IPPB1/4511-646/15-4/EC | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w związku z wniesieniem przez nowego akcjonariusza do SKA wkładu niepieniężnego w postaci akcji S.A. po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód? (pyt. 1)
IPPB1/4511-646/15-4/ECinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. działalność gospodarcza
 3. przychód
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 5. wkłady niepieniężne
 6. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 31 lipca 2015 r. (data nadania 31 lipca 2015 r., data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 24 lipca 2015 r. Nr IPPB1/415-646/15-2AM (data nadania 24 lipca 2015 r., data doręczenia 28 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu wniesienia aportem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej przez nowego akcjonariusza – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu wniesienia aportem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej przez nowego akcjonariusza.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Wnioskodawca oraz inna osoba fizyczna, są akcjonariuszami spółki komandytowo-akcyjnej, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: SKA lub Spółka), której akcjonariuszem jest Wnioskodawca nie jest obecnie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - spółka została utworzona w 2013 r. i jej drugi rok obrotowy rozpoczął się w 2013 roku i ulegnie zakończeniu we wrześniu 2015 r. (Spółka posiada interpretację podatkową z której wynika jej obecny status podatkowy, jako podmiotu transparentnego podatkowo).

Wnioskodawca nabył wszystkie posiadane przez siebie akcje SKA za kwotę zbliżoną do wartości nominalnej tych akcji.

Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego SKA, w ramach którego nowa osoba fizyczna - nowy akcjonariusz SKA obejmie wszystkie nowe akcje SKA w zamian za wkład niepieniężny w postaci pakietu akcji polskiej spółki akcyjnej (S.A) - wniesienie akcji do SKA zostanie dokonane z agio - część wartości wnoszonych akcji SA zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki, pozostała część wartości zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Wszystkie akcje Spółki są akcjami nieuprzywilejowanymi. Również wszystkie nowe akcje Spółki obejmowane przez nowego akcjonariusza w zamian za wkład niepieniężny będą akcjami nieuprzywilejowanymi.

W dalszej kolejności planowane jest wniesienie przez SKA uzyskanych akcji polskiej S.A. do trzech utworzonych przez SKA, odrębnych, zamkniętych funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych (dalej: FIZ) działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej jako „ustawa o FIZ”). W zamian za akcje SKA uzyska certyfikaty inwestycyjne FIZ.

Na dalszym etapie planowane jest przekształcenie SKA w inną spółkę osobową (spółkę jawną lub spółkę komandytową - dalej: A.). Wskutek przekształcenia Wnioskodawca stanie się wspólnikiem A.

Przekształcenie zostanie dokonane zgodnie z przepisami Działu III, a w szczególności art. 581-584 Kodeksu Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, dalej: KSH). Dokonanie przekształcenia miałoby wyłącznie na celu zmianę formy prowadzonej przez Spółkę działalności, ponieważ w wyniku przekształcenia nie zostałaby zmieniona struktura właścicielska - do Spółki nie przystąpią nowi wspólnicy, którzy na moment przekształcenia wnieśliby nowe wkłady do spółki przekształconej. Ponadto, również dotychczasowi wspólnicy w momencie przekształcenia nie będą wnosić do spółki komandytowej/ spółki jawnej, powstałej z przekształcenia SKA, dodatkowych wkładów/składników majątkowych. W związku z przekształceniem udziały w zyskach/stratach poszczególnych wspólników spółki komandytowej/ spółki jawnej pozostaną na takim samym poziomie jak udziały w zyskach/stratach SKA. Jednocześnie, w ujęciu bilansowym wartość kapitałów własnych spółki po przekształceniu będzie odpowiadała wartości kapitałów własnych SKA przed przekształceniem (kapitały te na dzień przekształcenia mogą obejmować kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, zyski z lat ubiegłych). W szczególności, kapitał podstawowy pozostanie bez zmian. Spółka rozważa również przekształcenie z opcją przewidzianą w art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, tj. przekształcenie bez zamykania ksiąg rachunkowych. Analogicznie jak wyżej, w związku z takim przekształceniem struktura i wielkość kapitałów własnych spółki przekształcanej i przekształconej, w tym - kapitału podstawowego, pozostanie bez zmian.

W przyszłości nie jest wykluczone, że wspólnicy A. (osoby fizyczne) podejmą decyzję ojej likwidacji lub rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Na dzień likwidacji lub rozwiązania A. będzie właścicielem certyfikatów inwestycyjnych FIZ uzyskanych wcześniej przez SKA (przed przekształceniem) w zamian za wniesienie akcji polskiej spółki akcyjnej. W ramach likwidacji/ rozwiązania bez likwidacji spółka ta wyda wspólnikom (w tym Wnioskodawcy), w ramach majątku likwidacyjnego, posiadane certyfikaty inwestycyjne FIZ, stosownie do posiadanego przez nich udziału w zyskach A., określonych w umowie spółki.

Wskutek tego Wnioskodawca otrzyma przypadającą na niego zgodnie z umową spółki część składników majątkowych pozostających w A. na dzień jej likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, obejmujących certyfikaty inwestycyjne FIZ uzyskane uprzednio przez Spółkę w wyniku wniesienia do FIZ akcji spółki akcyjnej.

