IBPBI/1/415-174/11/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe czynności wniesienia nieruchomości gruntowej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 21 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym dnia 18 lipca 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności wniesienia nieruchomości gruntowej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności wniesienia nieruchomości gruntowej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 6 lipca 2011r. Znak: IBPP1/443-677/11/MS, IBPBI/1/415-419/11/AB, IBPBII/1/436-231/11/MZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 18 lipca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem (małżonkowie posiadają ustawową wspólność majątkową), prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w której są jedynymi wspólnikami i posiadają równe udziały (po 50% udziału w majątku i zyskach spółki). Działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Wnioskodawczyni rozpoczęła w listopadzie 2010 r. Przedmiotem działalności spółki jest budowa domów jednorodzinnych na sprzedaż. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, metodą uproszczoną.

W lutym 2006 r. małżonkowie zakupili, jako osoby fizyczne, grunt rolny od innej osoby fizycznej z zamiarem przekształcenia go w grunt budowlany i wybudowania na nim w przyszłości domów na sprzedaż na rynku pierwotnym. W listopadzie 2010r. małżonkowie uzyskali decyzję z Urzędu Miasta o przekształceniu gruntu na grunt budowlany oraz decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielone pozwolenia na budowę.

W chwili obecnej małżonkowie, jako osoby fizyczne, zamierzają wnieść do spółki cywilnej aport rzeczowy w postaci gruntu budowlanego o ustalonej obecnie (według przepisów i z pomocą rzeczoznawcy) cenie rynkowej, innej i dużo wyższej niż zakupiony kilka lat temu grunt rolny. Grunt zostanie wniesiony do spółki cywilnej jako towar handlowy (nie jako środek trwały), stanowiący koszt uzyskania przychodu w działalności, której przedmiotem jest budowa domów (kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy wnosząc wkład do spółki cywilnej w postaci gruntu budowlanego należy odprowadzić od tej czynności podatek dochodowy...

(pytanie wymienione we wniosku jako trzecie)

Własne stanowisko w powyższym zakresie Wnioskodawczyni przedstawiła w uzupełnieniu wniosku z dnia 18 lipca 2011r. Jej zdaniem, przy wnoszeniu do spółki wkładu w postaci udziału w gruncie budowlanym nie jest zobowiązana odprowadzać podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że z dniem 1 stycznia 2011r. zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), m.in. w zakresie skutków podatkowych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółek niebędących osobą prawną. W części D.1 poz. 35 złożonego wniosku wskazano, iż dotyczy on zaistniałego stanu faktycznego. Jednakże z treści wniosku wynika, że dotyczy on zdarzenia przyszłego, bowiem Wnioskodawczyni zamierza wnieść grunt do spółki cywilnej w obecnej chwili, tj. w 2011 r. Zatem na gruncie przedmiotowej sprawy znajdują zastosowanie przepisy ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2011 r.

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, przy czym domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość (art. 861 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Wniesiony wkład może być pieniężny lub niepieniężny. Z chwilą przeniesienia własności rzeczy na wspólników staje się ona majątkiem wspólnym wszystkich wspólników. Stosownie do treści art. 862 kodeksu cywilnego, jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zamierzają wnieść do spółki cywilnej nieruchomości gruntową. Nieruchomości, została zakupiona przez małżonków, jako osoby fizyczne w 2006r., a działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej małżonkowie rozpoczęli w listopadzie 2010 r.

Jak wyżej wskazano, z dniem 1 stycznia 2011 r., ustawą z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), dokonano zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymał brzmienie, zgodnie z którym, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Tym samym, wyłączenie zawarte w powyższym przepisie ma zastosowanie jedynie w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółek kapitałowych, nie dotyczy zaś wniesienia wkładu niepieniężnego do spółek osobowych, w tym do spółki cywilnej. W konsekwencji, jedynie wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki kapitałowej jest wyłączone ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, obejmującego odpłatne zbycie rzeczy i praw.

Jednakże, zgodnie z dodanym od dnia 1 stycznia 2011 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 50b, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W konsekwencji, w stosunku do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2011 r. z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej przez osobę fizyczną, zastosowanie będzie miało zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 50b cyt. ustawy.

Wobec powyższego, czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u osoby fizycznej wnoszącej taki wkład.

Reasumując, mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż wniesienie w 2011r. do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego, w postaci udziału we własności nieruchomości gruntowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie zwolnione z opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawach będących przedmiotem pytań wymienionych we wniosku jako pierwsze i drugie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.