IPPB3/423-1025/14-2/DP | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do majątku SKA w postaci Wierzytelności, obejmujących kwotę główną pożyczki oraz naliczone odsetki, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPPB3/423-1025/14-2/DPinterpretacja indywidualna
  1. odsetki
  2. pożyczka
  3. przychód
  4. wierzytelność
  5. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego spółki komandytowo-akcyjnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego spółki komandytowo-akcyjnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest częścią grupy kapitałowej, która zajmuje się działalnością deweloperską. Wnioskodawca udzielił pożyczek innym podmiotom z grupy. W najbliższym czasie, Wnioskodawca zamierza wnieść przedmiotowe wierzytelności pożyczkowe, zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej (naliczone odsetki) (dalej: Wierzytelności) do spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA).

Bieżący rok obrotowy SKA rozpoczął się 1 grudnia 2013 r. tj. przed wejściem w życie przepisów wprowadzających opodatkowanie SKA podatkiem dochodowym od osób prawnych (zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), dalej: Ustawa zmieniająca). A zatem, do zakończenia obecnie trwającego roku obrotowego SKA, tj. do 31 października 2015 r., SKA nie będzie podlegać nowym przepisom updop wprowadzonych Ustawą zmieniającą, nie będzie zatem podatnikiem pdop w momencie dokonywania przez Wnioskodawcę przedmiotowego wkładu niepieniężnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do majątku SKA w postaci Wierzytelności, obejmujących kwotę główną pożyczki oraz naliczone odsetki, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę do majątku SKA wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c updop do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Oznacza to, że samo wniesienie wkładu niepieniężnego nie spowoduje, na moment jego wniesienia, powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z kolei, zgodnie z art. 4a pkt 14 updop przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zatem, w opisanej sytuacji wniesienie Wierzytelności, dokonane przez Wnioskodawcę do majątku SKA, która na moment aportu nie będzie podatnikiem podatku dochodowego - nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest również zgodne z poglądami wyrażanymi w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych. Przykładowo, w zbliżonym do przedstawionego powyżej stanie faktycznym, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPBI/2/423-1432/12/MS z dnia 8 lutego 2013 roku potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) wniesienie do Spółki (niebędącej osobą prawną) niepieniężnych składników majątku (Wierzytelności), w formie aportu, będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy; w szczególności po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPB3/423-875/13-2/DP z dnia 22 stycznia 2014 roku.

Reasumując, literalna wykładnia art. 12 ust. 4 pkt 3c updop jak również przedstawiona powyżej linia interpretacyjna organów podatkowych wskazują na prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy. W konsekwencji, wniesienie przez Wnioskodawcę do majątku SKA wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę do SKA wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności (obejmujących kwotę główną pożyczki oraz naliczone odsetki), które przysługują Spółce względem innego podmiotu, będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo, tj. po stronie Spółki nie powstanie jakikolwiek przychód/dochód do opodatkowania z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.