IPPB1/415-1214/12-4/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak można wywieść z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.09.2012 r. (data wpływu 20.09.2012 r.) oraz piśmie (data nadania 06.12.2012 r., data wpływu 10.12.2012 r.) uzupełniającym braki formalne o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (udziałów) do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.09.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (udziałów) do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Republiki Słowackiej. Działalność będzie prowadzona w formie prawnej określonej w prawie słowackim jako „komanditna spoloćnost”, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej (zwanej dalej „SKS”). SKS jest spółką osobową z osobowością prawną. Podatnik w ramach SKS będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności, ponoszącym pełną odpowiedzialność za zobowiązania SKS i uprawnionym do jej reprezentacji. Wspólnikiem SKS o odpowiedzialności ograniczonej do kwoty 250,00 euro będzie spółka prawa słowackiego w utworzona w formie „s.r.o.” (czyli odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Zgodnie ze słowackimi regulacjami podatkowymi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ustala się dla SKS jako odrębnego podmiotu. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności, określoną proporcjonalnie do ich udziałów w zysku wskazanych w umowie spółki. Kwota pozostała po odjęciu z podstawy opodatkowania udziałów przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności stanowi dochód SKS i podlega opodatkowaniu na poziomie spółki. Natomiast wyłączona z podstawy opodatkowania kwota przypadająca na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności stanowi dochód tychże wspólników i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji, w odniesieniu do dochodów SKS przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności, to wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego.

Równocześnie Podatnika zamierza utworzyć spółkę prawa cypryjskiego (spółka typu private company limited by shares, będącą odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), w której będzie jednym z 4 udziałowców.

W dalszej kolejności Podatnik planuje pokrycie swojego wkładu do SKS poprzez wniesienie udziałów, które będzie posiadał w spółce prawa cypryjskiego.

Pismem z dnia 06.12.2012 r. (data wpływu 10.12.2012 r.) Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie iż jest polskim rezydentem podatkowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy aport udziałów posiadanych przez Podatnika w kapitale zakładowym spółki prawa cypryjskiego (będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) do spółki prawa słowackiego typu komanditna spolocnost (czyli spółki osobowej będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej) będzie oznaczał osiągnięcie przez Podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przepisy umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, zawartej dnia 18 sierpnia 1994 r., (zwanej dalej „Umową”), określają kategorie przychodów, które w przypadku ich osiągnięcia przez Podatnika mogłyby podlegać opodatkowaniu na terytorium Republiki Słowackiej. Postanowienia przedmiotowej Umowy nie przewidują szczególnej regulacji dotyczącej przychodów z tytułu aportu do spółki osobowej. W konsekwencji, w przypadku wniesienia aportem do SKS udziałów, które Podatnik będzie posiadał w kapitale zakładowym spółki prawa cypryjskiego, będzie oznaczało osiągnięcie przychodów, które zgodnie z art. 22 Umowy mogą podlegać opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymaga wskazania, iż SKS jest spółką osobową transparentną podatkowo. Oznacza to, iż dochód osiągnięty przez SKS w części przypadającej na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności będzie dochodem tychże wspólników, którzy z tego tytułu będą zobowiązani do zapłaty słowackiego podatku dochodowego. W świetle powyższego należy uznać, iż SKS jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 UPDOF. Oznacza to, że wniesienie przez Podatnika udziałów posiadanych w kapitale zakładowym spółki cypryjskiej aportem do SKS będzie przychodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b UPDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

W myśl art. 13 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 30. poz. 131), zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowanie w tym drugim Państwie.

Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 cyt. umowy).

Z treści wniosku wywieźć należy że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce. W zależności od przedmiotu wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do wskazanej we wniosku Spółki, czynność ta może podlegać opodatkowaniu na Słowacji lub w Polsce. Jeżeli czynność ta, z uwagi na przedmiot wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu w Polsce (czyli w państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania - art. 13 ust. 4 cyt. umowy), skutki opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego rozpatrywać należy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Mając powyższe na uwadze, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak można wywieść z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.