IPPB2/415-1045/14-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Czy na gruncie art. 24 ust. 8a w zw. z art. 24 ust. 8c ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość wszystkich udziałów w Spółce Nabywającej, wydanych Inwestorowi w zamian za aport udziałów w Spółce Zbywanej nie będzie dla niego stanowiła przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB2/415-1045/14-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. objęcie udziałów
 2. spółka kapitałowa
 3. wkłady niepieniężne
 4. wymiana (towarów)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki Zbywanej w ramach tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki Zbywanej w ramach tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Inwestor lub Wnioskodawca) jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Zbywana) w której posiada 50 % udziałów oraz w spółce A. sp. z o.o. w organizacji (dalej: Spółka Nabywająca), która jest spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W chwili obecnej, Inwestor znajduje się w trakcie procesu reorganizacji struktury kapitałowej posiadanych spółek. Niewykluczone jest, że w ramach restrukturyzacji do spółek posiadanych przez Inwestora przystąpi inwestor strategiczny. W związku z powyższym Inwestor wraz z drugim wspólnikiem posiadającym 50% udziałów w Spółce Zbywanej planują podniesienie kapitału zakładowego Spółki Nabywającej poprzez wniesienie aportem do Spółki Nabywającej udziałów w Spółce Zbywanej. Spółka Zbywana jest spółką utworzoną według prawa polskiego. Spółka Zbywana posiada osobowość prawną, jest polskim rezydentem podatkowym.

Zarówno Inwestor, jak i Spółka Zbywana podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Przedmiotowy transfer udziałów będzie podzielony na następujące etapy:

 1. Do Spółki Nabywającej zostanie wniesiony jednocześnie przez Inwestora oraz drugiego wspólnika w Spółce Zbywanej wkład niepieniężny w postaci po 50% udziałów posiadanych w Spółce Zbywanej.
 2. Spółka Nabywająca będzie dysponować tym samym bezwzględną większością (100%) głosów/udziałów w Spółce Zbywanej.
 3. Spółka Nabywająca w zamian za wniesione aportem udziały Spółki Zbywanej wyda Inwestorowi oraz drugiemu wspólnikowi udziały we własnym - podwyższonym wskutek wniesienia wkładu - kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez Spółkę Nabywającą udziałów będzie odpowiadać rynkowej wartości udziałów Spółki Zbywanej, określonej w umowie o wniesienie aportu, zawartej w momencie wniesienia udziałów Spółki Zbywanej do Spółki Nabywającej.
 4. Zarówno Inwestor, jak i Spółka Nabywająca nie przewidują dodatkowych dopłat w gotówce w związku z opisaną powyżej wymianą udziałów.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na gruncie art. 24 ust. 8a w zw. z art. 24 ust. 8c ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość wszystkich udziałów w Spółce Nabywającej, wydanych Inwestorowi w zamian za aport udziałów w Spółce Zbywanej nie będzie dla niego stanowiła przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie art. 24 ust. 8a w zw. z art. 24 ust. 8c ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. ustawy o PIT, wartość udziałów w Spółce Nabywającej, wydanych Inwestorowi w zamian za aport udziałów w Spółce Zbywanej, nie będzie dla niego stanowiła przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie:

Jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Stosowanie zaś do treści art. 24 ust. 8b ustawy o PIT, przepis ust. 8a stosuje się w przypadku gdy spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zaś wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Jednocześnie, jak wskazuje art. 24 ust. 8c ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Zdaniem Inwestora, art. 24 ust. 8a, 8b i 8c ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. znajdzie zastosowanie w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, co wynika z faktu, że wszystkie wyżej opisane przesłanki będą spełnione, czyli:

 1. spółka (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka Nabywająca) nabywa od wspólnika (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Inwestora) innej spółki (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Zbywaną) udziały tej innej spółki;
 2. w zamian za udziały tej innej spółki (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Zbywaną) przekazuje wspólnikowi tej innej spółki (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Inwestora) własne udziały;
 3. jednocześnie, spółka (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka Nabywająca) nabywa od drugiego wspólnika innej spółki (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Zbywaną) udziały tej innej spółki;
 4. w zamian za udziały tej innej spółki (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Zbywaną) spółka (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka Nabywająca) przekazuje drugiemu wspólnikowi tej innej spółki własne udziały;
 5. w konsekwencji, spółka nabywająca udziały (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Nabywającą) uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Zbywaną);
 6. podmioty biorące udział w transakcji (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Inwestora, Spółkę Nabywającą i Spółkę Zbywaną) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 7. spółka nabywająca udziały (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Nabywającą) nie dokona dodatkowej zapłaty w gotówce na rzecz Inwestora ani drugiego wspólnika w Spółce Zbywanej,
 8. transakcje nabycia udziałów od Inwestora oraz drugiego wspólnika w Spółce Zbywanej zostaną przeprowadzone w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy.

Jednocześnie, Wnioskodawca zwraca uwagę, że nowelizacja ustawy o PIT w zakresie odnoszącym się do skutków podatkowych tzw. wymiany udziałów ma charakter jedynie doprecyzowujący, jak wskazuje sam ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej „wprowadza się regulację mającą na celu dookreślenie zakresu podmiotowego zwolnienia oraz wskazanie, iż spełnienie warunków dotyczących transakcji wymiany udziałów można oceniać przez pryzmat grupy wspólników, o ile transakcje wymiany udziałów, które doprowadziły do spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia, nastąpiły w okresie 6 miesięcy poprzedzających uzyskanie bezwzględnej większości praw głosów w spółce, której udziały (akcje) są nabywane.

