IPPB2/4511-1186/15-3/MK | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów.
IPPB2/4511-1186/15-3/MKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. spółka kapitałowa
 3. wartość nominalna
 4. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów (pytanie Nr 3)– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Pani Silvia B. (dalej jako: „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o PIT. Wnioskodawca posiadał udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) w ilości niezapewniającej Wnioskodawcy bezwzględnej większości praw głosu w Spółce. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej jako: „ustawa o CIT”).

Wnioskodawca wszedł w posiadanie udziałów w Spółce m.in. w następujący sposób:

 • w drodze nabycia udziałów na podstawie umów sprzedaży,
 • w wyniku wniesienia do Spółki wkładów pieniężnych,
 • w drodze objęcia udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego,
 • w drodze objęcia udziałów w wyniku połączenia Spółki poprzez przejęcie innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Spółka przejmowana) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przy czym udziały Wnioskodawcy w Spółce przejmowanej zostały przed połączeniem objęte w drodze:
  • wniesienia do Spółki przejmowanej wkładów pieniężnych,
  • podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego.

Zarówno w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, jak i w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmowanej, które zostały dokonane z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków, Wnioskodawca rozpoznał przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT.

Wnioskodawca poniósł dodatkowe koszty bezpośrednio związane z objęciem/nabyciem udziałów w Spółce m.in. opłaty notarialne.

Wnioskodawca dokonał zbycia udziałów posiadanych w Spółce w drodze ich wniesienia do innej spółki kapitałowej (dalej: Spółka kapitałowa) w formie wkładu niepieniężnego, przy czym spółka otrzymująca aport (tj. Spółka kapitałowa) nie uzyskała w wyniku wkładu udziałów dokonanego przez Wnioskodawcę bezwzględnej większości praw głosu w Spółce. W zamian za wnoszone aportem udziały w Spółce Wnioskodawca otrzymał udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kapitałowej.

Na potrzeby aportu udziałów w Spółce do Spółki kapitałowej przeprowadzona została wycena aktualnej wartości rynkowej zbywanych udziałów w Spółce. W oparciu o wynikającą z wyceny wartość rynkową udziałów w Spółce ustalona została wartość wkładu Wnioskodawcy do Spółki kapitałowej, określona w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki kapitałowej.

Z uwagi na wartość udziału w Spółce kapitałowej określoną na moment aportu, udziały w Spółce kapitałowej zostały objęte przez Wnioskodawcę po wartości wyższej od ich wartości nominalnej. W szczególności, nadwyżka wartości rynkowej udziałów w Spółce wniesionych przez Wnioskodawcę w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej ponad wartość nominalną otrzymanych w zamian udziałów w Spółce kapitałowej (jednak przy zachowaniu ekwiwalentności wartości przedmiotu wkładu Wnioskodawcy oraz wartości objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce kapitałowej), została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki kapitałowej

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w związku z transakcją aportu udziałów w Spółce do Spółki kapitałowej Wnioskodawca powinien rozpoznać jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość nominalną udziałów Spółki kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym, w odniesieniu do transakcji aportu udziałów w Spółce do Spółki kapitałowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł określić wartość przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów, w szczególności poprzez zastosowanie art. 19 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT...
 3. Czy kosztem uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, tj. przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce powinien być:
  • w sytuacji, gdy zbywane udziały zostały nabyte w drodze umów sprzedaży lub objęte w zamian za wkład pieniężny - wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie / objęcie udziałów w Spółce, ustalona zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 lit. b w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, tj.:
   • cena zapłacona za udziały oraz wartość dodatkowych wydatków poniesionych przez Spółkę w bezpośrednim związku z nabyciem tych udziałów (w przypadku nabycia udziałów na podstawie umów sprzedaży)
   • wartość wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki;
  • w sytuacji, gdy zbywane udziały zostały objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków Spółki - ustalona zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 lit. b w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego (odpowiadająca wartości zysku uprzednio przekazanego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki w części przypadającej na Wnioskodawcę), w związku z którą Wnioskodawca rozpoznał przychód w momencie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
  • w sytuacji gdy zbywane udziały zostały objęte w wyniku połączenia Spółki ze Spółką przejmowaną - wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie / nabycie udziałów w Spółce przejmowanej, ustalona zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 w zw. z art. 24 ust. 8 ustawy o PIT tj.:
   • w sytuacji, gdy udziały w Spółce przejmowanej zostały objęte w zamian za wkład pieniężny
   • wartość wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki przejmowanej,
   • w sytuacji, gdy udziały w Spółce przejmowanej zostały objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków Spółki przejmowanej - przypadająca na Wnioskodawcę wartość nominalna udziałów w Spółce przejmowanej objętych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z którą Wnioskodawca rozpoznał przychód w momencie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmowanej...

