IBPBI/2/423-134/13/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności do SKA będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności do SKA będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności do SKA będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą przede wszystkim na udzielaniu pożyczek gotówkowych z obsługą w domu przeznaczonych dla klientów indywidualnych. W związku z udzielonymi pożyczkami Wnioskodawca posiada wierzytelności wobec klientów (zwane dalej: „Wierzytelnościami”). Wartość nominalna poszczególnych Wierzytelności odpowiada kwotom pożyczek gotówkowych udzielonych przez Wnioskodawcę klientom.

W celu dywersyfikacji ponoszonych ryzyk działalności operacyjnej oraz zmiany struktury pozycji bilansowych, tak by w miejsce Wierzytelności, w aktywach Wnioskodawcy znajdowały się również papiery wartościowe, Wnioskodawca zamierza podjąć działania restrukturyzacyjne.

W tym celu Wnioskodawca wniesie wszystkie lub część posiadanych Wierzytelności jako wkład niepieniężny do spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”) w zamian za akcje tej SKA. SKA będzie mogła dalej dochodzić Wierzytelności we własnym imieniu bądź dokonać ich zbycia.

W przyszłości Wnioskodawca, z przyczyn ekonomicznych lub w wyniku podejmowanych działań reorganizacyjnych, może akcje SKA objęte w opisanym wyżej trybie odpłatnie zbyć (sprzedać) na warunkach rynkowych lub podjąć decyzję o wniesieniu posiadanych akcji SKA aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (dalej: „Spółka kapitałowa”). Również wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej w zamian za jej udziały (akcje) dokonane zostanie na warunkach rynkowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności do SKA będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności do SKA będzie dla niego czynnością neutralną podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”).

Do wniesienia wkładu niepieniężnego do SKA znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 3c Ustawy o CIT. Zgodnie z tym artykułem do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Przepis ten znajduje zastosowanie do aportów wnoszonych do wszystkich spółek osobowych, w tym również do SKA. Zgodnie bowiem z art. 4a pkt 14 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 1 ustawy o CIT, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, jej przepisy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Art. 1 ust. 3 ustawy o CIT stanowi, iż jej przepisy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Art. 1 ust. 2 ustawy o CIT, literalnie wyłącza z zakresu normowania tej ustawy spółki niemające osobowości prawnej. Wyjątek ustanowiony w art. 1 ust. 3 ustawy o CIT, nie znajduje zastosowania do spółek utworzonych na podstawie polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”), posiadających siedzibę i zarząd w Polsce.

Stwierdzić więc należy, iż do spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego, o których mowa w art. 4a pkt 14 ustawy o CIT, należą posiadające siedzibę i zarząd w Polsce spółki niemające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Przepisy szczególne, o których mowa w przywołanym przepisie w odniesieniu do spółek handlowych zawarte są przede wszystkim w KSH. Zgodnie z art. 12 KSH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną.

Przepisy KSH nie przyznają natomiast osobowości prawnej spółkom osobowym, do których zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 KSH należą spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Osobowości prawnej spółkom osobowym nie przyznają również żadne inne przepisy szczególne. W polskim systemie prawnym, spółki osobowe utworzone na podstawie KSH są spółkami niemającymi osobowości prawnej. W efekcie do tych spółek osobowych zastosowanie znajdzie art. 1 ust. 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym przepisy ustawy o CIT nie mają zastosowania do spółek niemających osobowości prawnej. Spółki osobowe utworzone na podstawie KSH nie są więc podatnikami podatku dochodowego.

Mając powyższe na uwadze, w świetle definicji ustanowionej w art. 4a ust. 14 ustawy o CIT, stwierdzić należy, iż ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to w szczególności spółkę osobową utworzoną na podstawie KSH, a więc każdą spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i SKA.

Tym samym w świetle art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o CIT, zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie przez niego Wierzytelności będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do SKA nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu podatkowego.

Do wniesienia wkładu niepieniężnego do SKA nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Zgodnie z tym artykułem przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przepis ten literalnie odnosi się do udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych, do których - jak wskazano powyżej - SKA nie należy. W ustawie o CIT brak analogicznego przepisu, który odnosiłby się do SKA. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż w związku z objęciem akcji SKA w zamian za wkład niepieniężny u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy, w szczególności nie powstanie u niego przychód w wysokości nominalnej wartości objętych akcji SKA.

Powyższe potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z dnia 14 marca 2011 r. o sygn. II FPS 8/10, który wskazał, że wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów i jest tym samym czynnością neutralną podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. NSA orzekał co prawda na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w odniesieniu do wkładu niepieniężnego w postaci udziałów, tym niemniej konkluzja NSA znajduje zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie również w niniejszej sprawie. Zasady opodatkowania wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (SKA) są bowiem analogiczne na gruncie obu ustaw o podatkach dochodowych i nie są uzależnione od przedmiotu tego wkładu (czy będą to udziały, czy wierzytelności).

Mając na uwadze powyższe przepisy, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż wniesienie przez niego wkładu niepieniężnego do SKA w postaci Wierzytelności będzie dla niego czynnością neutralną podatkowo na gruncie ustawy o CIT. Wnioskodawca w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do SKA nie rozpozna więc przychodu podatkowego ani kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-178/12/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i Nr 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.