ILPB4/423-256/14-5/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu planowanej transakcji wymiany udziałów/akcji.
ILPB4/423-256/14-5/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszt
 3. odpłatne zbycie
 4. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2014 r. (data wpływu 28 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu planowanej transakcji wymiany udziałów/akcji (pytanie nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania wypłaty wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów/akcji (pytanie nr 1),
 • opodatkowania przychodu w postaci wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów/akcji (pytanie nr 2),
 • ustalenia dochodu/straty w przypadku sprzedaży udziałów/akcji (pytanie nr 3),
 • powstania przychodu z tytułu planowanej transakcji wymiany udziałów/akcji (pytanie nr 4),
 • powstania przychodu z tytułu planowanej transakcji wniesienia udziałów/akcji w formie aportu do spółki trzeciej (pytanie nr 5),
 • ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu planowanej transakcji odpłatnego zbycia udziałów/akcji (pytanie nr 6).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest bankiem posiadającym siedzibę na terytorium Polski (dalej „Bank” lub „Wnioskodawca”).

Bank w chwili obecnej posiada 100% akcji swojej spółki zależnej „B” S.A. (dalej „Spółka”). Bank nabył akcje w Spółce w drodze zakupu (Bank dysponuje tytułem własności powyższych akcji).

Ze względu na przesłanki ekonomiczne, biznesowe i regulacyjne (wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego) działalność gospodarcza i operacyjna Spółki polegająca między innymi na udzielaniu pożyczek przeniesiona została do Banku. Konsekwentnie mając na uwadze, że Spółka zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie udzielania pożyczek, rozważane jest dokonanie restrukturyzacji działalności grupy kapitałowej Wnioskodawcy polegającej na:

  1. umorzeniu całości lub części akcji Spółki, oraz na:
  2. wyzbyciu się akcji Spółki przez Bank na podstawie umowy sprzedaży lub względnie poprzez wniesienie akcji w formie aportu do innej spółki.

Nie jest wykluczone, że jeszcze przed umorzeniem akcji forma prawna Spółki przekształcona zostanie ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym planowane jest umorzenie udziałów/akcji Spółki na zasadach określonych w jednym z poniższych scenariuszy:

 1. rozważane jest dokonanie przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów/akcji Spółki. Umorzenie to odbędzie się w sposób przewidziany w przepisach art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej „KSH”) / art. 359 § l KSH (umorzenie przymusowe) lub art. 199 § 4 i 5 KSH / art. 359 § 6 i 7 KSH (umorzenie automatyczne). Za umorzenie udziałów Spółki Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie w postaci pieniężnej,
 2. rozważane jest dokonanie umorzenia udziałów/akcji za zgodą wspólnika (Banku) w drodze nabycia udziałów/akcji przez Spółkę. Umorzenie to odbędzie się w sposób przewidziany w przepisach art. 199 § 1 KSH / art. 359 § 1 KSH (umorzenie dobrowolne). Za umorzenie udziałów/akcji Spółki Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie w postaci pieniężnej. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów/akcji Spółki bez względu na sposób ich umorzenia przewyższać będzie ich wartość nominalną (wynagrodzenie zostanie pokryte także z kapitału zapasowego/rezerwowego oraz zysku).

Niezależnie od umorzenia udziałów/akcji, w przypadku uznania przez Bank, że udziały/akcje Spółki z gospodarczego punktu widzenia nie będą potrzebne ze względu na całkowite przejęcie działalności operacyjnej Spółki przez Bank, rozważane jest wyzbycie się udziałów/akcji poprzez:

 1. sprzedaż udziałów/akcji na rzecz innej spółki kapitałowej (dalej „spółka trzecia”), lub
 2. wniesienie więcej niż 50% udziałów/akcji Spółki w formie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki trzeciej, co da bezwzględną większość praw głosu w Spółce, w zamian za udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki trzeciej (wymiana udziałów), które objąłby Bank. Nie będą przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wpłaty w gotówce na rzecz Banku z tytułu nabycia nowych udziałów/akcji w spółce trzeciej, lub
 3. wniesienie mniej niż 50% udziałów/akcji Spółki w formie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki trzeciej, co nie da bezwzględnej większości praw głosu w Spółce, w zamian za udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki trzeciej. Rozważana koncepcja może zakładać również objęcie udziałów/akcji spółki trzeciej po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, tj. w zamian za wkłady o wartości większej niż wartość nominalna udziałów/akcji spółki trzeciej.