Niniejsza interpretacja została wydana w przedmiocie zadanego we wniosku pytania Nr 3. W zakresie pytań o Nr 1 i 2 została wydana odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPB2/4511-1186/15-2/MK.

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, tj. przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce powinna być:

 • w sytuacji gdy zbywane udziały zostały nabyte w drodze umów sprzedaży lub objęte w zamian za wkład pieniężny - wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie / objęcie udziałów w Spółce, ustalona zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 lit. b w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, a zatem cena zapłacona za udziały oraz wartość dodatkowych wydatków poniesionych przez Spółkę w bezpośrednim związku z nabyciem tych udziałów, bądź wartość wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki;
 • w sytuacji gdy zbywane udziały zostały objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków Spółki - ustalona zgodnie z art. 22 ust. 1 e pkt 2 lit. b w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego (odpowiadająca wartości zysku uprzednio przekazanego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki w części przypadającej na Wnioskodawcę), w związku z którą Wnioskodawca rozpoznał przychód w momencie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
 • w sytuacji gdy zbywane udziały zostały objęte w wyniku połączenia Spółki ze Spółką przejmowaną - wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie / nabycie udziałów w Spółce przejmowanej, ustalona zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 w zw. z art. 24 ust. 8 ustawy o PIT tj.:
  • w sytuacji, gdy udziały w Spółce przejmowanej zostały objęte w zamian za wkład pieniężny
  • wartość wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki przejmowanej,
  • w sytuacji, gdy udziały w Spółce przejmowanej zostały objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków Spółki przejmowanej - przypadająca na Wnioskodawcę wartość nominalna udziałów w Spółce przejmowanej odpowiadająca wartości zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki przejmowanej, w związku z którą w momencie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmowanej został przez Wnioskodawcę rozpoznany przychód.

Ad. 3

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami ustawy o PIT, w sytuacji dokonywania wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem są udziały lub akcje w spółce kapitałowej, transakcja aportu powoduje, co do zasady, powstanie przychodu u podmiotu wnoszącego aport w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednocześnie, podatnik powinien być uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, którego wysokość należy ustalić w oparciu o jedną z metod wskazanych w art. 22 ust. le ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 ustawy o PIT w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9 w wysokości wartości:

 1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku, gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 3. określonej zgodnie z ust. lf, w przypadku, gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  -jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8 ustawy o PIT w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego, zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

 1. art . 22 ust. lf - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;
 2. art . 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;
 3. wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

W konsekwencji, celem prawidłowego ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, należy ustalić, w jaki sposób podatnik wszedł w posiadanie udziałów (akcji), które następnie były przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki, w związku z którym rozpoznawany jest przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Jednocześnie, w przypadku, gdy podatnik objął udziały/akcje będące przedmiotem zbycia w wyniku połączenia z inną spółką kapitałową w drodze przejęcia jej majątku, powinien być on uprawniony do rozpoznania wydatków na objęcie/nabycie udziałów w spółce przejmowanej w momencie zbycia udziałów w spółce przejmującej.

