IBPBI/2/423-1258/12/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
„Czy wniesienie aportem całości przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę (spółkę z o. o. jako komandytariusza lub akcjonariusza) do spółki osobowej (spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) spowoduje po jego stronie powstanie przychodu z jakiegokolwiek tytułu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 03 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 01 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej rodzi konsekwencje podatkowe dla Spółki /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/ – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 października 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej rodzi konsekwencje podatkowe dla Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawca, będący spółką z o. o., prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji artykułów grzewczych i sanitarnych. Jednocześnie Wnioskodawca wraz z innymi wspólnikami zamierza zawiązać spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną, w której występować będzie w roli komandytariusza lub akcjonariusza. Do spółki tej Wnioskodawca zamierza wnieść jako wkład niepieniężny całe swoje przedsiębiorstwo, w celu podwyższenia kapitału podstawowego przyszłej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

Majątek Wnioskodawcy (jako całości przedsiębiorstwa) obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a mianowicie: nazwa przedsiębiorstwa, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, zobowiązania, należności, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy, prawa z umów leasingowych, licencje i wszystkie pozostałe składniki majątkowe, a także środki pieniężne. Prawa z umów leasingowych przejdą na zasadzie zmiany podmiotowej umowy. W przypadku braku zgody leasingodawcy, Wnioskodawca udostępni ruchomości objęte umowami leasingu swojemu następcy - spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Przez wniesienie przedsiębiorstwa Wnioskodawca rozumie aport przedsiębiorstwa, którego pojęcie jako całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym odpowiada definicji zawartej w art. 551 Kodeksu cywilnego. Spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna będzie prowadzić działalność gospodarczą jako sukcesor uniwersalny przedsiębiorstwa osoby prawnej. W zakresie struktur materialnych wszystkie składniki będące majątkiem dotychczasowego przedsiębiorstwa, tj. zarówno wyposażenia, jak i środki trwałe dalej na zasadzie kontynuacji będą wykorzystywane przez otrzymującą aport spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna przejmie także wszystkich pracowników wnioskodawcy, na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie aportem całości przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę (spółkę z o. o. jako komandytariusza lub akcjonariusza) do spółki osobowej (spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) spowoduje po jego stronie powstanie przychodu z jakiegokolwiek tytułu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1...

Zdaniem Spółki, regulacje dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcenia spółek handlowych zawiera ustawa z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm. dalej określany skrótem „Ksh”).

Jak stanowi art. 4 § 1 pkt 2 Ksh, spółkami kapitałowymi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Natomiast do spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo - akcyjną (art. 4 § 1 pkt 1 Ksh).

W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, którym art. 12 Ksh przyznaje osobowość prawną, spółki osobowe nie są osobami prawnymi.

Powyższe oznacza, że z punktu widzenia prawa podatkowego dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym spółka osobowa jest „przejrzysta” (transparentna) podatkowo, natomiast status podatnika przypisywany jest jej wspólnikom. Z tego też względu, skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółek osobowych, a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi (Wnioskodawca), należy rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., określana dalej skrótem „updop”).

Od dnia 1 stycznia 2011 r. powyższa zasada znajduje odzwierciedlenie w dodanym przepisie art. 4a pkt 14 updop, zgodnie z którym przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z treści powołanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika więc, że dotyczy on jedynie określenia przychodu stanowiącego nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wobec powyższego, w opinii Wnioskodawcy, niniejsza regulacja nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną, tj. spółki komandytowej lub komandytowo - akcyjnej nie spowoduje po Jego stronie z tego tytułu przychodu. Wynikać to będzie z uregulowania zawartego w art. 12 ust. 4 pkt 3c updop.

Stosownie bowiem do treści art. 12 ust. 4 pkt 3c updop, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 12 ust. 4 pkt 3c updop wniesienie przez Wnioskodawcę aportem całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, jako spółki osobowej niebędącej osobą prawną, nie spowoduje po Jego stronie powstania przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań dotyczących podatku od towarów i usług orasz podatku od czynności cywilnoprawnych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.