (położone w Polsce) za pośrednictwem spółek celowych, zatem wartość Akcji związana jest pośrednio z wartością nieruchomości położonych w Polsce, Akcje Spółki akcyjnej są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu akcjami New Connect (dalej jako „New Connect”) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”). Wnioskodawca planuje założyć wraz z dwiema osobami fizycznymi polskimi rezydentami podatkowymi, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (dalej jako „Spółka z o.o.”).

Wnioskodawca planuje objąć w Spółce z o.o. udziały o wartości nominalnej równej wartości rynkowej Akcji, przedstawionej w dniu objęcia udziałów i wnieść w zamian wkład niepieniężny w postaci Akcji. Całość wkładu zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki z o.o. Dopłaty w gotówce nie są przewidziane na żadnym etapie ww. operacji. Spółka z o.o. będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki z o.o. będzie znajdować się w Polsce.

W ramach przygotowań związanych z założeniem przedmiotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na dzień sporządzenia niniejszego pisma, ustalono nazwę spółki i jej adres oraz zasięgnięto konsultacji podatkowych i prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy u Wnioskodawcy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z objęciem udziałów w Spółce z o.o, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 55,09% akcji w Spółce akcyjnej ...
  2. Czy Spółka z o.o. będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem na jej kapitał zakładowy, w zamian za udziały tej Spółki, wkładu niepieniężnego w postaci 55,03% akcji w Spółce akcyjnej ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy odnoszącego się do pytania oznaczonego nr 1.

Wniosek w zakresie interpretacji przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z objęciem udziałów w Spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci 55,09% akcji w Spółce akcyjnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej jako „CIT”), ma ona zastosowanie do dochodów osób prawnych. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 2 CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie CIT. Dalej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 CIT, przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Akcje wnoszone jako wkład na pokrycie udziałów stanowią wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Do Wnioskodawcy ma zatem zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 7 CIT.

Jednak, zgodnie z art. 12 ust. 4d CIT, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca jest wspólnikiem (akcjonariuszem) Spółki akcyjnej (podlegającej w Polsce, tj. państwie członkowskim Unii Europejskiej, opodatkowaniu od całości swoich dochodów) i zamierza wnieść do Spółki z o.o. (która będzie podlegać w Polsce, tj. państwie członkowskim Unii Europejskiej, opodatkowaniu od całości swoich dochodów) akcje Spółki akcyjnej w zamian za udziały Spółki z o.o. W wyniku ww. operacji Spółka z. o.o. uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce akcyjnej Ponadto, dopłaty w gotówce nie są przewidziane na żadnym etapie ww. operacji. Zatem wszystkie warunki zastosowania instytucji wymiany udziałów będą w analizowanym zdarzeniu przyszłym spełnione, a więc u Wnioskodawcy nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wyżej opisanym objęciem udziałów w Spółce z o.o.

Wnioskodawca zauważa przy tym, że powyższa konkluzja jest w jego opinii prawidłowa, bez względu na wynik analizy postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20.07.2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 260, poz. 1840 - dalej jako „UPO”). Zgodnie z art. 13 UPO, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 4 niniejszego artykułu podlegają opodatkowaniu tytko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Natomiast zgodnie z ustępem 2 lit. a) art. 13 UPO, zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności udziałów (akcji), innych niż akcje, które są przedmiotem znaczącego i regularnego obrotu na giełdzie, których wartość w całości lub w większej części związana jest bezpośrednio lub pośrednio z majątkiem nieruchomym położonym w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Akcje, których przeniesienie skutkuje dla Wnioskodawcy powstaniem zysku w postaci objętych udziałów w Spółce z o.o., są notowane na New Connect na GPW. Pojęcie „znaczącego i regularnego obrotu na giełdzie” nie zostało jednak zdefiniowane ani w UPO ani w ustawie o CIT, zatem w opinii Wnioskodawcy kwestią niejednoznaczną jest, czy obrót giełdowy, któremu podlegają Akcje, będzie skutkować dla niego brakiem opodatkowania zysków z tytułu ich przeniesienia w Polsce czy też nie. Nie mniej, jak wskazano wyżej, odpowiedź na to pytanie nie zmienia konkluzji co do braku powstania przychodu u Wnioskodawcy w zw. z art. 12 ust. 4d CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania przychodu w związku z objęciem udziałów w Spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji– jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop” ) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 12 ust. 4d updop, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Na podstawie art. 12 ust. 11 przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

  1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
  2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej. Nadto, na mocy art. 12 ust. 12 powołanej ustawy przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Nadto, na mocy art. 12 ust. 12 powołanej ustawy przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Należy zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że skoro:

  • jest wspólnikiem (akcjonariuszem) Spółki akcyjnej (podlegającej w Polsce, tj. państwie członkowskim Unii Europejskiej, opodatkowaniu od całości swoich dochodów) i zamierza wnieść do Spółki z o.o. (która będzie podlegać w Polsce, tj. państwie członkowskim Unii Europejskiej, opodatkowaniu od całości swoich dochodów) akcje Spółki akcyjnej w zamian za udziały Spółki z o.o.,
  • w wyniku ww. operacji Spółka z o.o. uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce akcyjnej,
  • dopłaty w gotówce nie są przewidziane na żadnym etapie ww. operacji.

- to wszystkie warunki zastosowania instytucji wymiany udziałów będą w analizowanym zdarzeniu przyszłym spełnione, a więc u Wnioskodawcy nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wyżej opisanym objęciem udziałów w Spółce z o.o.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że w przedmiotowej interpretacji pominięto analizę kwestii ewentualnego nieograniczonego obowiązku podatkowego Wnioskodawcy w Polsce związku z posiadaniem zarządu na terytorium Polski (rozumianego jako miejsce, gdzie zapadają kluczowe dla spółki decyzje) – nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, ani nie miało wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.