Sposób objęcia/nabycia udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca wszedł w posiadanie udziałów w Spółce w efekcie różnych zdarzeń:

 • część udziałów w Spółce została przez Wnioskodawcę nabyta na podstawie umów sprzedaży,
 • część udziałów w Spółce została przez Wnioskodawcę objęta w zamian za wkład pieniężny,
 • część udziałów w Spółce została przez Wnioskodawcę objęta w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kapitału zapasowego,
 • część udziałów w Spółce została przez Wnioskodawcę objęta w wyniku połączenia Spółki ze Spółką przejmowaną w drodze przejęcia Spółki przejmowanej, przy czym udziały w Spółce przejmowanej były przez Wnioskodawcę objęte w wyniku:
 • wniesienia do Spółki przejmowanej wkładu pieniężnego,
 • podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmowanej z jej kapitału zapasowego.

Jak wskazano powyżej, w momencie zbycia udziałów w Spółce w drodze wniesienia ich aportem do Spółki kapitałowej Wnioskodawca powinien być uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

W przypadku, gdy zbywane udziały zostały nabyte w drodze umów sprzedaży lub objęte w zamian za wkład pieniężny, w ocenie Wnioskodawcy, koszt powinna stanowić wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie / objęcie udziałów w Spółce, ustalona zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 lit. b w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, a zatem wartość ceny zapłaconej za udziały oraz wartości dodatkowych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem tych udziałów, bądź wartość wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki.

W analogiczny do powyższego sposób, Wnioskodawca powinien ustalić wysokość wydatków poniesionych na nabycie udziałów objętych w wyniku połączenia Spółki ze Spółką przejmowaną. Interpretacja art. 24 ust. 8 pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT prowadzi bowiem do wniosku, że Wnioskodawca, w momencie zbycia udziałów w Spółce w drodze aportu powinien mieć prawo do obniżenia przychodu, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT o wartość wydatków poniesionych na objęcie udziałów w Spółce przejmowanej. W konsekwencji, wartość wkładów pieniężnych wniesionych do Spółki przejmowanej powinna stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia udziałów w Spółce.

Natomiast w odniesieniu do dokonanych zarówno w Spółce, jak i w Spółce przejmowanej podwyższeń kapitału zakładowego z kapitału zapasowego .pochodzącego ze środków własnych Spółki / Spółki przejmowanej wskazać należy, że wówczas Wnioskodawca rozpoznał przychód podlegający opodatkowaniu. Wnioskodawca, niejako rezygnując z otrzymania zysków Spółki / Spółki przejmowanej w drodze dywidendy, zgodził się na ich przeznaczenie na kapitał zakładowy. Z perspektywy podatkowej sytuacja taka traktowana jest podobnie do sytuacji wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca - w jednym kroku dochodzi bowiem do sytuacji analogicznej do przypadku, gdyby dywidenda została wypłacona, a następnie przeznaczona na wkład pieniężny do spółki.

Zgodnie z praktyką organów podatkowych opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego umożliwia rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów u wspólnika w momencie zbycia objętych w opisany sposób udziałów - możliwość taką potwierdza przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 listopada 2012 r., sygn. IPPB1/415-1197/12-2/AM dotyczącej kosztów nabycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, w której organ wyraził stanowisko, że: „Skoro uprzednio akcjonariusz opodatkował dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej, to w momencie późniejszego odpłatnego zbycia akcji uznaje się jego prawo do uwzględniania takiego dochodu przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów. To potwierdza jedynie stanowisko Organu wyrażone w niniejszej interpretacji, że wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce komandytowo- akcyjnej tylko wówczas, jeśli je uprzednio opodatkował.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 maja 2012 r., sygn. IBPBII/2/415-334/12/MW, w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawczyni, że: „środki przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego SKA powinny być traktowane jako wydatki na nabycie łub objęcie akcji. Wydatki te należy obliczyć dla każdego z akcjonariuszy oddzielnie w zależności od tego jaka część środków przekazanych z kapitału zapasowego lub z zysków na kapitał zakładowy przypada na zbywane przez niego akcje. Będzie to zatem wartość nominalna nowych akcji, gdyż o sumę wartości nominalnej nowych akcji został podwyższony kapitał zakładowy SKA ” i odstąpił od uzasadnienia;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. ILPB2/415- 78/09-2/JK, w której organ wskazał, że: „ W przypadku zbycia akcji spółki przekształconej, objętych w zamian za udziały spółki przekształcanej, których wartość nominalna została podwyższona - do wydatków poniesionych przez akcjonariusza na nabycie (objęcie) akcji spółki przekształconej, włącza się także wzrost nominalny ich wartości pokryty z funduszów (zysku) spółki przekształcanej. Wobec powyższego Zainteresowany do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji spółki przekształconej może zaliczyć wydatki związane z pierwotnym objęciem udziałów w spółce przekształcanej, a także wartość ich wzrostu pokrytą z kapitału zapasowego spółki w stosunku do posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów.