W rezultacie spełnienia powyższych przesłanek, na podstawie art. 24 ust. 8a w zw. z art. 24 ust . 8c ustawy o PIT, wartość wszystkich udziałów w Spółce Nabywającej, wydanych Inwestorowi w zamian za opisany aport udziałów w Spółce Zbywanej, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazuje, że analogiczne stanowisko zajmują sądy administracyjne, m.in. w wyrokach:

 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 marca 2013 r., sygn., I SA/Po 985/12;
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dna 15 stycznia 2013 r., sygn. III SA/Wa 505/12.

Argumentację i stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają także następujące liczne indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez Ministra Finansów w podobnych stanach faktycznych i choć stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach i w dotychczasowym stanie prawnym, to niewątpliwie stanowią istotną wskazówkę interpretacyjną. Są to m.in. interpretacje:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. IPPB2/415-811/13-2/MK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. IPPB2/415-742/13-2/MK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2014 r., sygn. ILPB2/415-932/13-4/WS;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2013 r., sygn. ILPB2/415-949/12-3/JK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. IBPBII/2/415- 1352/12/MMa;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 r, sygn. IPPB2/415-873/12-3/AK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2011 r., sygn. IPPB2/415-710/11 -6/MS1;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 października 2011 r., sygn. ILPB2/415 -798/11-2/JK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z póżn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. treścią art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nadaną ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) – Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Zawiązanie bowiem spółki w trybie wymiany udziałów wymagałoby ich uprzedniego objęcia przez spółkę na etapie jej organizacji, co skutkowałoby nieważnością takiej czynności prawnej, odpowiednio do treści art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) w zw. z art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.). W konsekwencji normą określoną w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie objęta sytuacja, w której dany podmiot (udziałowiec, akcjonariusz) wnosi posiadane udziały (akcje) spółki kapitałowej do nowoutworzonego podmiotu i dopiero wniesienie wkładów w postaci udziałów (akcji) warunkuje powstanie „spółki nabywającej”.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. treścią art. 24 ust. 8b ustawy przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Ponadto stosownie do art. 2 pkt 14 lit. f ustawy zmieniającej, w art. 24 po ust. 8b dodano z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. nowy ustęp 8c i ustęp 8d.

Stosownie do art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z powyżej cytowanego przepisu wynika, że w transakcji wymiany udziałów do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę również w przypadku gdy aport w postaci udziałów (akcji) wnoszony jest etapami. Warunkiem jest jednak, aby w wyniku wnoszonych aportów spółka uzyskała bezwzględną większość praw głosu i uzyskanie tej większości nastąpiło w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę. Innymi słowy w przypadku wniesienia poszczególnych udziałów (akcji) aportem do spółki w różnym czasie, które to udziały (akcje) na danym etapie wnoszenia jeszcze nie dają spółce bezwzględnej większości praw głosu – przychodu dla wnoszącego aport nie będzie stanowić wartość otrzymanych przez niego udziałów (akcji) od spółki, do której wniósł ten aport pod warunkiem że w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę kolejne wniesione udziały dadzą spółce bezwzględną większość praw głosu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Inwestor) jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Zbywana) w której posiada 50 % udziałów oraz w spółce A. sp. z o.o. w organizacji (dalej: Spółka Nabywająca), która jest spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W chwili obecnej, Inwestor znajduje się w trakcie procesu reorganizacji struktury kapitałowej posiadanych spółek. Niewykluczone jest, że w ramach restrukturyzacji do spółek posiadanych przez Inwestora przystąpi inwestor strategiczny. W związku z powyższym Inwestor wraz z drugim wspólnikiem posiadającym 50% udziałów w Spółce Zbywanej planują podniesienie kapitału zakładowego Spółki Nabywającej poprzez wniesienie aportem do Spółki Nabywającej udziałów w Spółce Zbywanej. Spółka Zbywana jest spółką utworzoną według prawa polskiego. Spółka Zbywana posiada osobowość prawną, jest polskim rezydentem podatkowym. Zarówno Inwestor, jak i Spółka Zbywana podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Przedmiotowy transfer udziałów będzie podzielony na następujące etapy:

 1. Do Spółki Nabywającej zostanie wniesiony jednocześnie przez Inwestora oraz drugiego wspólnika w Spółce Zbywanej wkład niepieniężny w postaci po 50% udziałów posiadanych w Spółce Zbywanej.
 2. Spółka Nabywająca będzie dysponować tym samym bezwzględną większością (100%) głosów/udziałów w Spółce Zbywanej.
 3. Spółka Nabywająca w zamian za wniesione aportem udziały Spółki Zbywanej wyda Inwestorowi oraz drugiemu wspólnikowi udziały we własnym - podwyższonym wskutek wniesienia wkładu - kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez Spółkę Nabywającą udziałów będzie odpowiadać rynkowej wartości udziałów Spółki Zbywanej, określonej w umowie o wniesienie aportu, zawartej w momencie wniesienia udziałów Spółki Zbywanej do Spółki Nabywającej.
 4. Zarówno Inwestor, jak i Spółka Nabywająca nie przewidują dodatkowych dopłat w gotówce w związku z opisaną powyżej wymianą udziałów.

Mając zatem na uwadze uregulowania prawne wynikające z zacytowanego art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że skoro w następstwie jednoczesnego wniesienia przez Wnioskodawcę i drugiego wspólnika do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w Spółce Zbywanej (co będzie miało miejsce na przestrzeni krótszej niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie), nabywająca je Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zbywanej, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia przez niego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej.

Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w zakresie zastosowania przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.