IPPB2/4514-458/15-2/PW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia przez SPV udziałów Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego do SCSp w zamian za jej udziały (akcje).
IPPB2/4514-458/15-2/PWinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. spółka kapitałowa
 3. udział
 4. wkłady niepieniężne
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez SPV udziałów Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego do SCSp w zamian za jej udziały (akcje) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez SPV udziałów Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego do SCSp w zamian za jej udziały (akcje).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

SCSp. jest spółką prawa luksemburskiego Societe en Commandite Speciale (tł. „specjalna spółka komandytowa”; dalej: „Wnioskodawca”, „SCSp”).SCSp jest spółką osobową, której konstrukcja prawna odpowiada polskiej spółce komandytowej. SCSp na gruncie prawa luksemburskiego jest traktowana jako podmiot transparentny podatkowo. Podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez SCSp są - analogicznie jak w przypadku polskich spółek osobowych - wspólnicy SCS.

Spółka kapitałowa z siedzibą w Holandii będąca spółką prawa holenderskiego opodatkowaną od całości swoich przychodów w Holandii, tj. rezydentem podatkowym Holandii (“SPV”) i posiadająca udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („Sp. z o.o.”), rozważa wniesienie udziałów Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego do SCSp w zamian za akcje/udziały emitowane przez tę spółkę zgodnie z prawem luksemburskim uprawniające SPV do udziałów w zyskach SCSp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy wniesienie przez SPV udziałów Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego do SCSp w zamian za jej akcje (udziały) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem udziałów Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego do SCSp w zamian za jej akcje (udziały) po stronie SCSp nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w Polsce („PCC”). Wynika to z następujących okoliczności:

 1. W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż opodatkowaniu PCC podlegają wyłącznie czynności wskazane w art. 1 Ustawy PCC po spełnieniu warunków wskazanych w tej ustawie. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 2 lutego 2011 r. (sygn. I SA/Gd 1/11): „zamknięty charakter katalogu czynności prawnych obciążonych podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyklucza jakąkolwiek możliwość opodatkowania umów nieznajdujących swojego dokładnego odpowiednika wśród tych wymienionych w art. 1 ust. 1 u.p.c.c., nawet gdyby faktycznie łączyły one w sobie pewne elementy kilku umów nazwanych, podlegających podatkowi”.
 2. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych („Ustawa PCC”) opodatkowaniu PCC podlega m.in. umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Niewątpliwie transakcja zamierzona przez SPV nie będzie stanowić umowy sprzedaży w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy PCC. Ustawa PCC nie zawiera własnej definicji umowy sprzedaży. Mając zatem na uwadze zasadę zupełności oraz spójności prawa należy odwołać się do wykładni systemowej i zastosować pojęcie zdefiniowane w ustawie Kodeks cywilny (por. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2008 r., sygn. II FSK 626/07).
  Zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży stanowi zatem dwustronną umowę nazwaną zawierającą określone elementy istotne (essentialia negotii) wpływające na jej treść. Tymczasem, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego SPV zamierza wnieść udziały Sp. z o.o. do SCSp jako wkład niepieniężny (aport). Nie jest to zatem dwustronna umowa nazwana z zakresu prawa cywilnego, lecz odrębna jednostronna czynność prawna dokonana na gruncie prawa handlowego.
 3. Do wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego transakcji nie znajdą również zastosowania przepisy dotyczące umowy zamiany. Zgodnie z art. 603 Kodeksu cywilnego przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Tymczasem w opisywanym stanie faktycznym następuje wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, której udziałowcem stanie się SCSp, a nie zamiana rzeczy. Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki stanowi autonomiczną czynność prawną, której podstawa prawna wynika z przepisów prawa handlowego. Znajduje to odzwierciedlenie także w przepisach prawa podatkowego, gdzie opodatkowanie PCC aportu zostało przez ustawodawcę uregulowane oddzielnie w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k Ustawy PCC.
 4. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k Ustawy PCC podatkowi podlegają również umowy spółki. Jak stanowi art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy PCC w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej m.in. wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b Ustawy PCC stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Zatem przypadki wkładów niepieniężnych do spółek osobowych ustawodawca uznał za odrębną od sprzedaży lub zamiany czynność podlegającą opodatkowaniu PCC w Polsce.
 5. Zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 1 Ustawy PCC umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się – w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki. Stosownie do art. 1a pkt 3 Ustawy PCC przez siedzibę spółki rozumie się siedzibę spółki określoną w umowie spółki. Jednocześnie, ustawodawca w art. 1a pkt 1 wymienił spółki osobowe, których umowy mogą implikować powstanie obowiązku podatkowego, tj. spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Są to zatem spółki utworzone zgodnie z polskim prawem handlowym lub cywilnym.
 6. Z uwagi zatem na powyższe, wniesienie wkładu niepieniężnego przez SPV do SCSp, nie będzie stanowić zmiany umowy spółki podlegającej opodatkowaniu PCC w Polsce ponieważ:
  1. siedziba SCSp nie znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polski (zgodnie z umową spółki siedzibą SCSp jest terytorium Luksemburga);
  2. SCSp jest powołana jako spółka prawa luksemburskiego i nie stanowi spółki osobowej (ani kapitałowej) w rozumieniu art. 1a pkt 1 i 2 Ustawy PCC, tj. w szczególności nie jest spółką cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 15 listopada 2013 r. (nr ITPB2/436-160/13/TJ): „z zacytowanego przepisu wynika wprost, że w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w ramach spółek osobowych, podlegają one opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko jeżeli dotyczą one spółek posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej swoja siedzibę. W treści wniosku wskazano natomiast, że Spółka, której utworzenie planuje Wnioskodawca i do której zamierza wnieść wkład swoją siedzibę będzie miała w Luksemburgu. Powyższe oznacza, że w opisanej sytuacji nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zastosowanie znajdzie bowiem wyjątek, o którym mowa w art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji oraz wyroków sądów w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że co do zasady wiążą one w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB2/436-160/13/TJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.