Odmienna od powyżej przedstawionej interpretacja prowadziłaby w istocie do podwójnego opodatkowania po stronie wspólnika wartości, o którą został podwyższony kapitał zakładowy w drodze przesunięcia środków pochodzących z kapitału zapasowego. Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, w momencie zbycia udziałów w Spółce powinien on mieć możliwość do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w wyniku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki oraz Spółki przejmowanej z kapitału zapasowego tych spółek, o ile w momencie podwyższenia kapitału zakładowego został rozpoznany przychód po stronie Wnioskodawcy.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, w przypadku wniesienia aportem do Spółki kapitałowej udziałów w Spółce i rozpoznaniem przez Wnioskodawcę przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, tj. przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce, Wnioskodawca powinien być uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu ustalonego w wysokości odpowiadającej kosztom nabycia bądź objęcia poszczególnych udziałów podlegających następnie zbyciu ustalonej zgodnie ze stosownymi regułami ustawy o PIT, tj.:

 • w sytuacji, gdy zbywane udziały zostały nabyte w drodze umów sprzedaży lub objęte w zamian za wkład pieniężny - wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie / objęcie udziałów w Spółce, ustalona zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 lit. b w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, a zatem cena zapłacona za udziały oraz wartość dodatkowych wydatków poniesionych przez Spółkę w bezpośrednim związku z nabyciem tych udziałów, bądź wartość wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki;
 • w sytuacji, gdy zbywane udziały zostały objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków Spółki - ustalona zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 lit. b w zw. z art. 23 ust 1 pkt 38 ustawy o PIT wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego (odpowiadająca wartości zysku uprzednio przekazanego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki w części przypadającej na Wnioskodawcę), w związku z którą Wnioskodawca rozpoznał przychód w momencie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
 • w sytuacji, gdy zbywane udziały zostały objęte w wyniku połączenia Spółki ze Spółką przejmowaną - wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie / nabycie udziałów w Spółce przejmowanej, ustalona zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 w zw. z art. 24 ust. 8 ustawy o PIT, tj.:
 • w przypadku, gdy udziały w Spółce przejmowanej zostały nabyte albo objęte w zamian za wkład pieniężny - cena zapłacona za udziały bądź też wartość wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki przejmowanej,
 • w przypadku, gdy udziały w Spółce przejmowanej zostały objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków Spółki przejmowanej - przypadająca na Wnioskodawcę wartość nominalna udziałów objętych w Spółce przejmowanej odpowiadająca wartości zysku uprzednio przeznaczonego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki przejmowanej, w związku z którą w momencie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmowanej został przez Wnioskodawcę rozpoznany przychód.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1 jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e.

