IBPB-2-2/4511-130/16/MM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości.
IBPB-2-2/4511-130/16/MMinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. nieruchomości
  3. objęcie udziałów
  4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  5. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2016 r. (data otrzymania 1 lutego 2016 r.), uzupełnionym 11 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 11 marca 2016 r., wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 11 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – zgodnie z aktem notarialnym z 2014 r. – wniósł do spółki z o.o. nieruchomość. Cena nieruchomości – zgodnie z aktem notarialnym z 2013 r. – wynosiła 180.000 zł. Wnioskodawca – zgodnie z aktem notarialnym z 2014 r. – objął nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł. W związku z powyższą transakcja Wnioskodawca dowiedział się, że powinien złożyć zeznanie PIT-38 za 2014 r.

Objęcie nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym o wartości 500.000 zł Wnioskodawca chciałby pomniejszyć o koszt zakupu działki, którą wniósł do spółki z o.o. Wniesienie tej działki do spółki spowodowało bowiem zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym spółki. Zatem koszt ten jest ściśle powiązany z tym przychodem.

Wnioskodawca wskazał, że przychodem jest kwota 500.000 zł, koszt jaki poniósł w związku z zakupem nieruchomości to kwota 180.000 zł, zobowiązanie podatkowe wynosić będzie 60.800 zł (320.000 zł x 19%).

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy przychód związany z nowoutworzonymi udziałami Wnioskodawca może pomniejszyć o koszt wniesienia zakupionej działki, ponieważ koszt ten był ściśle związany z tym przychodem...

Zdaniem Wnioskodawcy, jego stanowisko jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca może zwiększenie nowoutworzonych udziałów pomniejszyć o koszt wniesienia działki do spółki, ponieważ koszt ten jest ściśle związany z tym przychodem. Mamy zatem przychód i koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wniesienie aportu do spółki z o.o. w postaci nieruchomości miało miejsce w 2014 r., a zatem w omawianej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl art. 17 ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychód, określony w ust. 1 pkt 9 tego artykułu, powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki albo
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca objął nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że z tytułu objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. Wnioskodawca uzyskał przychód z kapitałów pieniężnych w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy – dochodem, o którym mowa w ust. 1 jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

Natomiast art. 22 ust. 1e pkt 3 ww. ustawy stanowi, że – w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

Ponadto w myśl art. 22 ust. 1i ww. ustawy – jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e.

Odnosząc powyższe wyjaśnienia do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, należy zauważyć, że przedmiotem wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do spółki z o.o. była nieruchomość, którą nabył w drodze kupna. Zatem do kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. Wnioskodawca może zaliczyć cenę nabycia nieruchomości wynikającą z aktu notarialnego.

Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 – zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy – nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy).

W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

Podsumowując, wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości spowodowało powstanie przychodu ze źródła jakim są kapitały pieniężne. Zauważyć bowiem należy, że nieruchomość stanowi wkład niepieniężny a jego wniesienie do spółki z o.o. skutkuje powstaniem ww. przychodu i ustawa o podatku dochodowym nie czyni w tym zakresie żadnych wyjątków. Obowiązek podatkowy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego powstaje z mocy samego prawa na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega – w myśl art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy – dochód stanowiący różnicę pomiędzy wartością nominalną udziałów objętych w spółce z o.o. a kosztami uzyskania przychodów, do których zaliczyć można wydatki poniesione na nabycie nieruchomości. Dochód ten powinien był zostać wykazany w zeznaniu PIT-38 składanym w terminie do 30 kwietnia 2014 r. W tym samym terminie należało wpłacić obliczony podatek.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Należy również wyjaśnić, że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, zgodnie z art. 14b § 1 ww. Ordynacji podatkowej upoważniony jest wyłącznie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że Organ nie posiada kompetencji do obliczania wysokości należnego podatku jak również wysokości kosztów uzyskania przychodów, w związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie ustosunkował się do przedstawionych przez Wnioskodawcę obliczeń.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.