IPPB2/415-408/13-6/MK | Interpretacja indywidualna

Zakres skutków podatkowych zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny w postaci „know - how” przed upływem terminu 5 lat od dnia objęcia.
IPPB2/415-408/13-6/MKinterpretacja indywidualna
  1. know-how
  2. sprzedaż udziałów
  3. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2013 r. (data wpływu 03.06.2013r.) uzupełnionym pismem z dnia 24.06.2013 r. (data wpływu 28.06.2013 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-408/13-2/MK z dnia 11.06.2013 r. oraz pismem z dnia 06.08.2013 r. (data wpływu 09.08.2013 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-408/13-4/MK z dnia 26.07.2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny w postaci „know - how” przed upływem terminu 5 lat od dnia objęcia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.06.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny w postaci „know - how” przed upływem terminu 5 lat od dnia objęcia.

Pismem z dnia z dnia 11.06.2013 r. Nr IPPB2/415-408/13-2/MK Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez uzupełnienie złożonego wniosku o brakujący podpis Wnioskodawcy.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 18.06.2013 r., natomiast w dniu 25.06.2013 r. (data nadania) pismem z dnia 24.06.2013 r. przesłano wniosek w tym samym zakresie uzupełniony o brakujący podpis Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W roku 2011, w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inicjowanie działalności innowacyjnej” objęłam 510 udziałów w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego, w postaci wartości niematerialnych i prawnych „know how”.

Na podstawie art. 24 ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dalej ustawa PIT” obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 19%, odroczony jest do 5 lat od daty objęcia udziałów.

W 2013 r. planowana jest sprzedaż tych udziałów (przed upływem 5 lat od nabycia). Sprzedaż może nastąpić za cenę poniżej wartości nominalnej.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 26.07.2013 r. Nr IPPB2/415-408/13-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

- doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego wniosku poprzez wskazanie czy objęcie udziałów w spółce z o.o. nastąpiło w dniu zarejestrowania spółki (nowopowstałej), czy też w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki (istniejącej spółki)...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 06.08.2013 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. nastąpiło w dniu zarejestrowania spółki (nowopowstałej).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jeśli sprzedaż udziałów objętych w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego, w postaci „know how” nastąpi przed upływem 5 lat od dnia ich objęcia, oznacza to, iż w rozliczeniu podatku dochodowego za rok, w którym nastąpi zbycie tych udziałów Wnioskodawca powinien rozliczyć dwa zdarzenia:

  1. objęcie udziałów Spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport), w którym uwzględnia sumę przychodów uzyskanych w wyniku objęcia udziałów oraz sumę ustalonych kosztów,
  2. zbycie udziałów objętych w zamian za ww. wkład niepieniężny (aport), w którym uwzględnia sumę przychodów uzyskanych w wyniku ich odpłatnego zbycia oraz sumę ustalonych kosztów,

oraz rozliczyć łączny dochód w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego mając na względzie postanowienia art. 30b w związku z art. 45 ust. la pkt 1 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży udziałów przed upływem 5 lat od dnia ich objęcia na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek ustalenia dochodu z tytułu kapitałów pieniężnych w związku ze zbyciem udziałów w spółce, stosownie do art. 24 ust. 17 i ust. 18 ustawy PIT. Przy czym dochód ustalony będzie jako różnica przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Za przychody należy uznać sumę przychodów uzyskanych w wyniku objęcia udziałów jak i ich odpłatnego zbycia a za koszty uzyskania sumę kosztów ustalonych na zasadach określonych w art. 22 ust. 1e i ust. 1f ustawy.

Dochód w ten sposób obliczony należy rozliczyć w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego mając na względzie postanowienia art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy.

Zatem w PIT 38 za 2013 r. podatnik powinien wykazać sumę przychodów i kosztów (z tytułu objęcia udziałów jak i ich odpłatnego zbycia), od tak ustalonego dochodu obliczyć podatek w wys. 19%.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PIT dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24 - 25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Powołany przepis odnosi się również do określania zarówno dochodu, jak i straty uzyskanej przez osobę fizyczną z kapitałów pieniężnych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy. Oznacza to, że dochód bądź strata z takich inwestycji rozliczana jest w zeznaniu rocznym jako suma przychodów w porównaniu z sumą kosztów.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Na mocy art. 17 ust. la ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu zarejestrowania spółki (...)„ zgodnie jednak z art. 24 ust. 17 ww. ustawy, dochód z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci know how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. la, w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 24 ust. 18 ustawy, w przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów lub akcji, o których mowa w ust. 17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. la, dochód z tytułu objęcia tych udziałów lub akcji ustala się na dzień ich zbycia lub ustania bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

Wnioskodawca zamierza zbyć - za kwotę niższą niż ich wartość nominalna - udziały w spółce kapitałowej, które objął w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inicjowanie działalności innowacyjnej”, w zamian za wkład niepieniężny w postaci know how”. Przychód z tytułu objęcia udziałów powstał w dniu zarejestrowania Spółki. Zatem obowiązek określenia dochodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci know how i jego zadeklarowania w prawidłowej wysokości, zaktualizuje się na dzień zbycia przedmiotowych udziałów.

Stosownie do art. 30b ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.

W przypadku objęcia udziałów w (akcji) w zamian za wkład niepieniężny zastosowanie znajdzie przepis art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy, który stanowi, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce (...) w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jak stanowi art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1 jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e osiągnięta w roku podatkowym.

Norma wskazana w art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy stanowi, iż w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. W myśl art. 45 ust. la pkt 1 ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Podsumowując - w przedstawionym zdarzeniu przyszłym - po uwzględnieniu zanalizowanych powyżej przepisów prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek rozpoznania przychodu oraz ustalenia dochodu z kapitałów pieniężnych w związku z planowanym zbyciem udziałów w spółce, stosownie do art. 24 ust. 17 i ust. 18 ustawy. Przy czym za przychody należy uznać sumę przychodów uzyskanych w wyniku objęcia udziałów jak i ich odpłatnego zbycia, a za koszty sumę kosztów ustalonych na zasadach określonych w art. 22 ust. 1e i ust. 1f ustawy, oraz rozliczyć w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego mając na względzie postanowienia art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji nr ITPB1/415-1338/12/MR z dnia 20 marca 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB1/415-1338/12/MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.