W myśl art. 22 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości:

 1. wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
 2. wartości:
  1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
   - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;
 3. faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;
 4. wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki;
 5. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wniósł do innej spółki kapitałowej w formie wkładu niepieniężnego, aportu w postaci udziałów w Spółce z o.o. otrzymując w zamian udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kapitałowej. W wyniku tej transakcji spółka otrzymująca aport (tj. Spółka kapitałowa) nie uzyskała bezwzględnej większości praw głosu w Spółce z o.o. Z uwagi na wartość udziału w Spółce kapitałowej określoną na moment aportu udziały w Spółce kapitałowej zostały objęte przez Wnioskodawcę po wartości wyższej od ich wartości nominalnej, nadwyżka wartości rynkowej udziałów w Spółce wniesionych przez Wnioskodawcę w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej ponad wartość nominalną otrzymanych w zamian udziałów w Spółce kapitałowej (jednak przy zachowaniu ekwiwalentności wartości przedmiotu wkładu Wnioskodawcy oraz wartości objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce kapitałowej), została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki kapitałowej (agio). Wnioskodawca wszedł w posiadanie udziałów w Spółce następujący sposób w drodze nabycia udziałów na podstawie umów sprzedaży, w wyniku wniesienia do Spółki wkładów pieniężnych, w drodze objęcia udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego, w drodze objęcia udziałów w wyniku połączenia Spółki poprzez przejęcie innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym udziały Wnioskodawcy w Spółce przejmowanej zostały przed połączeniem objęte w drodze: wniesienia do Spółki przejmowanej wkładów pieniężnych, podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, jak i w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmowanej, które zostały dokonane z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków, Wnioskodawca rozpoznał przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne organ podatkowy stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższego wynika, że dopiero z chwilą sprzedaży akcji/udziałów ustala się koszty, które warunkują ich nabycie oraz sprzedaż. W praktyce istotną przesłanką zaliczenia poniesionego przez podatnika wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest istnienie związku przyczynowo - skutkowego między tym wydatkiem, a osiągniętym przychodem.

Zatem w przypadku, gdy udziały będące przedmiotem aportu zostały nabyte w drodze umów sprzedaży lub objęte w zamian za wkład pieniężny, koszt uzyskania przychodu stanowić będzie wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie / objęcie udziałów w Spółce, ustalona zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 lit. b w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, a zatem wartość ceny zapłaconej za udziały oraz wartości dodatkowych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem tych udziałów, bądź wartość wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki.

Natomiast w sytuacji gdy przedmiotem aportu są udziały objęte w wyniku połączenia spółek, istotnym na gruncie rozpatrywanej sprawy jest ustalenie, czy i w jaki sposób połączenie spółek kapitałowych będzie oddziaływało na zasady opodatkowania dochodu z tytułu dokonanego aportu udziałów objętych uprzednio przez Wnioskodawcę w zamian za udziały Wnioskodawcy posiadane w spółce przejmowanej nabyte przez Wnioskodawcę za wkład pieniężny oraz w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmowanej z jej kapitału zapasowego.

Stosownie do art. 492 § 1 ustawy Kodeks spółek, połączenie może być dokonane:

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie);
 2. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

W trakcie połączenia dochodzi do wydania udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, gdyż od dnia połączenia staną się oni wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszami spółki akcyjnej, natomiast spółka przejęta lub spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki ulegają rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Jednym z podstawowych skutków połączenia jest rozwiązanie, a więc zakończenie bytu prawnego spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Podkreślenia wymaga fakt, że spółka przejmująca i spółka przejmowana, jak również spółki łączące się i spółka nowo zawiązana nie są tymi samymi podmiotami. W przypadku łączenia się spółek nie mamy zatem do czynienia z zasadą „kontynuacji”, a w wyniku połączenia powstają „nowe” osoby prawne.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.). Konsekwencją połączenia jest tzw. sukcesja generalna uregulowana w art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z ww. przepisem osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1) osób prawnych, 2) osobowych spółek handlowych, 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. Natomiast § 2 pkt 1 ww. artykułu stanowi, że przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Skutkiem takiego połączenia jest utrata podmiotowości prawnej, przez spółkę przejmowaną.

