IBPBII/2/415-711/14/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy do przychodów Wnioskodawcy nie będzie zaliczało się wartości udziałów Nowej Spółki, które zostaną otrzymane w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Spółki Akcyjnej dokonany w ramach wyżej opisanego Drugiego Aportu, gdy Pierwszy Aport dający Nowej Spółce bezwzględną większość praw głosu nie będzie jeszcze zarejestrowany w KRS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data otrzymania 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany akcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podlega on w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca w przyszłości zostanie jednym z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba oraz zarząd będą znajdowały się w Polsce („Nowa Spółka”).

Wnioskodawca jest obecnie właścicielem akcji spółki akcyjnej, mającej siedzibę i podlegającej opodatkowaniu od całości uzyskiwanych przychodów w Polsce („Spółka Akcyjna”). Wszystkie akcje Spółki Akcyjnej są akcjami na okaziciela. Żaden z akcjonariuszy nie ma samodzielnie większości akcji Spółki Akcyjnej.

Po utworzeniu Nowej Spółki wspólnicy wniosą do niej wkład niepieniężny w postaci akcji Spółki Akcyjnej, które to akcje łącznie dadzą Nowej Spółce bezwzględną większość praw głosów w Spółce Akcyjnej (dalej „Pierwszy aport”). W zamian za wnoszony aport wspólnicy otrzymają udziały w Nowej Spółce.

Możliwym jest, że już po zawarciu umowy aportowej i podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału Nowej Spółki w ramach Pierwszego Aportu, ale jeszcze przed rejestracją podwyższenia przez sąd rejestrowy, zostanie podjęta uchwała o dokonaniu kolejnych aportów akcji Spółki Akcyjnej do Nowej Spółki (dalej „Drugi Aport”). Kolejne Aporty będą następowały również już po wydaniu Nowej Spółce akcji Spółki Akcyjnej objętych Pierwszym Aportem (które to akcje są akcjami na okaziciela).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy do przychodów Wnioskodawcy nie będzie zaliczało się wartości udziałów Nowej Spółki, które zostaną otrzymane w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Spółki Akcyjnej dokonany w ramach wyżej opisanego Drugiego Aportu...

Zdaniem Wnioskodawcy, do jego przychodów nie będzie zaliczało się wartości udziałów Nowej Spółki, które zostaną otrzymane w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Spółki Akcyjnej dokonany w ramach wyżej opisanego Drugiego Aportu, gdyż w momencie Drugiego Aportu Nowa Spółka będzie posiadała bezwzględną większość praw głosu w Spółce Akcyjnej (otrzymanych w ramach Pierwszego Aportu), stąd zastosowanie znajdzie wyłączenie określone w ar. 24 ust. 8a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Jednym ze źródeł przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednocześnie w myśl art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotowce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

–do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do innej spółki, a spółka ta wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Jak Wnioskodawca wskazywał w opisie zdarzenia przyszłego, taka właśnie sytuacja będzie miała miejsce w analizowanym przypadku, gdyż w momencie Drugiego Aportu Nowa Spółka będzie posiadała bezwzględną większość praw głosu w Spółce Akcyjnej (otrzymanych w ramach Pierwszego Aportu).

Jednocześnie dla powyższego wniosku nie będzie miał znaczenia fakt, że może zaistnieć sytuacja, że w momencie wnoszenia przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego aportu do Nowej Spółki, dokonany wcześniej do tej spółki aport akcji Spółki Akcyjnej nie będzie jeszcze zarejestrowany w KRS przez właściwy Sąd Rejestrowy. Należy bowiem mieć na uwadze, że przeniesienie własności akcji Spółki Akcyjnej w ramach wnoszonego aportu następuje w momencie zawarcia umowy aportowej (momencie wskazanym w umowie aportowej), a nie w momencie rejestracji podwyższenia kapitału spółki, do której wnoszony jest aport.

Wyraźnie wskazują na to regulacje ustawy z dnia 15 września 2000 r. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). W szczególności:

 1. jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów – art. 158 § 1;
 2. jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności – art. 257 § 3;
 3. oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego – art. 258 § 2;
 4. podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego należy dołączyć:
  • uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego,
  • oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione – art. 262 § 1 § 2.

Powyższe regulacje oznaczają, że w pierwszej kolejności zostają wniesione wkłady i dopiero kolejno możliwe jest zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, do której wkład był wniesiony i jego rejestracja. Tak też będzie w niniejszej sprawie gdzie na podstawie odpowiedniej umowy aportowej zostanie dokonany Pierwszy Aport i akcje Spółki Akcyjnej dające bezwzględną większość praw głosu zostaną przeniesione na Nową Spółkę.

Stąd, na moment wnoszenia kolejnych aportów (Drugi Aport), Nowa Spółka będzie posiadała większość praw głosu w Spółce Akcyjnej, wynikających z akcji nabytych w ramach otrzymania (jeszcze niezarejestrowanego) Pierwszego Aportu. Należy bowiem mieć na uwadze, że jak wskazano w opisie wniosku o interpretację kolejne aporty (Drugi Aport) będą następowały również już po wydaniu Nowej Spółce akcji Spółki Akcyjnej (które to akcje są akcjami na okaziciela). Stąd spełniona będzie również dyspozycja art. 92112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), zgodnie z którym przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela wymaga wydania tego dokumentu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wyjaśnić jedynie należy, że przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca przywołał brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387) zmieniono m.in. art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który po zmianie stanowi, że – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zmiana ta obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. jednak nie ma wpływu na treść omawianego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.