Następnie, po zakończeniu likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego certyfikaty inwestycyjne otrzymane w wyniku likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego A. mogą zostać przez Wnioskodawcę (i) zbyte, (ii) wykupione przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzone w wyniku likwidacji FIZ. Przy tym, takie odpłatne zbycie otrzymanych w wyniku likwidacji lub rozwiązania A. certyfikatów inwestycyjnych może nastąpić po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja lub rozwiązanie spółki osobowej. Odpłatne zbycie nie nastąpi w ramach wykonywania działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W piśmie uzupełniającym z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 24 lipca 2015 r. Nr IPPB1/415-646/15-2/EC Wnioskodawca wskazał, że:

Spółka jest w trakcie procesu przygotowywania przekształcenia w spółkę osobową. Nie jest możliwe jednoznacznie określenie kiedy dokładnie nastąpi przekształcenie SKA (uzależnione jest to m.in. o KRS i momentu faktycznej rejestracji przekształcenia na który SKA nie ma wpływu). Planowane i zakładane jest, że przekształcenie SKA w spółkę osobową nastąpi już po zakończeniu roku obrotowego SKA, który rozpoczął się w 2013 r. i ulegnie zakończeniu we wrześniu 2015 r., tj. przekształcenie nastąpi w momencie, gdy SKA stanie się już podatnikiem CIT.

 1. Na moment przekształcenia SKA w spółkę osobową nie będą występować skumulowane i niewypłacone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania Spółki w formie SKA.
 2. Spółka osobowa (spółka jawna lub komandytowa) powstała z przekształcenia SKA będzie kontynuowała działalność SKA, tj. będzie prowadziła działalność inwestycyjną. Środki z wkładów wspólników będą przeznaczone na nabywanie aktywów finansowych, obrotowych lub trwałych w celach inwestycyjnych, w tym posiadanie certyfikatów inwestycyjnych. Spółka będzie czerpała korzyści z posiadanych aktywów, tj. z przyrostu wartości tych aktywów, w tym z posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, ewentualnie dywidend i innych uprawnień udziałowych/ akcyjnych w razie nabycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, różnic w cenie nabycia i sprzedaży innych aktywów, itd.

Wnioskodawca zakłada, że wszystkie środki uzyskane przez Spółkę tytułem wkładu zostaną zainwestowane - majątek obrotowy Spółki zostanie zainwestowany w inne aktywa; aktywa te potencjalnie będą generowały określony wynik rachunkowy i podatkowy (np. w przypadku ich sprzedaży). Nie jest jednak w stanie przewidzieć, czy środki te wygenerują zysk - takie jest jedno z podstawowych ryzyk prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawą rozliczeń w ramach procedury likwidacyjnej jest majątek spółki. Podstawą podziału majątku spółki po pokryciu zobowiązań jest bilans zamknięcia likwidacji spółki. W pierwszej kolejności należy spłacić wspólnikom ich udziały, a gdy po spłacie udziałów pozostaje w spółce niezadysponowany majątek, należy go rozdzielić pomiędzy wszystkich wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki.

W świetle powyższego Wnioskodawca wskazuje, że w ramach prowadzonej działalności SKA i spółki osobowej powstałej z przekształcenia SKA spółka może przeznaczać swój majątek na nabywanie certyfikatów inwestycyjnych oraz czerpać korzyści z posiadania certyfikatów inwestycyjnych celu osiągania potencjalnych korzyści ze wzrostu ich wartości. W związku z tym czerpanie pożytków z posiadanych certyfikatów inwestycyjnych będzie realizacją działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, nawet jeżeli czynności te nie będą stanowić podstawowego elementu prowadzonej działalności spółki.

Ewentualne przychody spółki osobowej z tego tytułu, jeżeli dochodzić będzie do realizacji zysków z tytułu posiadanych przez spółkę osobową certyfikatów inwestycyjnych w dopuszczalnych prawem formach, po odliczeniu kosztów podatkowych (ustalonych zgodnie z przepisami ustawy o PIT) będą stanowiły dochód opodatkowany u Wspólnika PIT zgodnie z ustaloną w umowie spółki proporcją udziału w zysku spółki. Dochód ten, zgodnie z art. 5b ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, będzie dochodem Wspólnika ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Konsekwentnie, również środki pieniężne oraz składnik majątkowe służące osiąganiu powyższych dochodów, przeznaczone do podziału pomiędzy wspólników w ramach procedury likwidacji spółki będą w całości pochodziły z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, tj. z inwestycji spółki osobowej i wyników finansowych uzyskanych przez tę Spółkę na tych inwestycjach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w związku z wniesieniem przez nowego akcjonariusza do SKA wkładu niepieniężnego w postaci akcji S.A. po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód...
 2. Czy wyniku przekształcenia SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, w spółkę osobową (spółkę komandytową bądź spółkę jawną) po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu PIT...
 3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych FIZ, jako majątku likwidacyjnego w związku z likwidacją A. lub majątku z rozwiązania Spółki bez postępowania likwidacyjnego zgodnie z udziałem w zysku Wnioskodawcy określonym w umowie A., będzie neutralne podatkowo dla niego, tj. nie spowoduje na dzień likwidacji/ rozwiązania A. powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT...
 4. Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę, po likwidacji A. lub rozwiązania A. bez postępowania likwidacyjnego, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (w tym wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ) otrzymanych w wyniku likwidacji/ rozwiązania A., w przypadku dokonania takiego odpłatnego zbycia w okresie po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, takie odpłatne zbycie będzie podlegało opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy...

