IPPB2/415-408/13-6/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres skutków podatkowych zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny w postaci „know - how” przed upływem terminu 5 lat od dnia objęcia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2013 r. (data wpływu 03.06.2013r.) uzupełnionym pismem z dnia 24.06.2013 r. (data wpływu 28.06.2013 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-408/13-2/MK z dnia 11.06.2013 r. oraz pismem z dnia 06.08.2013 r. (data wpływu 09.08.2013 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-408/13-4/MK z dnia 26.07.2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny w postaci „know - how” przed upływem terminu 5 lat od dnia objęcia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.06.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny w postaci „know - how” przed upływem terminu 5 lat od dnia objęcia.

Pismem z dnia z dnia 11.06.2013 r. Nr IPPB2/415-408/13-2/MK Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez uzupełnienie złożonego wniosku o brakujący podpis Wnioskodawcy.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 18.06.2013 r., natomiast w dniu 25.06.2013 r. (data nadania) pismem z dnia 24.06.2013 r. przesłano wniosek w tym samym zakresie uzupełniony o brakujący podpis Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W roku 2011, w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inicjowanie działalności innowacyjnej” objęłam 510 udziałów w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego, w postaci wartości niematerialnych i prawnych „know how”.

Na podstawie art. 24 ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dalej ustawa PIT” obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 19%, odroczony jest do 5 lat od daty objęcia udziałów.

W 2013 r. planowana jest sprzedaż tych udziałów (przed upływem 5 lat od nabycia). Sprzedaż może nastąpić za cenę poniżej wartości nominalnej.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 26.07.2013 r. Nr IPPB2/415-408/13-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

- doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego wniosku poprzez wskazanie czy objęcie udziałów w spółce z o.o. nastąpiło w dniu zarejestrowania spółki (nowopowstałej), czy też w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki (istniejącej spółki)...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 06.08.2013 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. nastąpiło w dniu zarejestrowania spółki (nowopowstałej).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jeśli sprzedaż udziałów objętych w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego, w postaci „know how” nastąpi przed upływem 5 lat od dnia ich objęcia, oznacza to, iż w rozliczeniu podatku dochodowego za rok, w którym nastąpi zbycie tych udziałów Wnioskodawca powinien rozliczyć dwa zdarzenia:

  1. objęcie udziałów Spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport), w którym uwzględnia sumę przychodów uzyskanych w wyniku objęcia udziałów oraz sumę ustalonych kosztów,
  2. zbycie udziałów objętych w zamian za ww. wkład niepieniężny (aport), w którym uwzględnia sumę przychodów uzyskanych w wyniku ich odpłatnego zbycia oraz sumę ustalonych kosztów,

oraz rozliczyć łączny dochód w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego mając na względzie postanowienia art. 30b w związku z art. 45 ust. la pkt 1 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży udziałów przed upływem 5 lat od dnia ich objęcia na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek ustalenia dochodu z tytułu kapitałów pieniężnych w związku ze zbyciem udziałów w spółce, stosownie do art. 24 ust. 17 i ust. 18 ustawy PIT. Przy czym dochód ustalony będzie jako różnica przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Za przychody należy uznać sumę przychodów uzyskanych w wyniku objęcia udziałów jak i ich odpłatnego zbycia a za koszty uzyskania sumę kosztów ustalonych na zasadach określonych w art. 22 ust. 1e i ust. 1f ustawy.

Dochód w ten sposób obliczony należy rozliczyć w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego mając na względzie postanowienia art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy.

Zatem w PIT 38 za 2013 r. podatnik powinien wykazać sumę przychodów i kosztów (z tytułu objęcia udziałów jak i ich odpłatnego zbycia), od tak ustalonego dochodu obliczyć podatek w wys. 19%.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PIT dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24 - 25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Powołany przepis odnosi się również do określania zarówno dochodu, jak i straty uzyskanej przez osobę fizyczną z kapitałów pieniężnych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy. Oznacza to, że dochód bądź strata z takich inwestycji rozliczana jest w zeznaniu rocznym jako suma przychodów w porównaniu z sumą kosztów.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Na mocy art. 17 ust. la ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu zarejestrowania spółki (...)„ zgodnie jednak z art. 24 ust. 17 ww. ustawy, dochód z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci know how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. la, w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 24 ust. 18 ustawy, w przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów lub akcji, o których mowa w ust. 17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. la, dochód z tytułu objęcia tych udziałów lub akcji ustala się na dzień ich zbycia lub ustania bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

Wnioskodawca zamierza zbyć - za kwotę niższą niż ich wartość nominalna - udziały w spółce kapitałowej, które objął w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inicjowanie działalności innowacyjnej”, w zamian za wkład niepieniężny w postaci know how”. Przychód z tytułu objęcia udziałów powstał w dniu zarejestrowania Spółki. Zatem obowiązek określenia dochodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci know how i jego zadeklarowania w prawidłowej wysokości, zaktualizuje się na dzień zbycia przedmiotowych udziałów.

Stosownie do art. 30b ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.

W przypadku objęcia udziałów w (akcji) w zamian za wkład niepieniężny zastosowanie znajdzie przepis art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy, który stanowi, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce (...) w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jak stanowi art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1 jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e osiągnięta w roku podatkowym.

Norma wskazana w art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy stanowi, iż w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. W myśl art. 45 ust. la pkt 1 ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Podsumowując - w przedstawionym zdarzeniu przyszłym - po uwzględnieniu zanalizowanych powyżej przepisów prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek rozpoznania przychodu oraz ustalenia dochodu z kapitałów pieniężnych w związku z planowanym zbyciem udziałów w spółce, stosownie do art. 24 ust. 17 i ust. 18 ustawy. Przy czym za przychody należy uznać sumę przychodów uzyskanych w wyniku objęcia udziałów jak i ich odpłatnego zbycia, a za koszty sumę kosztów ustalonych na zasadach określonych w art. 22 ust. 1e i ust. 1f ustawy, oraz rozliczyć w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego mając na względzie postanowienia art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji nr ITPB1/415-1338/12/MR z dnia 20 marca 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.