Należy wskazać, że cena z tytułu zbywanych udziałów/akcji w formie sprzedaży lub aportu odpowiadała będzie wartości rynkowej. Ponadto należy podkreślić, że jeżeli rozważane powyżej działania restrukturyzacyjne zostaną przeprowadzone, Wnioskodawca będzie spełniać łącznie wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 oraz art. 22 ust. 4a i 4b ustawy CIT, tj.:

 1. Bank posiadał będzie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki;
 2. Bank posiadał będzie udziały (akcje) w Spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat;
 3. Bank nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 4. wszystkie spółki prawa handlowego, które będą brały udział w restrukturyzacji, tj. Bank, Spółka oraz spółka trzecia będą polskimi rezydentami podatkowym i zgodnie z art. 3 ust. l ustawy CIT podlegać będą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wypłata wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia należących do Wnioskodawcy udziałów/akcji Spółki korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT...
 2. Czy wynagrodzenie (przychód) z tytułu dobrowolnego umorzenia należących do Wnioskodawcy udziałów/akcji Spółki (umorzenie za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów/akcji przez Spółkę) opodatkowana będzie na zasadach określonych w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT...
 3. Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki, osiągnięty przez Bank „dochód” albo osiągnięta przez Bank „strata” z tytułu sprzedaży przedmiotowych udziałów/akcji w Spółce, nabytych w zamian za wynagrodzenie pieniężne, powinny być ustalone, zgodnie z art. 12 ust. 3 i art. 16 ust. l pkt 8 ustawy CIT, odpowiednio jako dodatnia, w przypadku „dochodu”, albo ujemna, w przypadku „straty”, różnica pomiędzy przychodem w wysokości ceny sprzedaży udziałów/akcji odpowiadającej ich wartości rynkowej a kosztami uzyskania przychodu w wysokości wynagrodzenia pieniężnego zapłaconego przez Bank z tytułu historycznego nabycia udziałów...
 4. Czy rozważana transakcja wymiany udziałów/akcji, polegająca na wniesieniu przez Bank do spółki trzeciej udziałów/akcji Spółki, dających bezwzględną większość praw głosów w Spółce, w zamian za objęcie udziałów/akcji spółki trzeciej, nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Banku, tj. transakcja pozostanie neutralna podatkowo...
 5. Czy wniesienie mniej niż 50% udziałów/akcji Spółki w formie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki trzeciej, co nie da bezwzględnej większości praw głosu w Spółce, w zamian za udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki trzeciej wiązać się będzie z osiągnięciem przychodu przez Bank na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, także w przypadku objęcia udziałów/akcji spółki trzeciej po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, tj. przychodem z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółce trzeciej będzie wartość nominalna obejmowanych przez Bank udziałów/akcji w spółce trzeciej...
 6. Czy w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia powyższych udziałów/akcji przez Bank, koszt uzyskania przychodów powinien zostać ustalony zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1k ustawy CIT, tj. koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów/akcji, powinien zostać ustalony w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów/akcji Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 4. Jednocześnie w zakresie pozostałych pytań zostały wydane odrębne interpretacje z 25 sierpnia 2014 r. nr ILPB4/423-256/14-2/ŁM, nr ILPB4/423-256/14-3/ŁM, nr ILPB4/423-256/14-4/ŁM oraz nr ILPB4/423-256/14-6/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy rozważana transakcja wymiany udziałów/akcji, polegająca na wniesieniu przez Bank do spółki trzeciej udziałów/akcji Spółki, dających bezwzględną większość praw głosów w Spółce, w zamian za objęcie udziałów/akcji spółki trzeciej, nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Banku, tj. transakcja pozostanie neutralna podatkowo.

Wskazana w opisie zdarzenia przyszłego wymiana udziałów/akcji jest neutralna podatkowo (nie powoduje powstania przychodu dla Banku). Kwestie powstania (lub nie) przychodów w ramach transakcji wymiany udziałów (akcji) uregulowane zostały w art. 12 ust. 4d ustawy CIT.

Zgodnie z ww. przepisem jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów/akcji).

Niniejszym przepisem wprowadzono zatem zasadę, zgodnie z którą czynność wymiany udziałów – przy spełnieniu wskazanych w nim warunków – nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Odnosząc powyższe rozważania do opisu zdarzenia przyszłego, zgodnie z którym rozważane jest wyzbycie się udziałów/ akcji poprzez wniesienie więcej niż 50% udziałów/akcji Spółki w formie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki trzeciej, co da bezwzględną większość praw głosu w Spółce, w zamian za udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki trzeciej (wymiana udziałów), zdaniem Wnioskodawcy, w planowanej transakcji, zostaną spełnione wszystkie wskazane w art. 12 ust. 4d ustawy CIT przesłanki zastosowania powyższej regulacji, bowiem:

 1. spółka trzecia nabędzie od Banku, będącego wspólnikiem Spółki, udziały/akcje Spółki oraz w zamian za te udziały/akcje przekaże Bankowi własne udziały,
 2. w wyniku aportu dokonanego w powyżej opisany sposób spółka trzecia uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce, gdyż nabędzie akcje Spółki, które łącznie będą dawały spółce trzeciej ponad 50% udział w liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników,
 3. wszystkie podmioty biorące udział w planowanej transakcji, tj. Bank, spółka trzecia oraz Spółka, będą podlegały w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia, gdyż podmioty te będą rezydentami podatkowymi w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy CIT.

Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie konstrukcja wymiany udziałów (akcji) określona w art. 12 ust. 4d ustawy CIT, co w analizowanej sytuacji oznaczać będzie brak konieczności rozpoznania przychodu podatkowego przez Bank.

Zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-36/13-5/KJ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.