W pierwszej kolejności należy zaważyć, że skutki podatkowe przekształceń spółek - z punktu widzenia ich udziałowców i akcjonariuszy regulują przepisy art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak przepis art. 24 ust. 8, stanowi, że w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

 1. art . 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;
 2. art . 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;
 3. wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

Ustawodawca postanowił więc przesunąć opodatkowanie tego dochodu (przychodu) na moment, gdy dojdzie do odpłatnego zbycia udziałów nabytych w wyniku ww. operacji. Zgodnie z powyższym przepisem dochód (przychód) podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej.

Zatem moment dokonania połączenia spółek był dla Wnioskodawcy podatkowo obojętny, natomiast skutek podatkowy pojawi się dopiero m.in. w momencie sprzedaży nabytych w wyniku tej operacji posiadanych udziałów.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca dokonał aportu udziałów objętych w wyniku połączenia spółek w zamian za udziały, posiadane w Spółce przejmowanej, które Wnioskodawca objął za wkład pieniężny oraz w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmowanej z jej kapitału zapasowego. Ponieważ moment objęcia udziałów w wyniku połączenia Spółki ze Spółką przejmowaną był podatkowo obojętny, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia przychodu z tytułu dokonanego aportu o wartość wydatków poniesionych na nabycie / objęcie udziałów w spółce przejmowanej.

W sytuacji gdy udziały w spółce przejmowanej zostały nabyte za wkład pieniężny koszt uzyskania przychodów z tytułu dokonanego aportu udziałów objętych w wyniku połączenia spółek stanowi zgodnie z treścią ww. art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy wartość poniesionych wydatków na nabycie udziałów w spółce przejmowanej oraz dodatkowe wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z ich nabyciem.

Skutki podatkowe objęcia udziałów spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki z jej kapitału zapasowego, tj. pochodzącego z zysków spółki przejmowanej zostały przez ustawodawcę uregulowane w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni.

W opisanym, stanie faktycznym nastąpiło przekazanie kwot z Kapitału Zapasowego pochodzących z zysków spółki przejmowanej na Kapitał zakładowy, z którym przepis art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy łączy skutek powstania przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który podlega opodatkowaniu.

Zatem w przypadku gdy objęcie udziałów spółki przejmowanej w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmowanej z jej kapitału zapasowego pochodzącego z zysków spółki przejmowanej, skutkuje rozpoznaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, Wnioskodawcy przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu dokonanego aportu udziałów objętych w wyniku połączenia spółek, przypadającej na Wnioskodawcę wartości nominalnej udziałów objętych w spółce przejmowanej odpowiadającej wartości zysku uprzednio przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmowanej.

W konsekwencji w świetle przywołanych uregulowań prawnych, ponieważ moment objęcia udziałów w wyniku połączenia Spółki ze Spółką przejmowaną był podatkowo obojętny, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia przychodu z tytułu dokonanego aportu udziałów Spółki objętych w wyniku połączenia Spółek o wartość wydatków poniesionych na nabycie / objęcie udziałów w spółce przejmowanej stosownie do ww. art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartości określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy w związku z art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dalszej kolejności odnosząc się do skutków podatkowych związanych z dokonaniem aportu udziałów Spółki nabytych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków Spółki, organ podatkowy stwierdza co następuje.

Wskazać należy, że w momencie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki z zysków znajdujących się na Kapitale Zapasowym Spółki, której udziały są przedmiotem aportu wysokość wydatków Wnioskodawca powinien ustalić w analogiczny sposób jak w przypadku ustalenia kosztów uzyskania przychodu w związku z dokonanym aportem udziałów objętych w wyniku połączenia spółek nabytych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmowanej.

Zatem w przypadku gdy objęcie udziałów spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki z jej kapitału zapasowego pochodzącego z zysków spółki, skutkuje rozpoznaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu dokonanego aportu udziałów objętych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki, przypadającej na Wnioskodawcę wartości nominalnej udziałów nowej emisji odpowiadającej kwocie uprzednio przekazanego zysku na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki w części przypadającej na Wnioskodawcę, stosownie do ww. art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b ww. ustawy, czyli wartości określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę we wniosku interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.