IPPB3/423-917/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie ustalenia czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie podlegało opodatkowaniu po stronie wnoszącego wkład

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie podlegało opodatkowaniu po stronie wnoszącego wkład – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie podlegało opodatkowaniu po stronie wnoszącego wkład.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spotka (dalej; „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest spółką opodatkowaną od całości swoich dochodów na terenie Polski. Spółka prowadzi działalność finansową, w szczególności w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Świadczy usługi w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Wnioskodawca rozważa wniesienie wkładu niepieniężnego do nowo tworzonej lub istniejącej spółki komandytowej albo spółki jawnej. Do takiej spółki Wnioskodawca zamierza wnieść wkład niepieniężny przykładowo w postaci środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, akcji lub wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych przez Spółkę (dalej: „Aktywa”). W zamian za wnoszony wkład Spółka stanie się komandytariuszem spółki komandytowej lub wspólnikiem spółki jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Aktywów tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej lub spółki jawnej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Spółki jako wnoszącego wkład...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do spółki komandytowej lub spółki jawnej wkładu w postaci Aktywów w zamian za objęcie praw i obowiązków w spółce komandytowej lub spółce jawnej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, ustawodawca w sposób wyraźny wprowadził do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej; „ustawy CIT”) zasadę neutralności podatkowej wkładów do spółek osobowych.

Zagadnienie opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółek osobowych zostało szczegółowo uregulowane w art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT. Zgodnie z przywołanym przepisem do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki nie będącej osobą prawną (czyli np. spółki komandytowej lub spółki jawnej).

Ponadto w takim przypadku nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, zgodnie z którym przychód stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo łub jego zorganizowana część. Przepis ten odnosi się bowiem wyłącznie do spółek kapitałowych. Ponieważ spółka komandytowa oraz spółka jawna nie są spółkami kapitałowymi, to powyżej zacytowany przepis nie znajdzie zastosowania, a tym samym objęcie praw i obowiązków w takiej spółce (osobowej) w zamian za wkład niepieniężny będzie pozostawało neutralne z punktu widzenia wspólnika obejmującego te prawa.

Neutralność podatkowa wniesienia aportem wierzytelności do spółki osobowe i potwierdzana jest w licznych interpretacjach podatkowych, przykładowo:

Reasumując, wniesienie przez Spółkę do spółki komandytowej lub spółki jawnej wkładu w postaci Aktywów w zamian za objęcie praw i obowiązków w spółce komandytowej łub spółce jawnej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.