IPPB2/415-709/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Jeżeli w następstwie wniesienia przez wnioskodawcę do spółki akcyjnej mającej siedzibę w Polsce wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę w Polsce, Spółka akcyjna posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce z o.o. zwiększy ilość udziałów w tej spółce, to wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę akcji nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy. Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w zakresie zastosowania art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/415-709/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. wkłady niepieniężne
 4. wymiana (towarów)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do polskiej spółki akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do polskiej spółki akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest właścicielem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dale: „Spółka z o.o.”)

Wnioskodawca zamierza wnieść aportem wszystkie posiadane udziały w Spółce z o.o. (dające określoną liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki z o.o.. mniejszą niż 50% ogólnej liczby głosów i odpowiadające określonemu kapitałowi zakładowemu Spółki z o.o.) do spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka akcyjna”). W zamian za wniesiony aport, Spółka akcyjna wyda Wnioskodawcy swoje akcje. Wartość nominalna uzyskanych akcji w Spółce akcyjnej będzie wyższa niż wartość nominalna udziałów w Spółce z o.o. będących przedmiotem aportu oraz nie wyższa od wartości rynkowej tych udziałów w Spółce z o. o.

Spółka akcyjna, na moment wniesienia przez Wnioskodawcę opisanego aportu, będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o.

W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotowego aportu, Spółka akcyjna zwiększy liczbę swoich udziałów w Spółce z .o.o. oraz liczbę praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki z o.o.

W związku z wniesieniem przedmiotowego aportu nie będą dokonywane jakichkolwiek dopłaty pieniężne ani przez Spółkę akcyjną, ani przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym w związku z przedstawionym aportem do Spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o, i objęciem w zamian akcji w Spółce akcyjnej, powstanie u Wnioskodawcy przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 updof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 updof, przychód odpowiadający wartości nominalnej objętych udziałów (akcji), i w konsekwencji dochód, stanowiący różnicę pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym (wskazany sposób opodatkowania nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem wkładu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część -przychód taki jest zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 updof).

Stosownie do treści art. 24 ust. 8a updof, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia spółka nabywająca posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane zwiększy ilość swoich udziałów (akcji) w tej spółce, do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę.

Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 8b updof, zwolnienie z podatku dochodowego przy wymianie udziałów znajduje zastosowanie pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Reasumując, z brzmienia art. 24 ust. 8a i 8b updof wynika, że w razie spełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 8a updof, aport nie powoduje powstania przychodu m.in. u osoby wnoszącej aport. Aby więc: planowana transakcja wymiany udziałów opisana w przedmiotowym wniosku była neutralna na gruncie podatku dochodowego(w szczególności nie powodowała powstania przychodu u osoby wnoszącej aport), wystarczy, by zostały spełnione łącznie następujące trzy warunki:

 1. podmioty biorące udział w transakcji muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie członkowskim lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 2. w zamian za udziały (akcje) spółki zbywanej udziałowiec (akcjonariusz) musi objąć udziały (akcje) w innej spółce, która na moment wymiany udziałów posiada bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane,
 3. w wyniku przeprowadzonej transakcji, spółka, której udziały (akcje) są nabywane przez udziałowca (akcjonariusza), musi zwiększyć ilość swoich udziałów w spółce, której udziały (akcje) zostały zbyte.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przytoczonym opisie zdarzenia przyszłego powyższe warunki zostają spełnione, ponieważ:

 1. Spółka z o.o. oraz Spółka akcyjna na moment aportu będą posiadać siedziby w Polsce i podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym (nieograniczony obowiązek podatkowy).
 2. Będąc polskim rezydentem podatkowym, Wnioskodawca dokona aportu udziałów Spółki z o.o. do Spółki akcyjnej w zamian za akcje w Spółce akcyjnej i nie otrzyma ani nie dokona przy tym dopłaty pieniężnej.
 3. Spółka akcyjna, posiadająca na moment dokonania wymiany udziałów bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o. o., w wyniku aportu zwiększy liczbę swoich udziałów i liczbę swoich praw głosu w Spółce z o.o.

Powyższe oznacza, że w związku z aportem przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego, Prezentowane stanowisko w przedmiotowym zakresie potwierdza szereg interpretacji wydanych przez organy podatkowe, m.in. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 20 maja 2014 r. (sygn. IPPB2/415-127/14-4/PW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z póżn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Zawiązanie bowiem spółki kapitałowej w trybie wymiany udziałów wymagałoby uprzedniego objęcia udziałów (akcji) przez spółkę na etapie jej organizacji, co skutkowałoby nieważnością takiej czynności prawnej, odpowiednio do treści art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) w zw. z art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.). W konsekwencji, normą określoną w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie objęta sytuacja, w której dany podmiot (udziałowiec, akcjonariusz) wnosi posiadane udziały (akcje) spółki kapitałowej do nowoutworzonego podmiotu i dopiero wniesienie wkładu w postaci udziałów (akcji) warunkuje powstanie „spółki nabywającej”.

Z treści wniosku wynika, że w omawianej sprawie powyższy warunek zostanie spełniony. Wnioskodawca wniesie udziały w Spółce z o.o. do istniejącej spółki akcyjnej (spółki nabywającej), która będzie już dysponować bezwzględną większością udziałów i praw głosu w Spółce z o.o. (spółce nabywanej).

Natomiast stosownie do treści ust. 8b art. 24 ww. ustawy przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiadający polską rezydencję podatkową jest mniejszościowym udziałowcem Spółki z o.o. z siedzibą w Polsce. Udziały, które posiada Wnioskodawca nie zapewniają Wnioskodawcy większości praw głosu w spółce z o.o. Wnioskodawca planuje wniesienie wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w w spółce z o.o. aportem do spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce. Przed dokonaniem wniesienia posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów spółka akcyjna będzie już dysponować bezwzględną większością udziałów i praw głosu w Spółce z o.o.. W zamian za wniesione udziały Wnioskodawca obejmie akcje w Spółce akcyjnej (Wnioskodawca nie otrzyma przy tym żadnych świadczeń pieniężnych, zapłaty).

Mając zatem na uwadze uregulowania prawne wynikające z zacytowanego art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w momencie objęcia akcji w polskiej spółce akcyjnej w zamian za aport w postaci udziałów w polskiej spółce z o.o. wartość otrzymanych przez wnioskodawcę akcji w polskiej spółce akcyjnej nie będzie zaliczona do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ polska spółka akcyjna będzie już posiadała bezwzględną większość praw głosu w polskiej spółce z o.o., to w sytuacji tej zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 8a ww. ustawy, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie objęcia przez niego akcji w polskiej spółce akcyjnej.

Podsumowując, jeżeli w następstwie wniesienia przez wnioskodawcę do spółki akcyjnej mającej siedzibę w Polsce wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę w Polsce, Spółka akcyjna posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce z o.o. zwiększy ilość udziałów w tej spółce, to wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę akcji nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy. Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w zakresie zastosowania art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.