Odpowiedź na pytanie Nr 1 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pozostałe pytania zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego (w formie akcji SA, z przekazaniem części wartości wkładu na kapitał zapasowy) dokonane przez akcjonariusza przystępującego do SKA nie będzie stanowiło przychodu do opodatkowania PIT po stronie dotychczasowych akcjonariuszy (w tym Wnioskodawcy).

Jedynymi przepisami ustawy o PIT, określającymi bezpośrednio skutki podatkowe związane z wkładami do innych spółek handlowych, jest art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a ustawy o PIT. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Art. 17 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT wskazuje natomiast, że przychodem u wspólnika jest określona w umowie spółki wartość wkładu niepieniężnego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za które nie są wydawane udziały (akcje).

Przy tym przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie do sytuacji wnoszenia wkładów do spółek, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 28 ustawy o PIT, tj. spółek kapitałowych, spółek kapitałowych w organizacji, spółek komandytowo-akcyjnych będących podatnikami CIT lub spółek osobowych mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami tego państwa traktowane są jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ponadto, powyższe przepisy dotyczą wyłącznie podmiotu wnoszącego wkład do spółki - określają skutki podatkowe po stronie wnoszącego wkład, a nie pozostałych wspólników/ akcjonariuszy. Konsekwentnie, przepisy te nie znajdą zatem zastosowania do sytuacji opisywanej w zdarzeniu przyszłym dotyczącym wkładów wnoszonych do SKA niebędącej podatnikiem CIT.

Inne przepisy ustawy o PIT nie określają skutków podatkowych wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek osobowych.

Jednocześnie, należy podkreślić, że w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego przez nowego akcjonariusza do SKA dotychczasowi akcjonariusze, w tym Wnioskodawca, nie uzyskają żadnego przysporzenia ani żadnej korzyści majątkowej, które mogłyby być traktowane jako przychód Wnioskodawcy i podlegać opodatkowaniu PIT.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT, wspólnicy spółki osobowej, w zakresie swojego uczestnictwa w takiej spółce, uzyskują dochód podlegający opodatkowaniu wyłącznie w zakresie zysków wypracowanych przez tę spółkę -przychody i koszty z działalności SKA, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego, przypisywane są jej wspólnikom (akcjonariuszom) i opodatkowane na ich poziomie, zgodnie z przysługującym im udziałem w zyskach SKA, w momencie wypłaty takiego zysku.

Innymi słowy, podstawą do opodatkowania PIT po stronie Wnioskodawcy będzie wyłącznie ustalony dochód wynikający z osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów przez SKA, w związku z jej działalnością, przypadający proporcjonalnie na Wnioskodawcę zgodnie z jego udziałem w zysku SKA. Samo wniesienie wkładu niepieniężnego do SKA przez nowego, przystępującego do SKA, akcjonariusza, nie będzie stanowiło przychodu Wnioskodawcy do opodatkowania PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Stosownie do art. 4 § 1 pkt 1 KSH, określenie spółka osobowa, oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Stosownie do art. 48 § 2 ww. Kodeksu, wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

W myśl art. 51 cytowanego Kodeksu, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Ma zatem zdolność do czynności prawnej, ale nie posiada osobowości prawnej.

Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Ustawodawca, regulując w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych, nie odniósł się bezpośrednio do skutków podatkowych dla wspólników w przypadku wniesienia wkładów do spółki przez jednego z nich.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej. Spółka komandytowo-akcyjna, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca nie jest obecnie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego SKA, w ramach którego nowa osoba fizyczna - nowy akcjonariusz SKA obejmie wszystkie nowe akcje SKA w zamian za wkład niepieniężny w postaci pakietu akcji polskiej spółki akcyjnej (S.A).

Wyżej wymieniona ustawa nie zawiera żadnych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku z wniesieniem wkładów do spółki przez jednego ze wspólników po stronie pozostałych wspólników powstaje z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dodać należy, iż wartość wniesionego przez inne podmioty wkładu nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników, gdyż wynika to z samej istoty tworzenia i funkcjonowania spółki osobowej. Warunkiem powstania takiej spółki jest działanie w sposób oznaczony, np. poprzez wniesienie wkładów, którymi mogą być np. pieniądze bądź aporty w formie niepieniężnej.

W szczególności zauważyć należy, iż czynność wniesienia wkładu pieniężnego do spółki osobowej nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zatem należy uznać, że wniesienie aportem przez wspólnika wkładu niepieniężnego (tj. akcji polskiej spółki akcyjnej) do spółki komandytowo-akcyjnej nie będzie skutkować powstaniem u Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem tej spółki zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.